Nieuws

Tussenkomsten gemeenteraad 27april 2021

Tijdens de gemeenteraad en OCMW-raad van april deden de gemeenteraadsleden van INZET de volgende tussenkomsten:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)

Agendapunt: Sociale kruidenier “De Spruit” – Reglement – Goedkeuring

Vragen van Luc De Ridder:

1. Door de opsomming zonder meer van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de FEAD-middelen (bedeling van voedselpakketten) en voor de tegen betaling te bekomen goederen is het niet duidelijk welke voorwaarden cumulatief te vervullen zijn en welke niet. Er staat in punt 1 dat de aanvrager “moet voldoen aan de volgende voorwaarden” (dus eigenlijke alle volgende voorwaarden). De eerst vermelde voorwaarde is dat men inwoner is van de gemeente Opwijk en er ook effectief woont. Van de daaropvolgende voorwaarden nemen we aan dat er telkens maar één vervuld moet zijn en niet allemaal. Letterlijk genomen moeten ze echter allemaal vervuld zijn, wat allicht niet de bedoeling is. Het is daarom aangewezen dit in de verschillende onderdelen van punt 1 te verduidelijken.

Antwoord College van Burgemeester en Schepenen (CBS): De tekst werd aangepast, de voorwaarden zijn niet cumulatief.

2. Hoeveel inwoners of gezinnen komen bij benadering in aanmerking voor de verschillende types van ondersteuning geboden door de sociale kruidenier?

Antwoord CBS: Voor april hadden 66 alleenstaanden en 65 gezinnen recht hadden op een voedselpakket, dus een totaal van 131 pakketten. Deze mensen behoren allen tot de doelgroep. Maar er is nog geen opsplitsing gemaakt per type.

Gemeenteraad

Agendapunt: Decretale graden – Functiebeschrijvingen – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder (1) en Marijke De Vis (2):

1) Waarom is er voor de functie van Financieel Directeur geen ‘grondige’ kennis van boekhouding en financieel management nodig? Nu is ‘kennis’ voldoende;

2) Hoe ziet de huidige cyclus van evaluatie- en functioneringsgesprekken eruit? Hoeveel % van de medewerkers heeft vandaag hun evaluatiegesprek mbt 2020 gekregen? Worden er voor elke medewerker specifieke doelstellingen uitgeschreven?

Antwoord CBS:

1) Omdat de evaluatoren deze omschrijving als voldoende inschatten om de rol correct te kunnen opnemen.

2) We zijn recent overgeschakeld naar een systeem van korte opvolging en feedback en één formeel opvolgingsgesprek op jaarbasis. Evaluaties zullen in de toekomst enkel toegepast worden bij uitstekende presteerders en slecht functionerende medewerkers. De opvolgingsgesprekken zijn recent met de vakbond besproken en nieuwe opgestart. Er zijn nog maar een beperkt aantal gesprekken gerapporteerd aan de personeelsdienst. Er worden momenteel geen doelstellingen op jaarbasis uitgeschreven.

Agendapunt: Brand appartementsgebouw Kloosterstraat – Burgemeesterbesluiten 09.04.2021 en 14.04.2021 – Bekrachtiging

Vraag van Luc De Ridder:

Zou het gezien de verwoestende gevolgen van de brand in de Kloosterstraat geen idee zijn om nogmaals in te zetten op brandpreventie, brandveiligheid en sensibilisering van alle Opwijkenaren? Zo zou bijv. de rookmelderwetgeving nog eens in herinnering gebracht kunnen worden en zou nogmaals het belang kunnen benadrukt worden van de (verplichte) plaatsing van rookmelders.

Antwoord CBS: In samenspraak met het woonloket, zal de rookmelderwetgeving nog eens in de kijker worden gezet via de lokale media.

Agendapunt: Reglement – terrasreglement – Gemeentelijk reglement zomerterrassen – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder :

Het reglement treedt in werking vanaf 1 mei. Geldt hier dan ook een doorlooptijd van 1 maand voor het plaatsen van een terras? Wat indien er vandaag terrasconstructies zijn die niet conform het nieuwe reglement zijn? Worden die dit jaar nog ‘gedoogd’?

Antwoord CBS: Voor deze zomer worden er in het kader van corona nog uitgebreidere terrassen toegestaan.

