Nieuws

INZET roept gemeente op tot actie in hulp bij hoge energiefacturen

Het is een open deur intrappen dat de hoge energieprijzen een ‘hot item’ zijn dezer dagen. Heel veel burgers zijn bezorgd over hun energiefactuur en terecht. Er dreigen financiële katers voor heel veel gezinnen. Energie is vooral een bovenlokale bevoegdheid, maar toch kunnen ook lokale besturen hier een rol spelen, oordeelt de INZET-fractie.

Luc De Ridder stelde daarover deze vragen aan het college van burgemeester en schepenen (CBS):

1) Wat is het aantal inwoners dat vandaag via het OCMW een beroep doet op energietoelagen? Zien we hier een stijging van het aantal hulpvragen?

Antwoord CBS : Gedetailleerde cijfers zijn niet beschikbaar, maar we zien zeker binnen de groep van mensen in budgetbeheer al heel wat verhoogde facturen binnenkomen, wat hun situatie nog meer precair maakt. Hiernaast groeit ook in het algemeen de vraag naar financiële steun in het algemeen.

2) Welke proactieve acties worden ondernomen naar gezinnen die door de stijging mogelijks in de problemen komen? Is er hiervoor overleg met scholen, mutualiteiten, …?

Antwoord CBS: Dit is zoals zelf ook aangehaald eerder een bovenlokale materie. Uiteraard worden de mensen verder geholpen op het moment dat ze een hulpvraag komen stellen. Wat wel gebeurt is nog meer inzetten om communicatie ivm de renovatiepremie via Webra bijvoorbeeld. Op die manier hopen we dat eigenaars meer gaan inzetten op energiebesparend renoveren en hopen we ook dat we het aanbod van conforme sociale woningen kunnen uitbreiden in Opwijk. Hiernaast wordt ook al doorverwezen naar de Energiesnoeiers.

3) Welke rol wil de gemeente hier spelen, los van het promoten van de energiesnoeiers?

Antwoord CBS : Naast de energiesnoeiers, die een belangrijke rol zullen spelen om kwetsbare gezinnen mbt het energiethema te begeleiden, kunnen alle inwoners met vragen over hun energiefactuur bij het woonloket terecht. In samenwerking met Energie 3Wplus zal gekeken worden welke stappen kunnen genomen worden. Ook de V-test kan via het woonloket aangevraagd worden. Dit is altijd al zo geweest. Hier zal ook nog verder over gecommuniceerd worden. Daarnaast kunnen de inwoners eveneens voor gratis advies, in het kader van renovatie en/of energiebesparende maatregelen, bij DUBO terecht. Ook het woonloket staat steeds ter beschikking voor alle vragen over premies rond renovatie en energiebesparende maatregelen.

4) Energie is een ingewikkelde materie. Volgen de medewerkers van het OCMW op geregelde tijdstippen bijscholingen hiervoor? Welke bijscholingen werden er gevolgd?

Antwoord CBS :De medewerkers van Energie 3wplus zijn deskundigen in het kader van energiekwesties. Deze deskundigheid kan niet door de medewerkers van het OCMW opgevangen worden. Door de samenwerkingen (IGS en Energie 3Wplus) kunnen alle vragen rond energie, die een specifieke en deskundige aanpak vraagt, naar deze partners doorverwezen worden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de kwetsbare gezinnen, naast een eventuele financiële toelage, ook op wezenlijk worden geholpen.

5) Worden hier vanuit het woonoverleg acties rond ontwikkeld?

Antwoord CBS : Zoals reeds aangehaald, is dit een bovenlokale materie. Via de intergemeentelijke samenwerking zal dit op een volgend woonoverleg geagendeerd worden en met de overheidsdiensten besproken worden.

INZET blijft wat op haar honger met deze magere antwoorden en blijft het energiedossier van nabij volgen.

