Nieuws

Luc De Ridder geeft fakkel door en blikt terug op zijn verwezenlijkingen en voorstellen

Luc De Ridder en Tom Bosman (Foto Erik Ghyselinck)

Op 1 januari 2023 geeft gemeenteraadslid en voorzitter Luc De Ridder de fakkel door aan Tom Bosman, volgens interne afspraak.

Luc deed in de voorbij jaren een heel pak zeer waardevolle voorstellen vanuit zijn oppositierol, die soms zelfs werden uitgevoerd, zij het na enkele omwegen.

Een greep uit de voorstellen die Luc namens INZET deed:
– veralgemeende invoering van de 30 km-zone in de dorpskern (binnen de ‘kleine ring’) van Opwijk, met dus ook veralgemeende voorrang voor fietsers. Het was toen immers een amalgaam van fietsstraten en dan weer straten waar 50 km/u mocht gereden worden. De meerderheid heeft dit dan later toch ingevoerd;
–  heel wat voorstellen voor een beter afvalbeleid, met de idee om zo weinig mogelijk recycleerbare fracties bij het restafval terecht te laten komen en minder te laten betalen voor wat gerecycleerd kan worden. Na verloop van tijd is het gemeentebestuur op enkele punten gevolgd, zoals de wekelijkse ophaling van GFT tijdens de zomermaanden en de gratis ophaling van snoeihout. Over andere punten heeft inmiddels ook de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM gesteld dat het beheer van het recyclagepark daaraan moet aangepast worden;
– voorstel om de negatieve effecten op de grondwaterstand als gevolg van bronbemaling door bouwwerken, zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor had ik de aanname van een reglement voorgesteld met een aantal technische voorwaarden zodat aannemers en projectontwikkelaars al bij voorbaat zouden weten waaraan zich te houden. Is niet gevolgd door het gemeentebestuur;
– voorstel voor oprichting van een ‘gemeentelijk openruimtefonds’: met de middelen daaruit kan de gemeente heel gericht kavels ‘vrijkopen’, op plaatsen waar een verdere versnippering van het landschap absoluut te vermijden is of waar bebouwing voor langere tijd ongewenst is. Dit fonds zou o.m. gespijsd kunnen worden door door aan wie appartementen bouwt de verplichting op te leggen om per wooneenheid een bepaald bedrag in dat fonds te storten. Op die manier draagt wie een dichtere bebouwing wenst ook bij aan het behoud van de open ruimte. Voorstel werd niet aanvaard. Deze week stond in de krant dat stad Halle nu iets dergelijks gaat invoeren;
– voorstel om de belasting op onbebouwde percelen af te schaffen in landelijke woongebieden en woonuitbreidingsgebieden, tenzij in in niet-vervallen verkavelingen. Dit voorstel paste ook in de andere voorstellen die ik namens INZET deed om de open ruimte buiten onze dorpskernen zoveel mogelijk open te houden. Ook dit voorstel werd niet gevolgd. Wel is er in het RUP Nanove voorzien in ‘openruimte vensters’ (met de bedoeling voldoende doorzicht te laten op het achterliggende landschap), maar die hebben maar een heel beperkt toepassingsgebied (niet in Nanove tussen Hulst en Europakruispunt);
– voorstel voor omvorming naar een energiepremie van de verwervingspremie voor Opwijkse jongeren bij aankoop van een eerste woning of appartement. Bedoeling was de premie te koppelen aan investeringen in energiebesparende maatregelen of in hernieuwbare energie. 5000 euro voor een loutere verwerving van een huis maakt immers geen verschil. Bij een woning van 300.000 euro, zonder notariskosten e.d.m., maakt dat maar 1,6% uit. Daarmee kan je er dus sowieso niet voor zorgen dat Opwijkse jongeren die zich nu geen woning in Opwijk kunnen permitteren, die alsnog kunnen kopen. Voorstel werd niet gevolgd;
– voorstel dat Opwijk, zoals zovele andere gemeenten, het bomencharter (een initiatief van heel wat middenveldverenigingen) zou ondertekenen en zich daarmee zou engageren tot een bepaald aantal bijkomende bomen tegen 2024, zowel via aanplanting van bomen door particulieren, als via bijv. gemeentelijke speelbosjes en parken of via bosuitbreiding. Voorstel niet gevolgd;
– heel wat actievoorstellen deed ik ook voor verbreding en verdieping van het gemeentelijk klimaat- en energieactieplan. Hierin kadert ook het voorstel voor een ondersteunings- en begeleidingsprogramma om eigenaars van oudere woningen te helpen hun woningen beter en sneller energiezuinig te maken en hier te werken met een wijkgerichte aanpak. Intussen heeft de gemeente dit aanvaard door in te tekenen op het Lokale Energie- en Klimaatpact, waar dit expliciet als doelstelling in zit. De vraag blijft nog open hoe ons gemeentebestuur deze doelstelling nu in de praktijk gaat brengen. Per 1000 wooneenheden moet ze immers tegen 2030 zorgen voor 50 collectieve energierenovaties;
– laatst deed ik een hele reeks voorstellen om het energieverbruik in de gebouwen en infrastructuren van de gemeentelijke diensten te verminderen (inclusief de openbare verlichting). Hieraan is goed gevolg gegeven en op de gemeenteraad is nu al enkele malen verslag uitgebracht over de stand van uitvoering van de diverse maatregelen.
 