Agendapunt: Afvalcijfers Opwijk – dienstjaar 2020 – Evaluatie – Kennisneming

Vragen van Luc De Ridder :

De prognose voor 2020 is dat de hoeveelheid restafval (huisvuil, grofvuil, veegvuil, gemeentelijk vuil) uitkomt op 136 kg/inwoner, wat dan een lichte vermindering is met 1,82 kg/inwoner t.o.v. 2019. Dit lijkt een, zij het lichte, positieve evolutie. Kijken we echter naar de hoeveelheid opgehaald huisvuil (witte zak) dan moeten we echter vaststellen dat we er op achteruitgaan: in 2020 werd een groter tonnage opgehaald dan in 2019: 1625,01 in 2020 t.o.v. 1615,925 in 2019, terwijl nochtans de inzameling van GFT in 2020 aanzienlijk gestegen is t.o.v. 2019 (2020: 626,42; 2019: 419,06) en ook de inzameling van andere fracties, zoals PMD (2020: 237,81; 2019: 212,02) gestegen is. Er lijkt dus gewoon meer huisvuil (restafval) geproduceerd te zijn.

Vragen:

1) Welke verklaring heeft Intradura hiervoor? Wordt dit ook vastgesteld in andere gemeenten? Zou dit verband kunnen houden met het verplichte thuiswerk als gevolg van de coronacrisis waardoor bijv. veel meer thuis gekookt en geconsumeerd wordt? – – Zou dit niet kunnen betekenen dat, ondanks de grote stijging van de inzameling van bijv. GFT en PMD, er toch nog heel wat GFT en mogelijks PMD in de witte vuilniszak terecht komt? Heeft Intradura hiervoor analyses van het huisvuil gedaan?

Antwoord CBS: Uit de vorige analyse van het restafval in Opwijk is gebleken dat er nog heel wat recycleerbare materialen en GFT-afval terechtkomt in de afvalzak. De resultaten van deze analyse werden gecommuniceerd naar de burgers toe via de gemeentelijke communicatiekanalen. Het is de bedoeling van afvalintercommunale Intradura om samen met de gemeente ervoor te zorgen om de restafvalzak lichter te maken en verder te communiceren naar de burgers toe m.b.t. afvalsortering/afvalpreventie.

2) Mogelijk is onvoldoende bekend wat intussen allemaal in de GFT-zak mag en is er op dat punt nog nood aan extra sensibilisatie. Gaat het gemeentebestuur Intradura hierop bevragen?

Antwoord CBS: Eerder heeft de gemeente al gecommuniceerd over wat allemaal in de GFT-zak mag + info hieromtrent op de website van de gemeente Opwijk en website van afvalintercommunale Intradura. Intradura rolt momenteel bijkomende sensibilisering uit naar de burgers met het oog op een betere afvalsortering en afvalpreventie door burgers. De doelstellingen van Intradura zijn om het keukenafval maximaal te weren uit de restafvalzak en het sorteergedrag bij burgers aan te scherpen, door onder meer volgende maatregelen/acties:

-inzetten op afvalpreventie
-promoten van thuiscompostering
-promotie van het gebruik van de kleinste aangeboden GFT-zak (15 liter) voor inwoners die niet beschikken over een tuin
-het aanbieden van een kwalitatief veel betere GFT-zak
-project ‘tuinkracht’: gratis advies over kringlooptuinieren en klimaatadaptatie voor inwoners
-sorteergame: focus op gedragsverandering
-infocampagne + sensibilisatie via verschillende communicatiekanalen
-najaar 2021: uitvoering van een restafvalzakanalyse
-2x ID-krant Intradura: gratis verspreiding aan alle huisgezinnen

Tijdens het geplande overleg (september 2021) tussen gemeente en Intradura zal de lange termijnvisie m.b.t. afvalbeheer en afvalpreventie/voorkoming besproken worden.

3) In de nota van 1/2/2021 staat: “nog mogelijk te nemen maatregelen: overwegen om frequentie van GFT-ophaling het hele jaar door wekelijks te laten ophalen”. Als dit als mogelijk te nemen maatregel wordt vermeld, betekent dit dan dat Intradura ook meent dat in het huisvuil nog heel wat GFT zit? Intussen zijn we bijna mei. Wordt die wekelijkse ophaling effectief overwogen om dit jaar nog in te voeren?

Antwoord CBS: Er is eerder beslist om tijdens de zomermaanden het GFT-afval wekelijks op te halen, dit in vergelijking met vorige jaren waar tijdens de zomermaanden het restafval wekelijks werd opgehaald. Er is momenteel geen beslissing genomen om het GFT-afval jaarrond wekelijks op te halen, gelet op de hoge kostprijs voor de organisatie van dergelijke verhoogde ophaalrondes jaarrond.

