Gemeenteraad 28 januari 2020

INZET vraagt uitleg bij het vervoerplan voor onze regio

Een beperkte agenda op 28 januari 2020. Wij pikken er de ‘belangrijkste’ punten voor u uit:

*/ Sportkampwerking zomer

De gemeente start met een vakantiesportwerking voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Wat ons betreft een goed initiatief. Wij zouden bij het samenstellen van het programma ook eens bij de doelgroep gaan horen wat zij graag willen.

*/ Tarief en huurreglement Feestzaal De Boot

De gemeente wenst de tarieven van de Kersepit te hanteren. Huurders kunnen kiezen voor de zaal De Boot (200 p.) of De Boot Plus (400 p.). Het door organisatoren niet opruimen van peuken wordt streng bestraft.

*/ Erkenning Opwijkse verenigingen

Het gemeentebestuur wil orde in de wildgroei aan erkende verenigingen door de jaren heen. Het bestuur wil daarom dat alle verenigingen een nieuwe aanvraag indienen op basis va dit nieuwe reglement, dat wat strikter wordt dan vroeger. Zo is er een minimum aantal leden bepaald (minimum 10 leden), wordt inzage gevraagd in het huishoudelijk reglement of de statuten, de ledenlijst en de inkomsten en is het nu een expliciete vereiste om de activiteiten in het Nederlands te laten verlopen. INZET is niet tegen het herbekijken van de verenigingenlijst, maar vraagt de gemeente wel om niet in te grijpen in het bruisende verenigingsleven of de verenigingen te beperken door middel van te strikte reglementering. Volgens de bevoegde schepen zou dat geen probleem zijn. Verder vindt INZET wel nog dat de benadering van ‘vereniging’ in het nieuwe reglement zeer klassiek is opgevat (ledenlijst nodige, voorzitter en andere officiële bestuursfuncties nodig) in tegenstelling tot de ‘moderne verenigingen’ waar mensen samenkomen omdat ze zich voor een thematiek interesseren en niet zo zeer omdat ze per se in een verenigingsorgaan willen zitten of echt wekelijks willen vergaderen. Tot slot vonden wij de bepaling dat ‘een vereniging laagdrempelig moet zijn’ en dus ‘maximum 500 euro lidgeld mag vragen’ wat contradictorisch.

*/ Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Deze verplichte adviesraad werd uiteindelijk definitief samengesteld, bijna anderhalf jaar na de verkiezingen.

*/ Toegevoegd punt (CD&V): dranken op gemeentelijke recepties

Raadslid Lutgard Vander Borght vraagt om op gemeentelijke recepties ook te voorzien in suiker- en alcoholvrije dranken, ten behoeve van diabetici of mensen die geen suikerdranken wensen te drinken. De burgemeester wees er op dat er bij de recepties water wordt geserveerd, doch Vander Borght nam daar geen genoegen mee. De burgemeester verklaarde zich echter geen kenner van suiker- en alcoholvrije dranken en stelde voor dit voorstel verder te onderzoeken.

*/ Vragen: Tunnel Foksveldstraat

Enkele vragen door ons raadslid Luc De Ridder omtrent de plannen en vooral het blijkbaar oplopend prijskaartje voor de aanpassing/verbetering van het tunneltje onder het spoor ter hoogte van de Foksveldstraat. Uit de verslagen ter zake konden wij afleiden dat er discussie is over welke aanpassingen precies moeten gebeuren en wie welk deel zal of wil bekostigen. Duidelijke antwoorden kwamen er nog niet, Luc blijft dit dossier nauwgezet opvolgen.

*/ Vragen: Vervoersplan vervoerregio

Het decreet basisbereikbaarheid voorziet dat Vlaanderen ingedeeld wordt in 15 vervoerregio’s. Onze gemeente maakt deel uit van Vervoerregio Vlaamse Rand. Eén van de doelstellingen van het decreet is om de lokale besturen meer te betrekken bij de organisatie van het openbaar vervoer, wat wij uiteraard toejuichen.

Wij zouden echter niet willen dat de transitie van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid een verdoken besparingsoperatie is en de kosten voor de organisatie van het openbaar vervoer op de gemeenten zullen afgewenteld worden. Wij zouden verder ook niet willen dat het aanbod aan openbaar vervoer in onze gemeente vermindert. De gemeente moet mee instaan voor beter openbaar vervoer. Maar willen we echt een modal shift bereiken, dan zullen we naast de extra investeringen in het openbaar vervoer ook moeten inzetten op allerlei infrastructuurwerken die de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede komen. Willen we mensen stimuleren om de auto aan de kant te laten staan zullen we ook een alternatief moeten aanbieden. Dat vraagt om bijkomende investeringen in infrastructuur zoals fietspaden en fietsstallingen, combipunten, deelfietsen, ….

Daarom willen wij vragen om de verslagen van de Vervoerregioraad ter beschikking te stellen en van onze vertegenwoordiger een regelmatig verslag te krijgen in de gemeenteraad. Verder worden we graag geïnformeerd over welke voorstellen De Lijn doet over het aanbod aan openbaar vervoer in de gemeente, welk standpunt de gemeente inneemt t.a.v. de voorstellen van De Lijn en welke Vlaamse investeringen er in het GIP (Geïntegreerd InvesteringsProgramma) opgenomen zijn voor onze vervoersregio. We volgen dit op de voet.