Waar ik ook veel aandacht aan heb besteed, zijn de gevolgen voor onze gemeente van het akkoord dat deze meerderheid eind vorige legislatuur heeft afgesloten met Infrabel voor afschaffing van de overwegen in Opwijk. Daarover ben ik met het bestuur en de vertegenwoordiger van Infrabel nog in discussie gegaan op de gemeenteraad. Ze hadden immers totaal onvoldoende zicht op de gevolgen voor de lokale mobiliteit en bereikbaarheid in onze gemeente. Men heeft ons hiermee in een duur avontuur gestort dat voor heel wat verkeerproblemen en lokale onveiligheid kan zorgen. Denk bijv. aan de afschaffing van de overweg in de Bolstraat waardoor fietsers van de Opstal en het Eeksken niet meer gemakkelijk op Leirekensroute kunnen en ofwel via de viaduct, zonder fietspad, ofwel via de smalle Neerveldstraat richting Opwijk-centrum moeten. Toen ik hen daarmee confronteerde, heeft Infrabel dan voorzien dat indien tegen 2026 er fietspaden worden aangelegd in de Neerveldstraat Infrabel de aanleg ervan voor een groot stuk zou bekostigen. Intussen heeft het gemeentebestuur echter afgezien van de aanleg aldaar van fietspaden…

Zowel meerderheid als oppositie uitten tijdens de laatste gemeenteraad hun appreciatie voor de vasthoudende, maar steeds constructieve wijze waarop Luc oppositie voerde en voorstellen aanbracht, voornamelijk in de thema’s van milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Zelf gaf Luc aan het belangrijk te vinden om vanuit de oppositie het beleid kritisch te blijven opvolgen en voorstellen te blijven doen, ook als die niet of slechts na verloop van tijd en voor een klein deel worden gevolgd. Zo wordt de meerderheid verplicht alert te blijven.

Luc wenst zijn opvolger, Tom Bosman, veel succes om samen met Marijke De Vis verder constructief oppositie te voeren.

Maak parking Ringlaan waterdoorlatend

Luc De Ridder stelt voor om samen met de voorziene aanleg van voet- en fietspaden langs de Ringlaan, tussen Fabriekstraat en Beekveldstraat ook de tussenliggende parking aan te pakken in het kader van ontharding. Schepen William Engels is het idee genegen.

INZET staat uiteraard achter de aanleg van voet- en fietspaden langs de Ringlaan. Omdat het om grote werken gaat – de voet- en fietspaden worden langs beide zijden aangelegd – gaven wij aan dat het logisch zou zijn om meteen ook te voorzien in heraanleg van de tussenliggende parking (voor GAC II). Op dit ogenblik zorgt die er voor dat er een zeer brede, grotendeels verharde oppervlakte ligt tussen GAC II en de overzijde. In het kader van ontharding. Wetende dat het achterliggend gebied gevoelig is voor wateroverlast, had men er meteen voor kunnen opteren om de parking heraan te leggen in een halfverharding. Daarmee zou de gemeente meteen tonen dat ontharding en de doelstellingen van het gemeentelijk hemelwaterplan haar menens zijn. Bevoegde schepen William Engels neemt deze opmerking ter harten en zal ze verder onderzoeken.