Agendapunt: Retributiereglement recyclagepark – Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder:

Het zou getuigd hebben van beter bestuur mocht Intradura niet eerst holderdebolder op 1/1/2020 een verbod ingevoerd hebben op het aanleveren van niet verpakt asbestafval, om daarover vervolgens te communiceren, dan later via de gemeenteraden dat verbod retroactief (en dus onwettig) te laten invoeren via een wijziging van het politiereglement, om dan nu de gemeente een wijziging van het retributiereglement voor te leggen zodat zelf verpakkingsmateriaal en beschermingsmateriaal kan aangeboden worden aan onze inwoners. Zoals we eerder aangeven had dit allemaal perfect in één beweging gekund, met één omvattende communicatiecampagne. Immers, de ministeriële omzendbrief van 18/12/2020 liet dit perfect toe: deze gaf 6 maanden de tijd om de verplichting tot het aanleveren van verpakt asbestafval in te voeren in het politiereglement. Wordt Intradura hierop aangesproken?

Antwoord CBS: De procedure die afvalintercommunale Intradura heeft toegepast geldt voor alle vennoten binnen het werkingsgebied van Intradura, en is gebeurd in uitvoering van de ministeriële omzendbrief. Intradura zal via onze vertegenwoordiging in de algemene vergadering hierop aangesproken.

Agendapunt: Energieteam – energieboekhouding – verslag gemeentelijke energieboekhouding 2020 – Kennisneming

Vraag van Luc De Ridder:

In de tabel op blz. 8 tot 10 ontbreekt wel de aanduiding van oorzaken en aandachtspunten voor de hierna vermelde gemeentelijke infrastructuur waar toch belangrijke stijgingen van energieverbruik zijn vastgesteld:

– verhoogd waterverbruik GAC 1: elders wordt wel gesteld dat dit te wijten is aan het uitspuiten van voegen met een hogedrukreiniger. Dit kan toch niet een stijging van 14m3 verklaren?
– verhoogd gasverbruik GAC2
– algemene stijging van energieverbruik in De Boot: geen oorzaken of aandachtspunten aangeduid, maar ook geen maatregelen om te remediëren?
– stijging aardgasverbruik in De Kersenpit met meer dan 1000 m3: vanwaar deze stijging?
– stijging gas- en waterverbruik in De MOZA-IK
– stijging elektriciteitsverbruik gemeentelijke begraafplaats Mazenzele

Kunnen alsnog ontbrekende oorzaken en aandachtspunten voor deze gebouwen aangeduid worden?

Antwoord CBS: Het feit dat er geen info vermeld werd voor bovenvermelde gebouwen betekent dat er geen echt duidelijke oorzaak of verklaring is voor het stijgende energieverbruik. Wat de gemeentelijke scholen De Boot en MOZA-IK betreft werd het verslag over de gemeentelijke energieboekhouding overgemaakt tezamen met een aantal vragen over de vastgestelde hogere verbruiken + tips voor het toepassen van een rationeel energiebeheer. In overleg met de directie van De Boot en MOZA-IK werd ondertussen afgesproken om asap een intern overleg te organiseren tussen leden van het gemeentelijk energieteam, de schooldirectie, en de betrokken schepenen om de energiecijfers voor deze scholen verder te evalueren en verdere maatregelen met het oog op maximalisering van het toe te passen rationeel energiebeheer te nemen.

Het verhoogd waterverbruik in GAC 1 heeft vooral te maken met het waterverbruik tijdens de uitgevoerde werkzaamheden met hoge drukspuit + tijdelijk gebrekkige functie van een vlotter van het herentoilet in de sanitaire ruimte + het feit dat sinds vorige jaar geen gratis frisdranken meer aangekocht worden en volledig werd overgeschakeld op het gebruik van drinkwater (kraantjeswater) aan het personeel via een drinkwaterunit (plat water + bruis) wat uiteraard een verhoging van het drinkwater genereert.

Dergelijke drinkwaterunit is ook in gebruik in Hof t/Hemelrijk, bibliotheek, De Loods, GAC 2.

Sinds de start van de coronacrisis is het ook zo dat in navolging van de richtlijnen van de overheid alle lokalen waar zich personeel bevindt maximaal goed moeten geventileerd worden. Dit heeft tot gevolg dat tijdens de openingsuren van GAC 1, dat niet beschikt over een centraal ventilatiesysteem, de ramen van de ruimten waar zich personeel (of bezoekers) bevinden vrijwel continu op klikstand staan voor goede ventilatie/verluchting. Deze maatregel heeft uiteraard een (negatieve) impact op het energieverbruik (cfr. gedeeltelijk warmteverlies). Deze maatregel wordt aangehouden zolang de coronamaatregelen dit vereisen, in het belang van de gezondheid van het personeel.