 

Communicatie en sancties incident KSA en Chiro buiten proportie

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari kwam de INZET-fractie terug om de incidenten met KSA en Chiro tijdens oudejaarsnacht. Raadslid Luc De Ridder ondervroeg schepen Beeckman over het dossier:

“Via pers en sociale media konden we vernemen dat de gemeente aan KSA Opwijk en Chiro maatregelen heeft opgelegd wegens het niet respecteren van de coronaregels op het Jeugdheem tijdens oudejaarsnacht. We willen vanuit INZET niet de indruk wekken dat de corona regels niet gerespecteerd moeten worden of dat, wanneer de gemeente overtredingen vaststelt, ze daar niet de nodige aandacht moet aan schenken. Maar, louter afgaande op de berichtgeving in pers en social media – de gemeenteraadsleden werden hierover bij ons weten niet geïnformeerd door het gemeentebestuur – doen de opgelegde maatregelen wel de wenkbrauwen fronsen. Vandaar onze vragen. Het zou gaan om de volgende maatregelen: 1) de werking van de twee oudste groepen van Chiro en KSA wordt stilgelegd tot en met maandag 31 januari 2022; 2) het jeugdheem gesloten tot en met 31 januari 2022.

1) Wat is de rechtsgrond om deze maatregelen op te leggen (op welk artikel uit de Nieuwe Gemeentewet of eventuele andere wetgeving is de maatregel gebaseerd)? Welke zijn de voorwaarden om op basis hiervan een maatregel op te leggen en hoe menen burgemeester en college dat aan deze voorwaarden is voldaan?

2) Welke ook de rechtsgrond is voor de maatregelen, het bestuur moet hierbij het proportionaliteitsbeginsel toepassen. Hoe kan er sprake zijn van proportionaliteit als ook de jongste groepen die in het geheel niet bij de overtredingen zijn betrokken, als gevolg hiervan het Jeugdheem niet mogen betreden? Ook al is hun werking niet stilgelegd, de jongste groepen worden wel degelijk getroffen want de maatregel geldt midden in de winter. Krijgt de opgelegde maatregel daardoor bovendien niet de aard van een sanctie t.a.v. minderjarigen die bovendien geen overtredingen hebben begaan?

3) Klopt het dat de gemeente op eigen initiatief naar de buitenwereld heeft gecommuniceerd over deze maatregelen? Indien zo, hoe wordt dit verantwoord? Het komt immers over als een sanctie bovenop de opgelegde maatregelen.

In hun schriftelijk antwoord meldde het college van burgemeester en schepenen hierover (citaat):

– Er wordt verwezen naar het collegeverslag van 10 januari 2022 : overleg met Chiro en KSA.
– De burgemeester mag in het kader van de algemene volksgezondheid maatregelen nemen.
– In het kader van de huidige coronamaatregelen is het verplicht voor alle jeugdwerking om de activiteiten buiten te laten doorgaan. Binnenactiviteiten zijn op dit moment verboden voor jeugdwerking.
– De communicatie werd in onderling overleg tussen gemeente en de jeugdverenigingen uitgestuurd.

Tijdens de mondelingen toelichting van schepen Beeckman werd aan deze argumentatie weinig tot niets toegevoegd.

INZET blijft dan ook bij haar standpunt dat:

1. het proportionaliteitsbeginsel niet werd gerespecteerd
2. de communicatie vanuit de gemeente ongepast was
3. voor dergelijke kwesties de gemeenteraadsleden geïnformeerd moeten worden vooraleer pers en andere media deze info publiceren

 

Deze legislatuur geen fietspaden meer in Neerveldstraat

In Opwijk werd op de gemeenteraad van eind december gestemd over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Hierbij werden heel wat investeringsbudgetten herzien. Na doorvragen door oppositiepartij INZET over de schrapping van belangrijke budgetten gekoppeld aan de sluiting van de spooroverwegen in Opwijk, meer bepaald deze in de Bolstraat (245.500 euro), kwam de aap uit de mouw. Er zal deze legislatuur niet meer geïnvesteerd worden in de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat.