Energiecrisis treft ook Opwijkenaren: vragen en voorstellen vanuit de INZET-fractie

De energiecrisis en aanhoudende prijsstijgingen maken dat heel wat mensen moeite hebben hun energiefactuur te betalen. Raadslid Luc De Ridder vroeg in naam van de INZET-fractie tijdens de gemeenteraad van 15 september 2022 hoe deze crisis zich lokaal vertaalt in de cijfers van mensen die ondersteuning zoeken bij het OCMW (in de vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, leefloon, …). Verder werd ook gepeild naar welke acties het bestuur onderneemt om mensen te helpen die buiten het sociaal tarief vallen en wat precies wordt ondernomen om mensen te helpen bij het aanvragen van de eenmalige tegemoetkomingen voor gas en mazout.

Vooreerst bevestigt het bestuur dat ondertussen al een aantal nieuwe mensen zich heeft aangemeld naar aanleiding van de afrekeningen van energiefacturen die nu volop binnenkomen. Voorlopig is de toestroom nog niet zeer groot, maar dit zal mogelijks nog evolueren. Ook binnen de reeds bestaande begeleidingen (leefloon, collectieve schuldenregeling, budgetbeheer/begeleiding) komen de hogere afrekeningen nu binnen. Mensen die reeds een leefloon ontvangen hadden al recht op het sociaal tarief.

Bij elk intakegesprek bij het OCMW wordt nog meer aandacht geschonken aan initiatieven als ‘De energiesnoeiers’ die een gratis energiescan aanbieden. Energiebeheerder Fluvius stuurde alle mensen met recht op leefloon een uitnodiging met voorstel tot een afspraak voor een energiescan.

Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het recht op verhoogde tegemoetkoming, wat ook automatisch recht geeft op het sociaal tarief. Voor veel inwoners is dit echter onbekend terrein.

Voor stookolie en propaangas werd door de federale overheid de tegemoetkoming uit het sociaal mazoutfonds recent verhoogd in bedrag en aantal liter. Mensen die vroeger reeds een aanvraag deden zullen hiervan en brief ontvangen zodat ze op de hoogte zijn van de verhoging. Ook zullen ze op de hoogte gebracht worden van de 225 euro premie die ze via de FOD Economie kunnen aanvragen. Indien ze hiervoor administratieve hulp nodig hebben, kunnen ze bij het OCMW terecht.

Voor de hoge energiefacturen in het algemeen bestaat er een principebeslissing ‘éénmalige verwarmingstoelage’ van 250 euro per jaar. Deze wordt toegekend na een sociaal onderzoek door het OCMW. Daarnaast wordt ook steeds contact genomen met de leverancier en een realistisch afbetaalplan worden opgemaakt. Indien ook dit nog geen soelaas brengt, wordt bekeken in welke mate er een steun kan toegekend worden.

Al deze maatregelen zijn van toepassing op inwoners die beroep doen op het OCMW.

