Meerjarenplan 2020-2025: buitensporige budgetten voor sluiting overwegen, te weinig voor de belangrijke thema’s

Op de gemeenteraad van 17 december 2019 stelden de meerderheidspartijen NVA en Open VLD hun meerjarenplan voor. INZET bekeek dat plan kritisch en lichtte bij monde van gemeenteraadsleden Luc De Ridder en Marijke De Vis deze bedenkingen toe:

Voor de verkiezingen beklemtoonden NVA en Open VLD, net als zowat alle andere partijen dat er in de nieuwe legislatuur veel meer aandacht moet gaan naar fietsers. Het beleid zou daarop inzetten. In de beleidsnota 2019-2024 die de meerderheid begin 2019 presenteerde ontbrak echter het voornemen om, zoals gevraagd door INZET, een ambitieus investeringsprogramma op te zetten voor aanleg van fietspaden en veilige fietsverbindingen, bijv. naar sportcomplexen, scholen en dorpscentra. In het nu voorgelegde meerjarenplan dat de begroting bevat voor 2020 tot 2025 vinden we naast het nodige budget voor het aanleggen van de OMA-fietsroute op Opwijks grondgebied (overigens een goede zaak), slechts een zéér beperkt budget voor het aanleggen en vernieuwen van fietspaden: amper 60.000 euro per jaar!

Daarnaast heeft ze nog een budget voorzien voor de aanleg van een fietspad in de Neerveldstraat. De enige reden hiervoor is de afschaffing van de overweg in de Bolstraat. Na een eerste tussenkomst van INZET, nog voor de verkiezingen van 2018, hebben Infrabel en de gemeente dan toch ingezien dat ze de fietsers die van de richting van Opstal komen toch een alternatief moesten bieden omdat ze niet meer via de Bolstraat op Leirekensroute kunnen en de viaduct niet bepaald een veilig alternatief is. Buiten dit is er in het meerjarenplan enkel nog een budget voorzien “voor het toevoegen van extra belevingskwaliteit” (sic) langs het tracé van Leirekensroute. Men plant dus nog steeds geen acties om veilige, goed leesbare oversteekplaatsen op deze route te realiseren! Ook dat werd inde vorige legislatuur al aangekaart door INZET.

In de beleidsnota 2019-2024 stelde de meerderheid nog dat bij de herinrichting van de centrumstraten van Opwijk voetgangers en fietsers centraal zullen staan en dat het verkeer zich moet aanpassen aan de dorpskern en niet omgekeerd. Hoe ze dat zou doen, verduidelijkte ze niet. Met het meerjarenplan blijven we nu echter helemaal op onze honger zitten. Onder het actieplan “Inzetten op veilige mobiliteit” is er enkel de actie ‘uitvoering parkeer- en verkeerscirculatieplan’ waarin “veiligheid en mobiliteit samenkomen” en waarvoor men elk jaar een bedrag voorziet van 0,0 euro! We zullen dan maar hopen dat het geld dat onder het actieplan ‘verfraaiing dorpskernen’ is voorzien voor de verfraaiing van Opwijk-centrum, in belangrijke mate zal gaan naar de herinrichting van de straten in functie van fietsers en voetgangers.

Over verfraaiing van dorpskernen gesproken, voor de verfraaiing van de dorpskern van Mazenzele is een budget voorzien van amper 15.000 euro. Moet men daarmee het centrum van Mazenzele terug een aangenaam dorps karakter geven met minder asfalt en meer groen en tegelijk de problematiek langs de steenweg aanpakken? Wij denken dat dat budget niet zal volstaan

Waar besteedt de meerderheid dan wel geld, zeer veel geld aan? Met het meerjarenplan is nu duidelijk geworden welke ongedekte cheque ze eerder heeft uitgeschreven toen ze het princiepsakkoord met Infrabel ondertekende voor de sluiting  van de overwegen. De kostprijs voor de gemeente is in het huidige meerjarenplan voorlopig begroot op 1.232.900 euro, of méér dan 1,2 miljoen euro!