Nochtans was de aanleg ervan gekoppeld aan de afschaffing van de overweg in de Bolstraat waardoor fietsers komende van Opstal of Eeksken niet meer naar fietsweg ‘Leirekensroute’ zullen kunnen doorsteken. Fietsers zullen dan ofwel het viaduct zonder fietspaden moeten nemen die het Eeksken met het centrum van Opwijk verbindt, ofwel de smalle Neerveldstraat, waar evenmin fietspaden liggen.

INZET wees hier reeds op toen de gemeente in 2018 een princiepsakkoord sloot met Infrabel over de afschaffing van overwegen. Om hieraan tegemoet te komen werd in de samenwerkingsovereenkomst die in 2019 werd afgesloten voorzien dat wanneer de gemeente tegen 2026 fietspaden realiseert in de Neerveldstraat, Infrabel voor 50% zal tussenkomen in de kosten van aanleg. De kosten voor verwerving en eventueel onteigening van de stroken die daarvoor nodig zijn, blijven echter volledig ten laste van de gemeente. De bestuursmeerderheid van NV-A en Open VLD schrapt hiervoor nu dus alle budgetten. Het enige wat zij nog doet is een studie aanbesteden naar wat de meest aangewezen veilige fietsverbinding is. Ze laat wel al verstaan dat het schilderen van fietssuggestiestroken een mogelijk alternatief is. INZET betwijfelt sterkt dat dit een valabel alternatief is en betreurt dat het gemeentebestuur, ongeacht de uitkomst van de studie, nu al uit het meerjarenplan 2020-2025 de budgetten schrapt voor verwerving van de nodige grond.

Hiermee trekt het bestuur een kruis over de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat deze legislatuur. De kans dat er nog tegen 2026 fietspaden gerealiseerd zullen worden, is dan ook zo goed als uitgesloten.

Geen omstreden trajectcontroles in Opwijk

foto D. Demey

INZET-raadslid Luc De Ridder vroeg tijdens de gemeenteraad van december naar de eventuele plannen van het gemeentebestuur om het omstreden systeem van trajectcontroles as a service in Opwijk te installeren. Vele gemeenten toonden immers reeds interesse in dit systeem dat via GAS-boetes inkomsten uit verkeersboetes toelaat voor lokale besturen. De burgemeester stelde De Ridder echter gerust door plannen in die zin te ontkennen. Terecht, want de inmenging van privébedrijven in de lokale verkeersveiligheid.

Voorheen was beboeten op snelheidsovertredingen enkel de bevoegdheid van het parket en de politie. Met dit systeem kan ook de gemeente de verbaliserende instantie zijn, via GAS-boetes.

Vele gemeenten tonen interesse in dit systeem, ook al omdat het financieel een voordeel heeft. De opbrengst van een GAS-boete is nu voor de gemeentekas, niet langer voor het federale boetefonds. Dit laat gemeenten toe om zelf een sterker en doelgericht verkeersveiligheidsbeleid te voeren. De middelen kunnen aangewend worden om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Daar staat tegenover dat er fiks geïnvesteerd moet worden in de ANPR-camera’s en de softwaresystemen. En natuurlijk is er mankracht nodig voor de administratieve afhandeling.

In Bonheiden raakte recent bekend dat ze hiervoor in zee gaan met een consortium van drie privébedrijven dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. TAAS – Traject Controle as a Service – biedt zijn diensten ook elders aan.

Het consortium levert aan de gemeente het systeem (camera’s plus software) en zorgt voor de installatie, het onderhoud, de aansluiting op het net en de software die de gegevens tot bij de politie brengt. De politie moet de overtredingen wel nog valideren en de afhandeling van de GAS-boete gebeurt door de gemeente. De drie bedrijven krijgen een commissie van 24 euro per boete, de boetes variëren van 53 tot 163 euro. Bij de laagste boete komt dus 45% van het bedrag bij de bedrijven terecht.