Besparingsmaatregelen door de gemeente: onze voorstellen

Aansluitend deed INZET een aantal voorstellen voor energiebesparing door de gemeente zelf, gelet op de enorme stijging van de energieprijzen en de impact hiervan op ook de gemeentelijke begroting, de voorbeeldfunctie van de gemeente en de doelstellingen die de gemeente al eerder op zich nam in het kader van klimaat en energie (Burgemeestersconvenant).
De meerderheid gaf aan de voorstellen verder te onderzoek en aan de gemeentediensten voor te leggen, met de opdracht op de gemeenteraden van oktober en november verslag uit te brengen over wat het vervolg hiervan is.
Voorstellen door INZET:
 • Verlaag, in overleg met het personeel, de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen met 1° à 2°C, zo mogelijk tot 19°C;
 • Onderzoek hoe op korte termijn de straatverlichting kan gedoofd worden tussen bijv. middernacht en 5u ‘s morgens. Ga zo mogelijk in op het aanbod van Fluvius aan de lokale besturen om gezamenlijk het brandregime met hetzelfde tijdslot aan te passen (zou in een tijdspanne van enkele dagen tot een week later doorgevoerd worden). Dit zorgt voor een synchroon brandregime;
 • Waar verlichting van straten reeds ver-LED is met verlichting die slim gestuurd kan worden, onderzoek in overleg met Fluvius en lokale politie de mogelijkheid en wenselijkheid van volgverlichting met aanwezigheidsdetectie, aansturing per straat, gradueel dimmen (dieper dimmen ’s nachts), paal om paal doven, … Werk hier vervolgens een lokale strategie voor uit;
 • Bekijk welke esthetische klemtoonverlichting tijdelijk kan gedoofd worden;
 • Herbekijk de instellingen van verwarming, ventilatie en air conditioning. Zie de aanbevelingen van VVSG:
  • Regeltechnische optimalisatie: thermostaten nazien, radiatoren dichtdraaien (of lager zetten) in gangen en niet gebruikte ruimtes, kloksturing, nagaan waar sanitair warm water eigenlijk niet nodig is en uitschakelen.
  • pompen opnieuw instellen en hydraulische evenwicht van de installatie terug op punt stellen. (Hier kan snel 20% gas mee bespaard worden en elektrisch verbruik van pompen kan 30-40% verlagen).
  • regeling van ventilatie herbekijken. Misschien moet ze niet overal nog op volle capaciteit draaien . Geringe bezetting van het gebouw betekent geringe luchtvervuiling, dus kan de luchtgroep sneller uit.(Lucht verplaatsen kost veel energie en brengt veel koude binnen). Door CO2- meters kan je ventilatie ook beter gaan sturen
 • Indien er serverruimtes zijn en deze gekoeld worden op een standaardinstelling van om en bij de 19°C, kan dit zonder dat dit technische problemen oplevert op bijv. 27°C gezet worden;
 • Onderzoek de mogelijkheid om meters te koppelen aan een digitaal monitoringsplatform: om afwijkingen snel op te sporen, te zien wanneer welke instellingen naar behoren werken en dus kort op de bal spelen;
 • Versnel de reeds voorziene of overwogen investeringen in betere isolatie van gemeentelijke gebouwen (daken, muren, buitenschrijnwerk), in energiezuinigere verwarmingssystemen en in het verder en maximaal benutten van de beschikbare dakoppervlakte van openbare gebouwen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Gemeente houdt uitverkoop patrimonium en snoeit verder in eigen betaalbaar woonaanbod

4 woningen in de Specht worden te koop aangeboden

Op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei stond de verkoop van 4 woningen in de Specht en een woning op het Eeksken. Al deze woningen worden momenteel verhuurd aan mensen die het moeilijk hebben om een woning te huren op de private huurmarkt. ‘Deze verkoop is geen goed idee’, vindt INZET. ‘Zo geven we de weinige mogelijkheden die we hebben om zelf betaalbaar wonen aan te bieden gewoon uit handen.’

Bindend sociaal objectief

Het decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat Opwijk 116 sociale huurwoningen, 52 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels moet realiseren tegen 2025, het zogenaamde ‘bindend sociaal objectief’. Aangezien de gemeente over weinig eigen gronden beschikt, wordt dit een hele kluif. ‘Als we daarbij dan ook nog eens gaan verkopen wat we wel hebben, dan zijn we helemaal ver van huis,’ stellen Luc De Ridder en Marijke De Vis van INZET. ‘Met de verkiezingen schrijft elke partij hele hoofdstukken over betaalbaar wonen. Door deze woningen in eigendom te houden en te verhuren aan financieel kwetsbare gezinnen, houden we als gemeente een stuk van de regie bij ons. Met de uitverkoop die nu georganiseerd wordt door de meerderheid geven we alle troeven uit handen.’

Werk aan de winkel

De woningen die verkocht worden, zijn in slechte staat en vragen dus ingrijpende verbouwingswerken. ‘Ook dat biedt kansen, bijvoorbeeld als opleidingstraject binnen een tewerkstellingscel. De gemeente moet hier haar rol als regisseur van het welzijnsbeleid opnemen en slaat hier – volgens onze mening – de bal serieus mis.’

INZET wil biologische bloembollen met minder pesticiden in openbare perkjes

foto Velt

Pesticiden zijn schadelijk voor de gezondheid, maar ook voor de natuur. Ze vervuilen bodem, water en lucht en maken planten, dieren en mensen ziek. Zodra pesticiden in het milieu terecht komen zijn ze nog moeilijk weg te krijgen. Voorkomen is beter dan genezen, daarom wordt al een hele tijd ingezet op pesticidenvrije onkruidbestrijding.