 

INZET-voorstel uitgevoerd: paaltjes verhogen verkeersveiligheid op Spechtes

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2019 stelde INZET voor om paaltjes te plaatsen aan de achterkant van het Hof ten Hemelrijk. Dit om doorgaand verkeer (racende auto’s) onmogelijk te maken en zo kinderen veilig te laten spelen in de speeltuin. Een kleine, eenvoudige en goedkope ingreep met een grote impact op de verkeersveiligheid, zo luide onze redenering.

Het schepencollege reageerde positief op ons voorstel en beloofde toen deze suggestie verder te onderzoeken op haalbaarheid.

Na een lange periode van stilte werden de paaltjes zeer onlangs geplaatst. 

Het toenmalige voorstel van INZET vindt u hier.

 

 

INZET vraagt actieplan naar aanleiding van jaarrapport over schuldbemiddeling

Op de agenda van de OCMW-raad van 23 februari 2021 stond de rapportering over het aantal dossiers schuldbemiddeling in de gemeente. Daaruit blijkt dat het aantal schuldbemiddelingsdossiers stijgt, dat de betrokken inwoners uit alle lagen van de bevolking komen en dat de bedragen ook hoger worden.

Uit het rapport werden door de bevoegde schepen een aantal markante vaststellingen geciteerd over het stijgend aantal dossiers en het profiel van de cliënten. Gevraagd naar de acties die de gemeente ter zake plant antwoordde de schepen algemeen met ‘onze taal leren’, ‘onderwijs afwerken’ en ‘werk zoeken’. Het ontbrak echter aan concrete maatregelen.

Raadslid Marijke De Vis drong er daarom op aan om de OCMW-raadsleden te informeren over de concrete plannen, te meer omdat ook werd verteld dat de gemeente momenteel nog geen grote invloed ziet van de coronacrisis, doch dat die pas later (de komende maanden, jaar) zal duidelijk worden. De bevoegde schepen beloofde ons alvast om het actieplan tijdens een van de komende OCMW-raden toe te lichten.

Kaartjesactie: laat een postkaartje met jouw boodschap gratis bezorgen bij iemand die je mist

Corona treft ons allen hard. In deze barre tijden moeten we de mensen die we graag zien al veel te lang missen. Zowel jong als iets ouder hunkert naar meer sociaal contact. Het sociale leven van heel veel mensen is ondertussen al vele maanden zeer beperkt. Stilaan snakken we naar de vertrouwde uitstapjes, dat gezellig bezoekje en die hartverwarmende knuffel. Maar we moeten nog even volhouden!

Zelfs als we elkaar niet kunnen vastpakken willen we mensen dichter bij elkaar brengen. Een leuke boodschap aan elkaar helpt daarbij. Met deze gratis kaartjesactie bezorgen we jouw boodschap handgeschreven aan iemand die je liefhebt, mist, een hart onder de riem wil steken, wil laten weten hoe het met je gaat of gewoon eens wil verrassen.

Meedoen? Dat kan eenvoudig en kost niets:

1. Vul in aan wie je een kaartje wil sturen
2. Kies je boodschap
3. Wij zorgen er voor dat het kaartje bij je bestemmeling in de bus valt. Helemaal kosteloos.

Vul dit formulier in en wij doen de rest.
Je kan kiezen uit deze kaartjes (als je wil kan je ook nog een persoonlijke boodschap toevoegen):

 

 

Zone 30-idee wordt ingevoerd!

Nadat INZET reeds in 2017 en nogmaals naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ijverde voor een zone 30 binnen de ‘Opwijkse ring’ (in het centrum van Opwijk) – destijds overigens steeds gecontesteerd door de andere partijen – werd op de gemeenteraad van 1 december 2020 dan toch een zone 30 in het centrum goedgekeurd.

Opvallend is dat alle partijen nu ‘voor’ stemden. INZET kan niet anders dan tevreden zijn met deze stemming, met de invoering van de zone 30 en met het voortschrijdend inzicht dat er bij de meerderheidspartijen en de collega-oppositiepartijen is gegroeid. We zijn er van overtuigd dat deze maatregel bijdraagt tot de algemene verkeersveiligheid in onze gemeente.

INZET en de andere Opwijkse oppositiepartijen willen samen afvalbeleid aanpakken

Op de gemeenteraad van 1 december diende de voltallige oppositie een gezamenlijk dossier in in het kader van het afvalbeleid in de gemeente. De drie partijen willen daarmee samen hun visie onderstrepen op het afvalbeleid in Opwijk, dat volgens de partijen beter moet. Terwijl Vlaanderen er in totaal in slaagt om de restafvalcijfer te laten dalen, stijgen de cijfers in Opwijk.