De inkomsten van het private consortium hangen dus af van het aantal overtredingen (of zelfs van het aantal vaststellingen). Economisch gezien heeft het consortium dus baat bij veel overtredingen, maar dat staat haaks op het initiële doel van een trajectcontrole: het aantal snelheidsovertredingen terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen.

Problematischer is dat het consortium ook inspraak vraagt en al kreeg in de locaties waar de nieuwe trajectcontroles moeten komen, van de gemeente bedong dat in de betrokken straten alle snelheidsremmende maatregelen ( zoals versmallingen, drempels of bloembakken) weg worden gehaald en de straten maar een beperkt aantal dagen per jaar mogen worden afgesloten voor verkeer. Rechtstreekse impact dus op het lokale verkeersveiligheidsbeleid

Het verdienmodel en de economische logica van het privaat consortium lijkt het hier dan ook te halen op de verkeersveiligheid van de gemeente. De regie over het verkeersveiligheid wordt voor een deel uit handen gegeven, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

380.000 euro voor masterplan Vetweyde

Tijdens de gemeenteraad van december vroeg Luc De Ridder toelichting bij de post ‘masterplan Vetweyde’ in de meerjarenplanbegroting. Er wordt namelijk 380.000 euro voorzien voor een masterplan Vetweyde. Wat kan een dergelijk hoog bedrag voor een masterplan verantwoorden? Reeds vele jaren werd er over de site gediscussieerd, er werden tal van studies uitgevoerd die ook al vele duizenden euro’s hebben gekost. Nu moeten er dus nog studies uitgevoerd worden. Maar waarom eigenlijk.

Antwoord vanuit het schepencollege: Dit is de gespreide kostprijs voor het studiebureau dat de opmaak van masterplan Bronnengebied, masterplan Vetweyde en trajactbegeleiding sporthal opmaakt en het dossier binnen die materie verder opvolgt. Dit betreft dus niet alleen het masterplan, maar ook wat volgt. De titels in het softwarepakket worden echter niet constant aangepast.

Foto: Goeiedag.be 2017

Nu ook in onderwijs: gemeenteraad steeds verder buiten spel gezet

“De meerderheid holt de bevoegdheden van de gemeenteraad verder uit. Wat zitten wij hier eigenlijk te doen?” Dat vragen de gemeenteraadsleden van INZET Luc De Ridder en Marijke De Vis zich af bij de zoveelste delegatie van beslissingen van de gemeenteraad naar het schepencollege. “Deze delegatiedrang van de meerderheid holt onze rol als gemeenteraadslid uit,” klinkt het.

Zowel op de gemeenteraad van november als op die van december agendeerde de meerderheid de delegatie van bepaalde beslissingen van de gemeenteraad naar het schepencollege. In november ging het over personeelsbeleid van het OCMW, namelijk het geldelijk en administratief statuut van de personeelsleden (de zogenaamde rechtspositie) en het arbeidsreglement. Eerder had de huidige bestuursmeerderheid van NV-A en Open VLD al beslist om de vaststelling van het organigram en de personeelsformatie te delegeren. In december was onderwijs aan de beurt, met de delegatie van onder andere de aanstelling van de directeur, het arbeidsreglement en het welzijns- en veiligheidsbeleid.” Op die manier worden beslissingen enkel nog in het schepencollege genomen. Ook het moment van de aankondiging komt ongelukkig, in navolging van een negatieve evaluatie van één van de Opwijkse gemeentelijke scholen. “We vinden het de rol van de gemeenteraad om de controle op en opvolging van dergelijke belangrijke thema’s te kunnen doen. Dat is voor ons basisdemocratie.”