INZET-raadslid Marijke De Vis stelde daarom voor om in te stappen in een samenaankoop van biologische bloembollen. Volgens onderzoek van de organisatie Velt bevatten de gangbare bloembollen een hoog aantal pesticiden: van 7 tot 13 per bol. Bij biologisch geteelde bloembollen is dat slechts 1 a 2.

Om meer biologische bloembollen in omloop te krijgen organiseert Velt daarom een samenaankoop voor particulieren, maar ook voor gemeenten. Gemeenten kunnen zo aankopen met een korting van 20% en Velt stelt handige pakketten saen op maat van openbare ruimte. De gemeente kan daarmee tegelijk opnieuw een steentje bijdragen aan het properder houden van het milieu. Immers plant de gemeente jaarlijks een heel pak bloembollen op diverse pleintjes en perkjes doorheen Opwijk en deelgemeenten.

De schepen van milieu gaf aan oren te hebben naar de aankoop van biologische bloembollen, maar zei tegelijk dat er momenteel al bloembollen aangekocht worden. Bovendien kan deze samenaankoop verder ook bekeken worden samen met de vergelijking met andere leveranciers. Bijkomende praktische voorwaarde is evenwel dat de leverancier de bollen ook zelf plant.

Het voorstel werd daarom niet aanvaard.

Voor wie toch als particulier wil meedoen: de actie start op 8 maart. Alle info op www.velt.nu

Wat zijn de mogelijkheden op de brouwerijsite?

In januari kondigde brouwersgroep Alken-Maes aan dat de brouwerij in Opwijk deze zomer sluit. De brouwerijactiviteiten verhuizen naar Alken.
 
Daarmee verliest Opwijk een iconische activiteit. Op-Ale en Affligem waren vele jaren de trots van de brouwerij. Tegelijk rijst de vraag wat er met de site aan de Ringlaan – midden in het centrum van onze gemeente –  zal gebeuren nu Alken-Maes ze niet meer nodig heeft.
 
Niet zomaar volbouwen
 
In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gasthuis’, waartoe de site behoort, is twee legislaturen geleden al voorzien dat in geval van stopzetting van de brouwerij op deze locatie de gronden een zogenaamde gemengde nabestemming moeten krijgen. Dit moest vermijden dat de site helemaal volgebouwd zou worden eens de eigenaars van de grond zouden stoppen met hun brouwerijactiviteit. Dat betekent ook dat er toen al werd vastgelegd welke bestemming de grond zou kunnen krijgen.
 
Naast wonen en socio-culturele- en gemeenschapsvoorzieningen (voor lokale dienstverlening) is ook de vestiging van kleinhandelszaken van lokale betekenis en kantoren en diensten met laag dynamisch karakter toegelaten. ‘Laag dynamisch karakter’ betekent dat ze maar weinig verkeer mogen genereren, anders worden ze niet toegelaten.
 
De nabestemming voorziet eveneens in de mogelijkheid om op de site van de brouwerij publieke ruimte in te richten in functie van de woonkwaliteit en leefbaarheid met betrekking tot de bestemmingen wonen, kleinhandel, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten. Dat inrichten van publieke ruimte gaat voornamelijk om het geven van een groen-, plein- of recreatieve functie aan die publieke ruimte.
 
Brouwerijgebouw blijft bestaan
 
Nog een zeer belangrijk gegeven is dat volgens het RUP Gasthuis het waardevolle brouwerijgebouw (niet de hangar, wel het gebouw links op de site) moet behouden blijven. Dit geldt in de eerste plaats voor de buitengevels. Verder zijn er slechts werken aan toegelaten die ‘verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van het gebouw en zijn onmiddellijke omgeving’.
 
Een ander belangrijk element van de nabestemming is dat bebouwing er enkel kan gerealiseerd worden in een globaal bouwproject voor de gehele zone of wel afgelijnde deelgebieden en dat dit globaal bouwproject een architecturaal samenhangend geheel moet vormen.
 
Al die voorwaarden maken dat de gemeente nu voldoende sleutels in handen zou moeten hebben om ervoor te zorgen dat er een goede invulling aan de site gegeven wordt. Er zijn ook opportuniteiten om er bijvoorbeeld diverse gemeentelijke voorzieningen samen te brengen.