De drie partijen schuiven een aantal principes naar voor gericht op het vermijden van afval. Het gaat om een combinatie van concrete acties, communicatie en sensibiliseringsmaatregelen. Het doel is in ieder geval om de doelstelling van 122 kg restafval per inwoner effectief te helpen realiseren. Ter info, vandaag zitten we aan maar liefst 140 kg/inwoner. Nog een hele we te gaan dus.

Op gemeentelijk niveau kan er heel wat gebeuren. Dit zijn de belangrijkste voorstellen:

– Het aanleggen door de gemeente van demonstratie kringlooptuinen samen met buurtbewoners. Het doel is om het GFT afval te verminderen.
– Bevragen van appartementsbewoners om hen te kunnen ondersteunen met specifieke maatregelen om GFT en ander afval te vermijden.
– Actief promoten bij de Opwijkenaar van producten zonder verpakking.
– Stimuleren van verpakkingsvrij winkelen in Opwijk in samenwerking met de lokale handelaars.
– Ondersteunen van de nieuwe statiegeldcampagne “Yes We Can!”.
– Opschalen en ondersteunen van lokale initiatieven om elektrische toestellen te repareren (repair cafés) en te delen.
– Verhogen van de pakkans voor mensen die zich schuldig maken aan zwerfvuil.
– Aansluiten bij de campagne van MooiMakers, “Mijn Mooie Straat” waarbij burgers actief problemen met zwerfvuil gaan melden.
– Samenwerkingen opzetten met verenigingen en burgers die mee dit doel willen realiseren.

De fractieleiders van INZET, Groen en CD&V stellen voor aan de meerderheid om samen deze maatregelen verder uit te werken om zo de afvalberg in Opwijk te verminderen.

Het schepencollege wenst bij monde van de bevoegde schepen niet in te gaan op dit gezamenlijk voorstel en verwijst door naar Intradura, aan wie de gemeente de bevoegdheid over afvalpreventie heeft gedelegeerd.

De indieners van het voorstel zijn in ieder geval bijzonder ontgoocheld over de beperkte reactie vanuit het schepencollege en over de inhoud van het antwoord van de lokale beleidsmakers.

Het voorstel werd verworpen meerderheid tegen oppositie.

 

Meer bomen in Opwijk graag!

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van hun stad of gemeente. Het Bomencharter vormt daarmee meteen een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen.

Het Bomencharter staat ook symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Bomen planten heeft verschillende positieve gevolgen. Het vermindert de klimaatopwarming (door de opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte, …). Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een buffer tegen lawaai. Daarnaast bevorderen ze de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.

De ondertekening van het Bomencharter en het engagement dat daarmee wordt opgenomen, past mooi binnen de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en het hiervoor op te maken actieplan. Het is bovendien een laagdrempelige actie waarvan de resultaten snel zichtbaar kunnen zijn en die mensen gemakkelijk kan motiveren om deel te nemen. De telling van het aantal geplante bomen vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Het Bomencharter wordt ondertekend door de lokale besturen en andere partners die willen samenwerken om zo veel mogelijk bijkomende bomen te planten in de periode 2019 – 2024. Hoewel we intussen najaar 2020 zijn, blijft het mogelijk om deel te nemen aan het Bomencharter. Het ondertekend Bomencharter kan worden afgeleverd tot 31/12/2020.

Het Bomencharter is een burgerinitiatief dat onder meer wordt gesteund door de Vereniging voor Openbaar Groen, de Vlaamse Bosgroepen, het Vlaams Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), BOS+, de Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen en de BBL. Meerdere van deze organisaties kunnen voor ondersteuning zorgen. Zo heeft BOS+ een ruim aanbod voor ondersteuning van iedereen die plannen heeft om bomen en bossen te planten: van bomen in de tuinen over mini(speel)bosjes tot de echte grotere bosuitbreidingsprojecten.