“We kunnen ons bijgevolg absoluut niet vinden in deze manier van werken”, stellen Luc De Ridder en Marijke De Vis. “Onze rol als gemeenteraadslid wordt hier stelselmatig volledig uitgehold. We vinden dit belangrijke thema’s die in alle openheid tijdens een gemeenteraad moeten besproken worden. De meerderheid gaat dit nu binnen het schepencollege beslissen en wij kunnen als gemeenteraadsleden enkel nog kennis nemen van de beslissing.” Eerder werden ook al een aantal politionele bevoegdheden onttrokken aan de gemeenteraad. Ook daarop reageerden de raadsleden van INZET scherp.

Delegatie van bevoegdheden naar college zet gemeenteraad buiten spel

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) van 23 november stelde Luc De Ridder een vraag over de delegatie van bevoegdheden over personeelsaangelegenheden (de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement) aan het college van burgemeester en schepenen.

Net zoals bij de delegatie in 2016 van sommige bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college en van sommige bevoegdheden (vaststellen personeelsformatie en organogram) van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan het vast bureau (= het college), stellen wij ons ook vragen bij de bijkomende delegatie, in het bijzonder deze voor vaststelling van de rechtspositie. De rechtspositie handelt over het volledige geldelijke en administratieve statuut van de personeelsleden van het OCMW. Het is dus belangrijk en betreft een generieke regeling, geen operationeel of uitvoeringsbeleid of een beslissing in een individueel dossier. Wij vinden dit zelfs dermate belangrijk dat we dit liever niet gedelegeerd zouden zien. Het is ook niet dat wijzigingen hieraan de agenda van de Raad onnodig verzwaren (de agenda van de Raad telt meestal slechts een beperkt aantal punten). Het voorgaande geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor de vaststelling van het arbeidsreglement. Door dit toch te doen heeft de gemeenteraad in principe geen inspraak en geen inzicht op deze materie, wat we ten zeerste betreuren. De gemeenteraad heeft hier immers een democratische opvolgingsrol die door de delegatie teniet wordt gedaan.

De burgemeester verdedigde de beslissing met de stelling dat voor de gemeente deze materie eerder al gedelegeerd werd naar het college. Dat klopt ook, ook toen verzette INZET zich daartegen. Het bestuur wenst met dit voorstel meer conformiteit te verkrijgen tussen wat er op de gemeenteraad en de OCMW-raad moet beslist worden. Nog volgens het college moeten reglementen op een gelijk tempo behandeld en toegepast kunnen worden voor personeelsleden van gemeente en OCMW in het belang van alle personeelsleden van gemeente en OCMW die op gelijke wijze worden aangestuurd binnen een geïntegreerde organisatie.

Het is duidelijk dat INZET en de meerderheid hier een verschillende visie op hebben. INZET ziet wel degelijk een rol in deze materie voor de gemeenteraad, in tegenstelling tot het college.

Kerstmarkt Opwijk nieuw concept

INZET loopt niet helemaal warm voor het nieuwe kerstmarktconcept. Ook het idee dat slechts een beperkt aantal verenigingen nog kan deelnemen vinden we niet goed. De uitleg van schepen Couck dat de covid safe vereisten voor een uitgebreide kerstmarkt zoals de laatste keer, met de verschillende in- en uitgangen, zeer veel tijdsinzet van het gemeentepersoon personeel vragen (voor de herbruikbare bekers zou nu per stand ook in afwasfaciliteit moeten voorzien worden etc.) kon dat gevoel niet wegnemen. Schepen Couck gaf wel toe dat er op voorhand over het nieuwe concept gecommuniceerd had moeten worden met de lokale verenigingen.
Over het nieuwe concept van de winterhappening, op zaterdag georganiseerd door Nijdrop en op zondag rond de kerk, vroeg Luc De Ridder, nu de reden voor afschaffing van de traditionele kerstmarkt blijkbaar ligt in de vele mandagen die het gemeentepersoneel er aan moet besteden in het bijzonder voor het covid safe organiseren van de markt, dit dan niet evengoed geldt. De schepen antwoordde dat daar inderdaad ook nog wel wat tijd naar toe zal gaan, maar toch veel minder omdat alles zich situeert op één enkele locatie (rond de kerk).