In haar beleidsnota 2019-2024 gaf de gemeente aan de open ruimte tussen de kernen te willen vrijwaren (en ook het zicht op de open ruimte). We vroegen toen hoe het bestuur dat wil realiseren. Dat bleek immers niet uit de beleidsnota, behalve wat betreft de woonuitbreidingsgebieden die ze niet wil laten bebouwen. In het huidig meerjarenplan vinden we evenmin een antwoord op die vraag. Na het eerste volledige beleidsjaar van deze legislatuur vinden we in het meerjarenplan 2020-2025 nauwelijks tot geen concrete, gebudgetteerde acties voor bescherming van de open ruimte.

Meer groen in onze gemeente is iets wat ook N-VA en Open VLD voor de verkiezingen verklaarden belangrijk te vinden. De acties die daarover in het meerjarenplan zijn terug te vinden, ambiëren echter hooguit vergroening van dorpskernen, straatbeelden, begraafplaatsen en andere gemeentelijke eigendommen. De meeste acties zijn overigens weinig meer dan voortzetting van bestaand beleid (duurzaam bermbeheer of onderhoudsvriendelijk, kwaliteitsvol groen in openbare perken en plantsoenen). Geen spoor van (nieuwe) acties en budgetten voor het versterken van de natuur- en belevingswaarde van het ons omringende landschap, bijv. door natuur- en bosverbindingen te creëren tussen bossen en beekvalleien of door het geboortebos of andere boskernen uit te breiden.

Ook op vlak van energie- en klimaatbeleid stelt het meerjarenplan teleur. Uiteraard is er nieuwe burgemeestersconvenant 2030 en de belofte van de meerderheid om acties te ondernemen in functie van de nieuwe doelstellingen voor een verdere daling van energieverbruik en CO2-uitstoot. Maar, behalve het voorzien in verdere energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen, het werken met hernieuwbare energie in het nieuwe bedrijventerrein en het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen (waarvoor 0 euro is voorzien), zijn er geen concrete acties en moeten we het voor eventuele bijkomende acties stellen met een budget van 20.000 euro per jaar.

Acties voor het promoten en ontwikkelen van het openbaar vervoer zijn niet te vinden. Evenmin te vinden: acties voor het promoten en ondersteunen van alternatieve vormen van mobiliteit zoals carpoolen en autodelen. Wat dit laatste betreft, stelden we eerder al voor dat de gemeente hier een voorbeeldrol zou kunnen vervullen door één of meerdere dienstvoertuigen in te schakelen in een autodeelnetwerk voor gebruik in het weekend.

Ontbreekt ook: een actieplan voor het verhogen van de energie-efficiëntie van bestaande, oudere privéwoningen. In dit verband verwijzen we naar ons eerdere INZET-voorstel om een ondersteunings- en begeleidingsprogramma uit te werken voor eigenaars van verouderde woningen, met het oog op het isoleren en op andere wijze energiezuiniger maken van deze woningen. De gemeente kan hiertoe een samenwerkingsverband opzetten met de netbeheerder (Fluvius) en andere organisaties zoals 3Wplus en Lokaal Woonbeleid.

INZET betreurt dat de meerderheid in haar meerjarenplan 2020-2025 slechts één project voor zuivering van afvalwater opneemt (Kalkestraat). Op die manier zal de deadline om tegen 2027 de kwaliteit van het oppervlaktewater op een goed niveau te brengen, nooit gehaald worden. Dit moet gebeuren door het rioolwater te zuiveren voor het in een waterloop terecht komt. De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren behoort nog altijd bij de slechtste van Europa. In gidsland Nederland wordt 99% van alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Op onze opmerkingen hierover reageerde de bestuursmeerderheid van N-VA en Open VLD enkel door de schouders op te halen en te stellen dat Vlaanderen wel opnieuw van Europa een uitstel van de deadline zal bekomen…

Naast deze opmerkingen én een aantal bevestigingen van door de meerderheid gemaakte keuzes, hadden onze raadsleden nog tal van punctuele opmerkingen (bijvoorbeeld aan het gebrek aan visie en budget voor communicatie, te weinig budget voor jeugd, ontbreken van innoverende vormen van participatie, …) op de voorliggende begroting. Verklaren dat alle partijen het meerjarenplan van de meerderheid gewoon volgen is de waarheid dan ook geweld aan doen.