Het Bomencharter kan ondertussen al rekenen op een zeer brede steun:

  • De volgende steden en gemeenten ondertekenden reeds het Bomencharter : Affligem, Alken, Antwerpen, Anzegem, Avelgem, Begijnendijk, Beringen, Berlaar, Berlare, Bertem, Bever, Blankenberge, Boechout, Bonheiden, Boortmeerbeek, Bornem, Boutersem, Brakel, Brugge, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Dessel, Duffel, Eeklo, Evergem, Gavere, Geel, Geetbets, Genk, Gent, Geraardsbergen, Grimbergen, Grobbendonk, Haacht, Halen, Halle, Harelbeke, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Herne, Hove, Huldenberg, Hulshout, Ieper, Jabbeke, Kalmthout, Kampenhout, Kaprijke, Kapelle-op-den-Bos, Kapellen, Kasterlee, Keerbergen, Kinrooi, Koksijde, Kontich, Kortenaken, Kruibeke, Laakdal, Laarne, Landen, Lebbeke, Lendelede, Lennik, Lichtervelde, Liedekerke, Lier, Lierde, Lille, Lint, Linter, Lochristi, Londerzeel, Machelen, Mechelen, Meerhout, Meise, Menen, Merchtem, Merelbeke, Meulebeke, Mol, Moorslede, Niel, Nieuwpoort, Oostende, Oosterzele, Oudenaarde, Oudsbergen, Oud-Heverlee, Overijse, Putte, Puurs-Sint-Amands, Ranst, Ravels, Roeselare, Roosdaal, Rumst, Schelle, Schoten, Sint-Gillis-Waas, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Staden, Steenokkerzeel, Temse, Ternat, Tienen, Torhout, Tremelo, Turnhout, Vilvoorde, Voeren, Vorselaar, Vosselaar, Wachtebeke, Wellen, Wetteren, Wichelen, Wijnegem, Willebroek, Wommelgem, Wortegem-Petegem, Wuustwezel, Zaventem, Zele, Zelzate, Zoersel, Zottegem, Zoutleeuw, Zulte en Zwalm.
  • De volgende provincies ondertekenen het Bomencharter: de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant.
  • Het Bomencharter wordt tevens gesteund door de ministers Somers en Demir.

De INZET-fractie stelt voor dat ook de gemeente Opwijk het Bomencharter ondertekent en zich engageert om tijdens de lopende legislatuur zoveel mogelijk bomen te (laten) planten, met een minimum aantal bijkomende bomen van het aantal dat overeenkomt met één boom per Opwijks gezin (+/- 6000).

Meer info: www.bomencharter.be

Toegevoegd punt door Luc De Ridder – Gemeenteraad 20 oktober 2020

Laat gemeente en OCMW helpen bij aanvraag gratis Railpas

Elke inwoner van België ouder dan 12 jaar kan als maatregel in het kader van de coronacrisis een gratis Railpass aanvragen. De Railpass is goed voor 2 gratis enkele ritten per maand vanaf 5 oktober 2020 t.e.m. 31 maart 2021.
De Railpass is enkel aan te vragen via www-hello-belgium.be. Het is belangrijk dat iedereen, ook mensen in kwetsbare situaties, hiervan kunnen profiteren. Een online aanvraag kan voor sommige mensen een hoge drempel zijn. Op aandringen van armoedeverenigingen contacteerde de NMBS de gemeentebesturen en OCMW. Zij kregen de vraag om mensen bij te staan en om de actie bij de eigen doelgroep volop te promoten.
INZET stelt daarom op de gemeenteraad van 22 september voor om vanuit het Sociaal Huis en de gemeente het aanbod van de gratis Railpass maximaal te verspreiden en te organiseren dat men bijvoorbeeld in het Sociaal Huis, het gemeentehuis of de bib terecht kan om deze aan te vragen. Vraag daarbij is ook of de maatschappelijk assistenten hun cliënteel standaard de Railpass mee kunnen helpen  aanvragen.

Praktische vragen bij Opwijkse aankoopbonnen

foto: Persinfo.org

Begin juni besliste het college van burgemeester en schepenen om elk gezin in Opwijk twee aankoopbonnen te schenken die ze kunnen gebruiken bij de Opwijkse middenstand. INZET vindt deze actie op zich te verantwoorden, maar had graag differentiatie gezien: nu krijgt iedereen even veel bonnen, terwijl gezinnen die het moeilijker hebben voor onze fractie ook meer zouden mogen krijgen.

