Hoe zal Opwijk de nieuwe Vlaamse subsidies voor open ruimte inzetten?

De nieuwe Vlaamse regering heeft voor de steden en gemeenten een financieringslijn opengesteld voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. De gemeenten ontvangen hieruit vanaf 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse subsidie. Voor Opwijk gaat het om een subsidie die in 2020 ca. 44.000 euro bedraagt en daarna van jaar tot jaar toeneemt, tot ca. 262.000 euro in 2025. INZET becijferde dat dit voor Opwijk neerkomt op een bedrag van gemiddeld 165.000 euro per jaar.

Aan de uitkering van deze subsidies is geen enkele voorwaarde gekoppeld. Volgens INZET is het evenwel duidelijk dat er in Opwijk effectief nog voldoende uitdagingen liggen om de resterende open ruimte te vrijwaren. Gemeenteraadslid Luc De Ridder vroeg daarom op de gemeenteraad dat deze subsidiebedragen in de meerjarenplanning volledig zouden worden ingezet voor de financiering van concrete acties ter bescherming van de open ruimte. Het is voorlopig nog afwachten of de meerderheid van NVA en OpenVLD daar werk van zal maken in de meerjarenplanning die in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Raadslid De Ridder wees er verder ook op dat de recent uitgevoerde bouwmeesterscan voor Opwijk alvast heel wat aanbevelingen en suggesties bevat om de verdere inname van open ruimte tegen te gaan. De bouwmeesterscan is een instrument waarmee lokale besturen voor het grondgebied van hun gemeente een diagnose kunnen laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes. Doel is de ontwikkeling van een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen, voor de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Luc De Ridder vroeg dan ook nogmaals om over de bevindingen van de bouwmeesterscan een open discussie aan te gaan tijdens de gemeenteraad, maar dan wel vooraleer de meerjarenplanning ter goedkeuring wordt voorgelegd. Tot op heden is dit niet gebeurd.