UPDATE Dossier fietspaden Neerveldstraat: dringend aandacht gevraagd

Gemeenteraad 19 oktober

Tijdens de gemeenteraad werd gevraagd naar een stand van zaken over de aanleg van de fietspaden in de Neerveldstraat. Dit dossier is gekoppeld aan de sluiting van de overwegen door de NMBS (Infrabel), meer bepaald de sluiting van de overweg in de Bolstraat. Schepen Engels verklaarde dat geen enkele kandidaat intekende op de door de gemeente uitgeschreven opdracht voor de nieuwe fietspaden. Bovendien zouden de aangeschreven studiebureaus aangegeven hebben dat een fietssuggestiestrook daar een betere oplossing is. Ook de fietsersbond zou die oplossing niet ongenegen zijn. Gevraagd of er geen andere oplossingen worden onderzocht, antwoordde schepen Engels dat de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar wel degelijk andere oplossingen bekijkt.

Luc De Ridder herinnerde het college eraan dat de door de gemeente uitgeschreven opdracht waarvan sprake een all in opdracht was, zowel voor studie en ontwerp van de fietspaden, voor aanleg én voor onderhandelingen in functie van de verwerving van de noodzakelijke gronden. Gezien geen enkel bureau zich ingeschreven heeft voor deze opdracht lijkt het heel aannemelijk dat er gewoon geen bureau is dat het geheel van de opdrachten kan of wil opnemen. Is dit hier het geval?

In ieder geval bleef het na deze vraag stil en niemand sprak dit tegen. INZET pleit er dan ook voor om goed te overwegen om de opdracht op te splitsen en opnieuw aan te besteden om zo toch resultaat te bereiken. Schepen Engels antwoordde dat hij dit zou navragen, doch INZET neemt geen genoegen met dit antwoord. Het dossier is immers te belangrijk én dringend.

Op de vraag wanneer de overweg Bolstraat wordt afgesloten en men dus een valabel alternatief voor de fietsers nodig heeft moest schepen Engels het antwoord schuldig blijven. Bovendien komt Infrabel in belangrijke mate tussen in de aanleg van de fietspaden, maar enkel op voorwaarde dat die vóór een bepaald jaar gerealiseerd zijn. De tijd dringt dus!

INZET dringt er dan ook op aan om de koe bij de hoorns te vatten en het dossier met de nodige serieux te herbekijken.

UPDATE: Op de gemeenteraad van 23 november 2021 informeerde Luc De Ridder  opnieuw naar dit dossier:

Welke opties zijn intussen onderzocht voor een veilige fietsverbinding langs Neerveldstraat, mede als alternatief voor de sluiting van de spooroverweg in de Bolstraat? Wordt overwogen om het bestek voor ontwerp, grondverwerving en aanleg van het fietspad op te splitsen en opnieuw tot aanbesteding over te gaan, zodat er een stap vooruit gezet kan worden richting het oorspronkelijke opzet, namelijk de aanleg van een fietspad? Is deze kwestie intussen onder de aandacht van de VAR gebracht?

Schepen Deleu antwoordde namens het college: Het opgemaakte bestek voor de Neerveldstraat voorzag in een ontwerp voor grondverwerving en aanleg van fietspad(en). Ook wanneer het dossier opgesplitst wordt, enerzijds grondverwerving, anderzijds aanleg fietspad, blijft de problematiek van de grondverwerving. Binnen het bestaande, goedgekeurde rooilijnplan is het niet mogelijk om fietspaden aan te leggen, zonder de weg zelf aan te passen. De intentie is om een studiebureau aan te duiden voor verder advies en om een bevraging bij de buurtbewoners uit te voeren. De problematiek werd op de VAR besproken. Meerdere leden van de VAR twijfelen echter aan de wenselijkheid om fietspaden aan te leggen in de Neerveldstraat en verkiezen degelijke voetpaden boven fietspaden. Zij stellen zich ook de vraag of er echt geen andere alternatieven zijn voor de spooroverweg in de Bolstraat, zoals fiets- of voetgangersbrug over de sporen.