De aankoopbonnen worden verdeeld bij 6004 gezinnen. Het totale budget bedraagt € 300.200. Luc De Ridder en Marijke De Vis stelden in naam van de INZET-fractie nog enkele bijkomende vragen bij deze actie, ter verduidelijking.
1) Hoeveel is er in totaal voorzien aan budget voor maatregelen ter bestrijding van de lokale, sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis?
2) Was het niet haalbaar het bedrag van de bonnen te differentiëren in functie van de situatie van het gezin dat ze krijgt, bijv. een hoger bedrag voor een gezin waarin iemand tijdelijk werkloos is als gevolg van de coronacrisis?
3) Wat wordt verstaan onder Opwijkse handelaar? Dat begrip is niet gedefinieerd. Valt een garagist hieronder? Wat met een grootwarenhuis (type Colruyt of Delhaize: wel als het op zelfstandige basis uitgebaat wordt, niet als het door de winkelketen zelf wordt uitgebaat? of helemaal niet?)? Wat met andere ketens zoals Horta en Aveve (zelfde vraagstelling als bij de grootwarenhuizen)? Vallen handelaars in bouwmaterialen hier ook onder? Zijn kappers en kapsters of schoonheidssalons ook handelaars? Wat met krantenwinkels? Indien zij eronder vallen, waarom daar niet het gebruik van deelbonnen toelaten (in een krantenwinkel besteedt men meestal geen 25 euro)? Vallen Opwijkse land- en tuinbouwers die aan thuisverkoop van voedingsproducten doen ook onder het begrip handelaar?
De meerderheid bleef de antwoorden op onze vragen (behalve dat voor corona een totaalbudget van 500.000 euro ter beschikking wordt gesteld) tot op vandaag schuldig.

Voorstel voor hergebruik opgepompt grondwater uit grondwaterbemaling

Op de gemeenteraad van juni agendeerde Luc De Ridder een toegevoegd punt over het oppompen van grondwater en de effecten van dat oppompen of ‘bemalen’ op de grondwatertafel (het grondwaterpeil). Concreet gaat het over het opleggen van voorwaarden in vergunningen om in droogteperiodes (april tot september) te vermijden dat wanneer grondwater moet opgepompt worden (om bijvoorbeeld een bouwput droog te houden) dit ongebruikt wordt geloosd in de riolering en om ervoor te zorgen dat er niet méér wordt opgepompt dan nodig.

Door de langere droogteperiodes en de grote verhardingsgraad van het grondgebied in Vlaanderen, moeten we voortdurend spaarzaam omspringen met drinkwater én met de reserves aan grondwater. Heel wat mensen stellen zich daarom terecht vragen bij (bron)bemalingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt, vaak in de riolering, om bijvoorbeeld meergezinswoningen te kunnen oprichten of infrastructuurwerken uit te voeren.

Op zich zijn deze ‘bemalingen’ wel nodig om de werken te kunnen uitvoeren. Als gemeentebestuur kan men echter, bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen, maatregelen nemen om de nadelige effecten op de grondwatertafel (het grondwaterpeil) zo klein mogelijk te houden en om in de mate van het mogelijke te zorgen voor hergebruik van het opgepompte grondwater alvorens dit afgevoerd wordt naar riolering of, in het beste geval, oppervlaktewater.

Wij stellen daarom voor dat onze gemeente effectief dergelijke maatregelen neemt en ze opneemt in een reglement. De bedoeling is dat de gemeente er vervolgens voor zorgt dat er voorwaarden gekoppeld worden aan of opgenomen worden in de omgevingsvergunning waarin een bronbemaling ter sprake komt.

Het gaat om de volgende maatregelen:

1. Waar een retourbemaling mogelijk is, wordt dit door de gemeente in de vergunning als voorwaarde opgenomen. Retourbemaling betekent dat het opgepompte water terug in de bodem moet worden gepompt. Dit is in de praktijk echter niet steeds mogelijk. Voor nieuwe bemalingsaanvragen waarbij geen retourbemaling wordt aangevraagd, wordt door de gemeente wel gevraagd om uitvoerig te beargumenteren waarom dit niet mogelijk is, anders zal dit alsnog worden opgelegd.

2. Indien een retourbemaling niet mogelijk is, moet bij een bemaling in de periode van 1 april tot 30 september, voorafgaand aan de lozing van het bemalingswater, een buffervat van minimaal 10.000 liter voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt, daarnaast moet het ook mogelijk gemaakt worden voor landbouwers om hier water uit op te pompen om een tankwagen te vullen. Dit kan opgelegd worden door het betreffende onderdeel van rubriek 53.8 van bijlage 1 van VLAREM II in de vergunningsaanvraag te laten opnemen of dit ambtshalve toe te voegen, waardoor voormelde voorwaarden als milieuvoorwaarden overeenkomstig VLAREM II van toepassing worden. Voor verdere technische specificaties en noodzakelijke veiligheidsvoorschriften: zie bijv. het reglement ‘bemalingen bij droogte’ dat het college van burgemeester en schepen van de gemeente Kampenhout op 25 mei 2020 heeft goedgekeurd.