INZET roept gemeente op tot actie in hulp bij hoge energiefacturen

Het is een open deur intrappen dat de hoge energieprijzen een ‘hot item’ zijn dezer dagen. Heel veel burgers zijn bezorgd over hun energiefactuur en terecht. Er dreigen financiële katers voor heel veel gezinnen. Energie is vooral een bovenlokale bevoegdheid, maar toch kunnen ook lokale besturen hier een rol spelen, oordeelt de INZET-fractie.

Luc De Ridder stelde daarover deze vragen aan het college van burgemeester en schepenen (CBS):

1) Wat is het aantal inwoners dat vandaag via het OCMW een beroep doet op energietoelagen? Zien we hier een stijging van het aantal hulpvragen?

Antwoord CBS : Gedetailleerde cijfers zijn niet beschikbaar, maar we zien zeker binnen de groep van mensen in budgetbeheer al heel wat verhoogde facturen binnenkomen, wat hun situatie nog meer precair maakt. Hiernaast groeit ook in het algemeen de vraag naar financiële steun in het algemeen.

2) Welke proactieve acties worden ondernomen naar gezinnen die door de stijging mogelijks in de problemen komen? Is er hiervoor overleg met scholen, mutualiteiten, …?

Antwoord CBS: Dit is zoals zelf ook aangehaald eerder een bovenlokale materie. Uiteraard worden de mensen verder geholpen op het moment dat ze een hulpvraag komen stellen. Wat wel gebeurt is nog meer inzetten om communicatie ivm de renovatiepremie via Webra bijvoorbeeld. Op die manier hopen we dat eigenaars meer gaan inzetten op energiebesparend renoveren en hopen we ook dat we het aanbod van conforme sociale woningen kunnen uitbreiden in Opwijk. Hiernaast wordt ook al doorverwezen naar de Energiesnoeiers.

3) Welke rol wil de gemeente hier spelen, los van het promoten van de energiesnoeiers?

Antwoord CBS : Naast de energiesnoeiers, die een belangrijke rol zullen spelen om kwetsbare gezinnen mbt het energiethema te begeleiden, kunnen alle inwoners met vragen over hun energiefactuur bij het woonloket terecht. In samenwerking met Energie 3Wplus zal gekeken worden welke stappen kunnen genomen worden. Ook de V-test kan via het woonloket aangevraagd worden. Dit is altijd al zo geweest. Hier zal ook nog verder over gecommuniceerd worden. Daarnaast kunnen de inwoners eveneens voor gratis advies, in het kader van renovatie en/of energiebesparende maatregelen, bij DUBO terecht. Ook het woonloket staat steeds ter beschikking voor alle vragen over premies rond renovatie en energiebesparende maatregelen.

4) Energie is een ingewikkelde materie. Volgen de medewerkers van het OCMW op geregelde tijdstippen bijscholingen hiervoor? Welke bijscholingen werden er gevolgd?

Antwoord CBS :De medewerkers van Energie 3wplus zijn deskundigen in het kader van energiekwesties. Deze deskundigheid kan niet door de medewerkers van het OCMW opgevangen worden. Door de samenwerkingen (IGS en Energie 3Wplus) kunnen alle vragen rond energie, die een specifieke en deskundige aanpak vraagt, naar deze partners doorverwezen worden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de kwetsbare gezinnen, naast een eventuele financiële toelage, ook op wezenlijk worden geholpen.

5) Worden hier vanuit het woonoverleg acties rond ontwikkeld?

Antwoord CBS : Zoals reeds aangehaald, is dit een bovenlokale materie. Via de intergemeentelijke samenwerking zal dit op een volgend woonoverleg geagendeerd worden en met de overheidsdiensten besproken worden.

INZET blijft wat op haar honger met deze magere antwoorden en blijft het energiedossier van nabij volgen.

