Communicatie en sancties incident KSA en Chiro buiten proportie

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari kwam de INZET-fractie terug om de incidenten met KSA en Chiro tijdens oudejaarsnacht. Raadslid Luc De Ridder ondervroeg schepen Beeckman over het dossier:

“Via pers en sociale media konden we vernemen dat de gemeente aan KSA Opwijk en Chiro maatregelen heeft opgelegd wegens het niet respecteren van de coronaregels op het Jeugdheem tijdens oudejaarsnacht. We willen vanuit INZET niet de indruk wekken dat de corona regels niet gerespecteerd moeten worden of dat, wanneer de gemeente overtredingen vaststelt, ze daar niet de nodige aandacht moet aan schenken. Maar, louter afgaande op de berichtgeving in pers en social media – de gemeenteraadsleden werden hierover bij ons weten niet geïnformeerd door het gemeentebestuur – doen de opgelegde maatregelen wel de wenkbrauwen fronsen. Vandaar onze vragen. Het zou gaan om de volgende maatregelen: 1) de werking van de twee oudste groepen van Chiro en KSA wordt stilgelegd tot en met maandag 31 januari 2022; 2) het jeugdheem gesloten tot en met 31 januari 2022.

1) Wat is de rechtsgrond om deze maatregelen op te leggen (op welk artikel uit de Nieuwe Gemeentewet of eventuele andere wetgeving is de maatregel gebaseerd)? Welke zijn de voorwaarden om op basis hiervan een maatregel op te leggen en hoe menen burgemeester en college dat aan deze voorwaarden is voldaan?

2) Welke ook de rechtsgrond is voor de maatregelen, het bestuur moet hierbij het proportionaliteitsbeginsel toepassen. Hoe kan er sprake zijn van proportionaliteit als ook de jongste groepen die in het geheel niet bij de overtredingen zijn betrokken, als gevolg hiervan het Jeugdheem niet mogen betreden? Ook al is hun werking niet stilgelegd, de jongste groepen worden wel degelijk getroffen want de maatregel geldt midden in de winter. Krijgt de opgelegde maatregel daardoor bovendien niet de aard van een sanctie t.a.v. minderjarigen die bovendien geen overtredingen hebben begaan?

3) Klopt het dat de gemeente op eigen initiatief naar de buitenwereld heeft gecommuniceerd over deze maatregelen? Indien zo, hoe wordt dit verantwoord? Het komt immers over als een sanctie bovenop de opgelegde maatregelen.

In hun schriftelijk antwoord meldde het college van burgemeester en schepenen hierover (citaat):

– Er wordt verwezen naar het collegeverslag van 10 januari 2022 : overleg met Chiro en KSA.
– De burgemeester mag in het kader van de algemene volksgezondheid maatregelen nemen.
– In het kader van de huidige coronamaatregelen is het verplicht voor alle jeugdwerking om de activiteiten buiten te laten doorgaan. Binnenactiviteiten zijn op dit moment verboden voor jeugdwerking.
– De communicatie werd in onderling overleg tussen gemeente en de jeugdverenigingen uitgestuurd.

Tijdens de mondelingen toelichting van schepen Beeckman werd aan deze argumentatie weinig tot niets toegevoegd.

INZET blijft dan ook bij haar standpunt dat:

1. het proportionaliteitsbeginsel niet werd gerespecteerd
2. de communicatie vanuit de gemeente ongepast was
3. voor dergelijke kwesties de gemeenteraadsleden geïnformeerd moeten worden vooraleer pers en andere media deze info publiceren