3. Indien een retourbemaling niet mogelijk is: opleggen van de voorwaarde dat in de periode van 1 april tot 30 september de bemaling sondegestuurd is. Dit moet ervoor zorgen dat de bemaling afslaat wanneer er voldoende marge is en aanslaat wanneer de grondwaterstand te hoog dreigt te komen. Op deze manier kan het debiet beperkt worden. Er wordt tevens gevraagd de meterstanden wekelijks aan de gemeente te melden, zodat een betere opvolging en handhaving mogelijk wordt.

Voor omgevingsvergunningsaanvragen waarvoor de gemeente niet de vergunningverlenende overheid is, maar wel gevraagd wordt om er advies over te verlenen, stellen wij tevens voor dat de gemeente voorgaande maatregelen hanteert bij het formuleren van haar advies.

Het college van burgemeester en schepenen reageerde als volgt:

1) Retourbemaling? Indien dit uiteraard technisch haalbaar is, is dit inderdaad de beste oplossing en is in die zin ook opgenomen in de sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II. In de praktijk echter is dit niet zo evident en uit recente contactname tussen de milieuambtenaar en een deskundige van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd meegedeeld dat VMM samen met andere externe deskundigen al een tijdje werkt aan technische (praktische)richtlijnen voor bemalingen en het ‘protocol’ hieromtrent binnenkort wordt verwacht. Voor zover ik begrepen heb zal VMM in het kader van de droogteproblematiek van de laatste jaren nu meer inzetten op de effectieve toepassing op terrein van retourbemaling. Het is nu afwachten wat de inhoud is van de praktische technische richtlijnen hieromtrent vanuit VMM.

2) buffervat van minstens 10.000 liter ? In de regel wordt nu door de gemeente bij de afgifte van een aktename voor uitvoering van een bronbemaling op het grondgebied van Opwijk bijzondere voorwaarden opgenomen waaronder de verplichte plaatsing van een buffervat van minstens 1.000 liter (1m3) bij aanhoudende (langdurig) droogte (code oranje). Het verplicht opleggen van een buffervat van minstens 10.000 liter zal enkel gebeuren wanneer het gaat om hoge debieten van opgepompt grondwater en afhankelijk van de duurtijd van de bemaling. Na recente telefonische contactname door de milieuambtenaar met VMM werd door een deskundige van VMM meegedeeld dat het niet aangewezen is om bij elke bronbemaling een buffervat van minstens 10.000 l (10m3) te plaatsen, doch dat dit moet afhankelijk gesteld worden van de duurtijd en het volume (m3/uur) opgepompt grondwater. De nieuwe bijkomende technische richtlijnen vanuit VMM die verwacht worden zullen hieromtrent meer duidelijkheid geven. Mijns inziens lijkt het alvast niet opportuun om bij kleine bemalingen met korte duurtijd een buffervat van minstens 10m3 op te leggen – rekening houdende met het BATNEEC-principe (best available technology not extailing excessive costs).

Reglement Kampenhout ? Het opleggen van bijzondere voorwaarden bij bemalingen van grondwater gebeurt best bij de afgifte van vergunningen of aktename van aanvragen voor bemaling van grondwater. Een apart reglement is hiertoe niet noodzakelijk. In het reglement van Kampenhout staan trouwens een aantal verplichtingen waarvan de technische haalbaarheid momenteel helemaal niet zeker is. In die zin is het veel beter te wachten op de nieuwe technische praktische richtlijnen van VMM om deze op te nemen als bijzondere voorwaarden in de af te leveren vergunning/aktename – dan weten we dat dergelijke voorwaarden technisch onderbouwd zijn na onderzoek door de deskundigen van VMM en externe adviesbureaus.

3) Sonde gestuurde bemaling? Uit het recent telefonisch overleg tussen de milieuambtenaar en VMM werd door de deskundige van VMM meegedeeld dat er in Vlaanderen slechts een klein handvol aannemers (bemaling) zijn die effectief dergelijke sonde gestuurde bemaling kunnen uitvoeren. De deskundige van VMM heeft het advies gegeven om momenteel dergelijke sonde gestuurde bemaling niet zomaar als verplichting op te leggen omdat in de praktijk blijk dat in de meeste gevallen de pompinfrastructuur hierop niet is aangepast en dus een nadelige impact kan hebben op de pompinstallatie. Het lijkt mij dus zeker aangewezen om te wachten op de nieuwe technische richtlijnen van VMM die goed onderbouwd zijn. Het is ook logisch dat (bijzondere) voorwaarden voor bemalingen worden opgelegd waarvan door deskundigen is bevestigd dat deze in de praktijk ook effectief toepasbaar zijn…

Beter een pragmatische aanpak dan een niet-werkbare!