 

Communicatie en sancties incident KSA en Chiro buiten proportie

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari kwam de INZET-fractie terug om de incidenten met KSA en Chiro tijdens oudejaarsnacht. Raadslid Luc De Ridder ondervroeg schepen Beeckman over het dossier:

“Via pers en sociale media konden we vernemen dat de gemeente aan KSA Opwijk en Chiro maatregelen heeft opgelegd wegens het niet respecteren van de coronaregels op het Jeugdheem tijdens oudejaarsnacht. We willen vanuit INZET niet de indruk wekken dat de corona regels niet gerespecteerd moeten worden of dat, wanneer de gemeente overtredingen vaststelt, ze daar niet de nodige aandacht moet aan schenken. Maar, louter afgaande op de berichtgeving in pers en social media – de gemeenteraadsleden werden hierover bij ons weten niet geïnformeerd door het gemeentebestuur – doen de opgelegde maatregelen wel de wenkbrauwen fronsen. Vandaar onze vragen. Het zou gaan om de volgende maatregelen: 1) de werking van de twee oudste groepen van Chiro en KSA wordt stilgelegd tot en met maandag 31 januari 2022; 2) het jeugdheem gesloten tot en met 31 januari 2022.

1) Wat is de rechtsgrond om deze maatregelen op te leggen (op welk artikel uit de Nieuwe Gemeentewet of eventuele andere wetgeving is de maatregel gebaseerd)? Welke zijn de voorwaarden om op basis hiervan een maatregel op te leggen en hoe menen burgemeester en college dat aan deze voorwaarden is voldaan?

2) Welke ook de rechtsgrond is voor de maatregelen, het bestuur moet hierbij het proportionaliteitsbeginsel toepassen. Hoe kan er sprake zijn van proportionaliteit als ook de jongste groepen die in het geheel niet bij de overtredingen zijn betrokken, als gevolg hiervan het Jeugdheem niet mogen betreden? Ook al is hun werking niet stilgelegd, de jongste groepen worden wel degelijk getroffen want de maatregel geldt midden in de winter. Krijgt de opgelegde maatregel daardoor bovendien niet de aard van een sanctie t.a.v. minderjarigen die bovendien geen overtredingen hebben begaan?

3) Klopt het dat de gemeente op eigen initiatief naar de buitenwereld heeft gecommuniceerd over deze maatregelen? Indien zo, hoe wordt dit verantwoord? Het komt immers over als een sanctie bovenop de opgelegde maatregelen.

In hun schriftelijk antwoord meldde het college van burgemeester en schepenen hierover (citaat):

– Er wordt verwezen naar het collegeverslag van 10 januari 2022 : overleg met Chiro en KSA.
– De burgemeester mag in het kader van de algemene volksgezondheid maatregelen nemen.
– In het kader van de huidige coronamaatregelen is het verplicht voor alle jeugdwerking om de activiteiten buiten te laten doorgaan. Binnenactiviteiten zijn op dit moment verboden voor jeugdwerking.
– De communicatie werd in onderling overleg tussen gemeente en de jeugdverenigingen uitgestuurd.

Tijdens de mondelingen toelichting van schepen Beeckman werd aan deze argumentatie weinig tot niets toegevoegd.

INZET blijft dan ook bij haar standpunt dat:

1. het proportionaliteitsbeginsel niet werd gerespecteerd
2. de communicatie vanuit de gemeente ongepast was
3. voor dergelijke kwesties de gemeenteraadsleden geïnformeerd moeten worden vooraleer pers en andere media deze info publiceren

 

Deze legislatuur geen fietspaden meer in Neerveldstraat

In Opwijk werd op de gemeenteraad van eind december gestemd over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Hierbij werden heel wat investeringsbudgetten herzien. Na doorvragen door oppositiepartij INZET over de schrapping van belangrijke budgetten gekoppeld aan de sluiting van de spooroverwegen in Opwijk, meer bepaald deze in de Bolstraat (245.500 euro), kwam de aap uit de mouw. Er zal deze legislatuur niet meer geïnvesteerd worden in de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat.

Nochtans was de aanleg ervan gekoppeld aan de afschaffing van de overweg in de Bolstraat waardoor fietsers komende van Opstal of Eeksken niet meer naar fietsweg ‘Leirekensroute’ zullen kunnen doorsteken. Fietsers zullen dan ofwel het viaduct zonder fietspaden moeten nemen die het Eeksken met het centrum van Opwijk verbindt, ofwel de smalle Neerveldstraat, waar evenmin fietspaden liggen.

