Gemeenteraad 28 januari 2020

Een beperkte agenda op 28 januari 2020. Wij pikken er de ‘belangrijkste’ punten voor u uit: */ Sportkampwerking zomer De gemeente start met een vakantiesportwerking voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Wat ons betreft een goed initiatief. Wij zouden bij het samenstellen van het programma ook eens bij de doelgroep gaan horen wat zij […]

Lees verder

Opwijk verliest met muziekclub Nosta een icoon

Vlaams minister Jan Jambon (N-VA) schrapt de subsidies van Nosta in Opwijk. De muziekclub die tot voor 3 jaar onder de naam van Nijdrop en sindsdien als Nosta meer dan 50 jaar lang een podium bood aan beginnende en gevestigde Vlaamse, Belgische en internationale bands, ziet zich dan ook genoodzaakt om de activiteiten te stoppen. […]

Lees verder

An Steppé volgt Tom Bosman op in OCMW

In navolging van een interne afspraak nam An Steppé op 1 januari de plaats in van Tom Bosman in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (OCMW). Tom zal in 2023 op zijn beurt Luc De Ridder vervangen in de gemeenteraad en als gemeenteraadslid de twee laatste jaren van deze legislatuur zetelen voor INZET. Tom Bosman is […]

Lees verder

Meerjarenplan 2020-2025: buitensporige budgetten voor sluiting overwegen, te weinig voor de belangrijke thema’s

Op de gemeenteraad van 17 december 2019 stelden de meerderheidspartijen NVA en Open VLD hun meerjarenplan voor. INZET bekeek dat plan kritisch en lichtte bij monde van gemeenteraadsleden Luc De Ridder en Marijke De Vis deze bedenkingen toe: Voor de verkiezingen beklemtoonden NVA en Open VLD, net als zowat alle andere partijen dat er in […]

Lees verder

INZET wil belasting schrappen op onbebouwde percelen in woongebied met landelijk karakter of in woonuitbreidingsgebied

Opwijk heeft een gemeentebelasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust. ‘Op die manier stimuleert men het bouwen van een woning (of de verkoop aan bouwlustigen) of geeft men minstens het signaal dat het onbebouwd laten van deze percelen ongewenst is ongeacht […]

Lees verder

INZET vraagt oprichting gemeentelijk open ruimtefonds

Dat Opwijk volgebouwd wordt en we de open ruimte zo veel mogelijk moeten vrijwaren, zijn veel gehoorde uitspraken. Daarom stelt INZET voor om een gemeentelijk open ruimtefonds op te richten. Als gemeente is het aangewezen om zelf instrumenten te creëren en middelen te voorzien om de open ruimte te beschermen, met name op locaties waar […]

Lees verder

Heroriënteer de verwervingspremie naar een energiepremie

Vandaag voorziet de gemeente in een verwervingspremie van 5.000 euro (voor een woning) of 3.000 euro (voor een appartement) voor jongeren uit Opwijk bij aankoop van een eerste eigendom. INZET wil deze premie heroriënteren en koppelen aan investeringen in energiezuinige maatregelen. Het is voor jongeren uit onze gemeente moeilijker geworden om in Opwijk een woning […]

Lees verder

Voorstel terugbetaling anticonceptie voor vrouwelijke leefloners

Vanuit de vaststelling dat de kost van anticonceptiva nog te vaak als een drempel gezien wordt voor mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten, stelt de INZET-fractie voor om over te gaan tot de terugbetaling van anticonceptiva aan vrouwelijke cliënten met een leefloon. Dit voorstel kadert in de toegankelijkheid van anticonceptiemiddelen voor mensen met […]

Lees verder

Hoe zal Opwijk de nieuwe Vlaamse subsidies voor open ruimte inzetten?

De nieuwe Vlaamse regering heeft voor de steden en gemeenten een financieringslijn opengesteld voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. De gemeenten ontvangen hieruit vanaf 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse subsidie. Voor Opwijk gaat het om een subsidie die in 2020 ca. 44.000 euro bedraagt en daarna van jaar tot […]

Lees verder

Voorstel verkeersveiligheid op Hof Ten Hemelrijk

Wie het park Hof Ten Hemelrijk al eens bezoekt heeft het ongetwijfeld al ervaren: geregeld rijden er wagens aan de achterkant van het Hof Ten Hemelrijk (parkzijde). Deze rijden het domein op via Nijdrop en verlaten het via het paadje aan de speeltuin. Met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Hoewel er duidelijk verkeersborden opgesteld staan ter […]

Lees verder