Luc De Ridder blijft dit dossier opvolgen. Schepen Deleu gaf tijdens de gemeenteraadszitting ook al mee dat andere voorstellen zoals een fiets- of voetgangersbrug volgens zijn inschatting weinig waarschijnlijk zijn.

 

Energie- en Klimaatpact in Opwijk

Gemeenteraad 19 oktober 2021

Akkoord van de gemeente om in te tekenen op het door de Vlaamse overheid aangeboden Lokaal Energie- en Klimaatpact, wat ook recht geeft op financiële ondersteuning. Het is een partnerschap tussen de Vlaamse Overheid en lokale besturen om mee de doelstellingen van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan te realiseren. De engagementen die bij intekening worden opgenomen door de gemeente sluiten aan op deze die de gemeente in het kader van het Burgemeestersconvenant en het daarvoor op te maken gemeentelijk klimaatactieplan moet opnemen.

Uiteraard zijn we met INZET akkoord met het intekenen op dit pact. Raadslid Luc De Ridder vroeg bijkomende aandacht voor volgende vier belangrijke items:

1) Voor de opmaak van en begeleiding bij het gemeentelijk klimaatactieplan ging de gemeente Opwijk een samenwerking aan met de provincie Vlaams-Brabant en met de intercommunale Haviland. Vraag hierbij is om dan ook in spoedig overleg te voorzien met het provinciebestuur en met Haviland. Enerzijds om de nieuwe doelstellingen en engagementen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed te integreren in het gemeentelijk klimaatactieplan, anderzijds om ervoor te zorgen dat bij de opmaak van dat plan maximaal gebruik wordt gemaakt van de bijkomende ondersteuning, instrumenten/tools en expertise die via het Pact ter beschikking wordt gesteld;

2) De milieuraad vraagt in haar advies over dit dossier aandacht voor informatie en sensibilisering van de bevolking over het Pact en de realisatie van de doelstellingen voor de (vier) werven ervan. Dat is inderdaad belangrijk, maar voor INZET moet het nog verder gaan: er moet bovenal worden ingezet op participatie om zoveel mogelijk samen met burgers, bedrijven, verenigingen… acties op te zetten en doelstellingen te behalen;

3) De milieuraad vraagt daarnaast prioritair in te zetten op 2 van de 4 werven: de werf rond vergroening en de werf rond duurzaam waterbeheer. Dat werven zijn zeker belangrijk en er vallen nog stappen vooruit in te zetten, maar voor INZET zijn ook de andere twee werven (energiebesparende maatregelen en duurzame mobiliteit) van groot belang. Wat de werf rond energiebesparende maatregelen betreft, doet onze gemeente sowieso al heel wat en plant ze nog bijkomende inspanningen inzake energiebesparing binnen het gemeentelijk gebouwenpark en de gemeentelijke infrastructuur. Maar, belangrijk is dat de gemeente ook vol inzet op begeleiding van inwoners bij energiebesparende renovaties, onder andere collectief georganiseerde energiebesparende renovaties. Hiertoe kan een wijkoverleg opgezet worden met door de gemeente aangezochte energie- en renovatiespecialisten (uit vzw’s gericht op duurzaam bouwen en renoveren, uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …) om samen bewoners te overtuigen in te stappen in een globaal renovatieplan voor (een deel van) een wijk of straat en de deelnemers zo te ontzorgen;

4) Tot slot vroeg Luc De Ridder aandacht voor werfoverschrijdende initiatieven zoals bij heraanleg van wijken en straten samen met de bewoners ‘leefbuurten’ vormgeven: heraanleg naar levendige, klimaatrobuuste en autoluwe ontmoetingsplekken.