INZET wees hier reeds op toen de gemeente in 2018 een princiepsakkoord sloot met Infrabel over de afschaffing van overwegen. Om hieraan tegemoet te komen werd in de samenwerkingsovereenkomst die in 2019 werd afgesloten voorzien dat wanneer de gemeente tegen 2026 fietspaden realiseert in de Neerveldstraat, Infrabel voor 50% zal tussenkomen in de kosten van aanleg. De kosten voor verwerving en eventueel onteigening van de stroken die daarvoor nodig zijn, blijven echter volledig ten laste van de gemeente. De bestuursmeerderheid van NV-A en Open VLD schrapt hiervoor nu dus alle budgetten. Het enige wat zij nog doet is een studie aanbesteden naar wat de meest aangewezen veilige fietsverbinding is. Ze laat wel al verstaan dat het schilderen van fietssuggestiestroken een mogelijk alternatief is. INZET betwijfelt sterkt dat dit een valabel alternatief is en betreurt dat het gemeentebestuur, ongeacht de uitkomst van de studie, nu al uit het meerjarenplan 2020-2025 de budgetten schrapt voor verwerving van de nodige grond.

Hiermee trekt het bestuur een kruis over de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat deze legislatuur. De kans dat er nog tegen 2026 fietspaden gerealiseerd zullen worden, is dan ook zo goed als uitgesloten.

Geen omstreden trajectcontroles in Opwijk

foto D. Demey

INZET-raadslid Luc De Ridder vroeg tijdens de gemeenteraad van december naar de eventuele plannen van het gemeentebestuur om het omstreden systeem van trajectcontroles as a service in Opwijk te installeren. Vele gemeenten toonden immers reeds interesse in dit systeem dat via GAS-boetes inkomsten uit verkeersboetes toelaat voor lokale besturen. De burgemeester stelde De Ridder echter gerust door plannen in die zin te ontkennen. Terecht, want de inmenging van privébedrijven in de lokale verkeersveiligheid.

Voorheen was beboeten op snelheidsovertredingen enkel de bevoegdheid van het parket en de politie. Met dit systeem kan ook de gemeente de verbaliserende instantie zijn, via GAS-boetes.

Vele gemeenten tonen interesse in dit systeem, ook al omdat het financieel een voordeel heeft. De opbrengst van een GAS-boete is nu voor de gemeentekas, niet langer voor het federale boetefonds. Dit laat gemeenten toe om zelf een sterker en doelgericht verkeersveiligheidsbeleid te voeren. De middelen kunnen aangewend worden om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Daar staat tegenover dat er fiks geïnvesteerd moet worden in de ANPR-camera’s en de softwaresystemen. En natuurlijk is er mankracht nodig voor de administratieve afhandeling.

In Bonheiden raakte recent bekend dat ze hiervoor in zee gaan met een consortium van drie privébedrijven dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. TAAS – Traject Controle as a Service – biedt zijn diensten ook elders aan.

Het consortium levert aan de gemeente het systeem (camera’s plus software) en zorgt voor de installatie, het onderhoud, de aansluiting op het net en de software die de gegevens tot bij de politie brengt. De politie moet de overtredingen wel nog valideren en de afhandeling van de GAS-boete gebeurt door de gemeente. De drie bedrijven krijgen een commissie van 24 euro per boete, de boetes variëren van 53 tot 163 euro. Bij de laagste boete komt dus 45% van het bedrag bij de bedrijven terecht.

De inkomsten van het private consortium hangen dus af van het aantal overtredingen (of zelfs van het aantal vaststellingen). Economisch gezien heeft het consortium dus baat bij veel overtredingen, maar dat staat haaks op het initiële doel van een trajectcontrole: het aantal snelheidsovertredingen terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen.

Problematischer is dat het consortium ook inspraak vraagt en al kreeg in de locaties waar de nieuwe trajectcontroles moeten komen, van de gemeente bedong dat in de betrokken straten alle snelheidsremmende maatregelen ( zoals versmallingen, drempels of bloembakken) weg worden gehaald en de straten maar een beperkt aantal dagen per jaar mogen worden afgesloten voor verkeer. Rechtstreekse impact dus op het lokale verkeersveiligheidsbeleid

Het verdienmodel en de economische logica van het privaat consortium lijkt het hier dan ook te halen op de verkeersveiligheid van de gemeente. De regie over het verkeersveiligheid wordt voor een deel uit handen gegeven, en dat kan nooit de bedoeling zijn.