Luc De Ridder geeft fakkel door en blikt terug op zijn verwezenlijkingen en voorstellen

Luc De Ridder en Tom Bosman (Foto Erik Ghyselinck)

Op 1 januari 2023 geeft gemeenteraadslid en voorzitter Luc De Ridder de fakkel door aan Tom Bosman, volgens interne afspraak.

Luc deed in de voorbij jaren een heel pak zeer waardevolle voorstellen vanuit zijn oppositierol, die soms zelfs werden uitgevoerd, zij het na enkele omwegen.

Een greep uit de voorstellen die Luc namens INZET deed:
– veralgemeende invoering van de 30 km-zone in de dorpskern (binnen de ‘kleine ring’) van Opwijk, met dus ook veralgemeende voorrang voor fietsers. Het was toen immers een amalgaam van fietsstraten en dan weer straten waar 50 km/u mocht gereden worden. De meerderheid heeft dit dan later toch ingevoerd;
–  heel wat voorstellen voor een beter afvalbeleid, met de idee om zo weinig mogelijk recycleerbare fracties bij het restafval terecht te laten komen en minder te laten betalen voor wat gerecycleerd kan worden. Na verloop van tijd is het gemeentebestuur op enkele punten gevolgd, zoals de wekelijkse ophaling van GFT tijdens de zomermaanden en de gratis ophaling van snoeihout. Over andere punten heeft inmiddels ook de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM gesteld dat het beheer van het recyclagepark daaraan moet aangepast worden;
– voorstel om de negatieve effecten op de grondwaterstand als gevolg van bronbemaling door bouwwerken, zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor had ik de aanname van een reglement voorgesteld met een aantal technische voorwaarden zodat aannemers en projectontwikkelaars al bij voorbaat zouden weten waaraan zich te houden. Is niet gevolgd door het gemeentebestuur;
– voorstel voor oprichting van een ‘gemeentelijk openruimtefonds’: met de middelen daaruit kan de gemeente heel gericht kavels ‘vrijkopen’, op plaatsen waar een verdere versnippering van het landschap absoluut te vermijden is of waar bebouwing voor langere tijd ongewenst is. Dit fonds zou o.m. gespijsd kunnen worden door door aan wie appartementen bouwt de verplichting op te leggen om per wooneenheid een bepaald bedrag in dat fonds te storten. Op die manier draagt wie een dichtere bebouwing wenst ook bij aan het behoud van de open ruimte. Voorstel werd niet aanvaard. Deze week stond in de krant dat stad Halle nu iets dergelijks gaat invoeren;
– voorstel om de belasting op onbebouwde percelen af te schaffen in landelijke woongebieden en woonuitbreidingsgebieden, tenzij in in niet-vervallen verkavelingen. Dit voorstel paste ook in de andere voorstellen die ik namens INZET deed om de open ruimte buiten onze dorpskernen zoveel mogelijk open te houden. Ook dit voorstel werd niet gevolgd. Wel is er in het RUP Nanove voorzien in ‘openruimte vensters’ (met de bedoeling voldoende doorzicht te laten op het achterliggende landschap), maar die hebben maar een heel beperkt toepassingsgebied (niet in Nanove tussen Hulst en Europakruispunt);
– voorstel voor omvorming naar een energiepremie van de verwervingspremie voor Opwijkse jongeren bij aankoop van een eerste woning of appartement. Bedoeling was de premie te koppelen aan investeringen in energiebesparende maatregelen of in hernieuwbare energie. 5000 euro voor een loutere verwerving van een huis maakt immers geen verschil. Bij een woning van 300.000 euro, zonder notariskosten e.d.m., maakt dat maar 1,6% uit. Daarmee kan je er dus sowieso niet voor zorgen dat Opwijkse jongeren die zich nu geen woning in Opwijk kunnen permitteren, die alsnog kunnen kopen. Voorstel werd niet gevolgd;
– voorstel dat Opwijk, zoals zovele andere gemeenten, het bomencharter (een initiatief van heel wat middenveldverenigingen) zou ondertekenen en zich daarmee zou engageren tot een bepaald aantal bijkomende bomen tegen 2024, zowel via aanplanting van bomen door particulieren, als via bijv. gemeentelijke speelbosjes en parken of via bosuitbreiding. Voorstel niet gevolgd;
– heel wat actievoorstellen deed ik ook voor verbreding en verdieping van het gemeentelijk klimaat- en energieactieplan. Hierin kadert ook het voorstel voor een ondersteunings- en begeleidingsprogramma om eigenaars van oudere woningen te helpen hun woningen beter en sneller energiezuinig te maken en hier te werken met een wijkgerichte aanpak. Intussen heeft de gemeente dit aanvaard door in te tekenen op het Lokale Energie- en Klimaatpact, waar dit expliciet als doelstelling in zit. De vraag blijft nog open hoe ons gemeentebestuur deze doelstelling nu in de praktijk gaat brengen. Per 1000 wooneenheden moet ze immers tegen 2030 zorgen voor 50 collectieve energierenovaties;
– laatst deed ik een hele reeks voorstellen om het energieverbruik in de gebouwen en infrastructuren van de gemeentelijke diensten te verminderen (inclusief de openbare verlichting). Hieraan is goed gevolg gegeven en op de gemeenteraad is nu al enkele malen verslag uitgebracht over de stand van uitvoering van de diverse maatregelen.
 
Waar ik ook veel aandacht aan heb besteed, zijn de gevolgen voor onze gemeente van het akkoord dat deze meerderheid eind vorige legislatuur heeft afgesloten met Infrabel voor afschaffing van de overwegen in Opwijk. Daarover ben ik met het bestuur en de vertegenwoordiger van Infrabel nog in discussie gegaan op de gemeenteraad. Ze hadden immers totaal onvoldoende zicht op de gevolgen voor de lokale mobiliteit en bereikbaarheid in onze gemeente. Men heeft ons hiermee in een duur avontuur gestort dat voor heel wat verkeerproblemen en lokale onveiligheid kan zorgen. Denk bijv. aan de afschaffing van de overweg in de Bolstraat waardoor fietsers van de Opstal en het Eeksken niet meer gemakkelijk op Leirekensroute kunnen en ofwel via de viaduct, zonder fietspad, ofwel via de smalle Neerveldstraat richting Opwijk-centrum moeten. Toen ik hen daarmee confronteerde, heeft Infrabel dan voorzien dat indien tegen 2026 er fietspaden worden aangelegd in de Neerveldstraat Infrabel de aanleg ervan voor een groot stuk zou bekostigen. Intussen heeft het gemeentebestuur echter afgezien van de aanleg aldaar van fietspaden…

Zowel meerderheid als oppositie uitten tijdens de laatste gemeenteraad hun appreciatie voor de vasthoudende, maar steeds constructieve wijze waarop Luc oppositie voerde en voorstellen aanbracht, voornamelijk in de thema’s van milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Zelf gaf Luc aan het belangrijk te vinden om vanuit de oppositie het beleid kritisch te blijven opvolgen en voorstellen te blijven doen, ook als die niet of slechts na verloop van tijd en voor een klein deel worden gevolgd. Zo wordt de meerderheid verplicht alert te blijven.

Luc wenst zijn opvolger, Tom Bosman, veel succes om samen met Marijke De Vis verder constructief oppositie te voeren.