Nieuws

Gemeente houdt uitverkoop patrimonium en snoeit verder in eigen betaalbaar woonaanbod

4 woningen in de Specht worden te koop aangeboden

Op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei stond de verkoop van 4 woningen in de Specht en een woning op het Eeksken. Al deze woningen worden momenteel verhuurd aan mensen die het moeilijk hebben om een woning te huren op de private huurmarkt. ‘Deze verkoop is geen goed idee’, vindt INZET. ‘Zo geven we de weinige mogelijkheden die we hebben om zelf betaalbaar wonen aan te bieden gewoon uit handen.’

Bindend sociaal objectief

Het decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat Opwijk 116 sociale huurwoningen, 52 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels moet realiseren tegen 2025, het zogenaamde ‘bindend sociaal objectief’. Aangezien de gemeente over weinig eigen gronden beschikt, wordt dit een hele kluif. ‘Als we daarbij dan ook nog eens gaan verkopen wat we wel hebben, dan zijn we helemaal ver van huis,’ stellen Luc De Ridder en Marijke De Vis van INZET. ‘Met de verkiezingen schrijft elke partij hele hoofdstukken over betaalbaar wonen. Door deze woningen in eigendom te houden en te verhuren aan financieel kwetsbare gezinnen, houden we als gemeente een stuk van de regie bij ons. Met de uitverkoop die nu georganiseerd wordt door de meerderheid geven we alle troeven uit handen.’

Werk aan de winkel

De woningen die verkocht worden, zijn in slechte staat en vragen dus ingrijpende verbouwingswerken. ‘Ook dat biedt kansen, bijvoorbeeld als opleidingstraject binnen een tewerkstellingscel. De gemeente moet hier haar rol als regisseur van het welzijnsbeleid opnemen en slaat hier – volgens onze mening – de bal serieus mis.’

INZET wil biologische bloembollen met minder pesticiden in openbare perkjes

foto Velt

Pesticiden zijn schadelijk voor de gezondheid, maar ook voor de natuur. Ze vervuilen bodem, water en lucht en maken planten, dieren en mensen ziek. Zodra pesticiden in het milieu terecht komen zijn ze nog moeilijk weg te krijgen. Voorkomen is beter dan genezen, daarom wordt al een hele tijd ingezet op pesticidenvrije onkruidbestrijding.

INZET-raadslid Marijke De Vis stelde daarom voor om in te stappen in een samenaankoop van biologische bloembollen. Volgens onderzoek van de organisatie Velt bevatten de gangbare bloembollen een hoog aantal pesticiden: van 7 tot 13 per bol. Bij biologisch geteelde bloembollen is dat slechts 1 a 2.

Om meer biologische bloembollen in omloop te krijgen organiseert Velt daarom een samenaankoop voor particulieren, maar ook voor gemeenten. Gemeenten kunnen zo aankopen met een korting van 20% en Velt stelt handige pakketten saen op maat van openbare ruimte. De gemeente kan daarmee tegelijk opnieuw een steentje bijdragen aan het properder houden van het milieu. Immers plant de gemeente jaarlijks een heel pak bloembollen op diverse pleintjes en perkjes doorheen Opwijk en deelgemeenten.

De schepen van milieu gaf aan oren te hebben naar de aankoop van biologische bloembollen, maar zei tegelijk dat er momenteel al bloembollen aangekocht worden. Bovendien kan deze samenaankoop verder ook bekeken worden samen met de vergelijking met andere leveranciers. Bijkomende praktische voorwaarde is evenwel dat de leverancier de bollen ook zelf plant.

Het voorstel werd daarom niet aanvaard.

Voor wie toch als particulier wil meedoen: de actie start op 8 maart. Alle info op www.velt.nu

Wat zijn de mogelijkheden op de brouwerijsite?

In januari kondigde brouwersgroep Alken-Maes aan dat de brouwerij in Opwijk deze zomer sluit. De brouwerijactiviteiten verhuizen naar Alken.
 
Daarmee verliest Opwijk een iconische activiteit. Op-Ale en Affligem waren vele jaren de trots van de brouwerij. Tegelijk rijst de vraag wat er met de site aan de Ringlaan – midden in het centrum van onze gemeente –  zal gebeuren nu Alken-Maes ze niet meer nodig heeft.
 
Niet zomaar volbouwen
 
In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gasthuis’, waartoe de site behoort, is twee legislaturen geleden al voorzien dat in geval van stopzetting van de brouwerij op deze locatie de gronden een zogenaamde gemengde nabestemming moeten krijgen. Dit moest vermijden dat de site helemaal volgebouwd zou worden eens de eigenaars van de grond zouden stoppen met hun brouwerijactiviteit. Dat betekent ook dat er toen al werd vastgelegd welke bestemming de grond zou kunnen krijgen.
 
Naast wonen en socio-culturele- en gemeenschapsvoorzieningen (voor lokale dienstverlening) is ook de vestiging van kleinhandelszaken van lokale betekenis en kantoren en diensten met laag dynamisch karakter toegelaten. ‘Laag dynamisch karakter’ betekent dat ze maar weinig verkeer mogen genereren, anders worden ze niet toegelaten.
 
De nabestemming voorziet eveneens in de mogelijkheid om op de site van de brouwerij publieke ruimte in te richten in functie van de woonkwaliteit en leefbaarheid met betrekking tot de bestemmingen wonen, kleinhandel, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten. Dat inrichten van publieke ruimte gaat voornamelijk om het geven van een groen-, plein- of recreatieve functie aan die publieke ruimte.
 
Brouwerijgebouw blijft bestaan
 
Nog een zeer belangrijk gegeven is dat volgens het RUP Gasthuis het waardevolle brouwerijgebouw (niet de hangar, wel het gebouw links op de site) moet behouden blijven. Dit geldt in de eerste plaats voor de buitengevels. Verder zijn er slechts werken aan toegelaten die ‘verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van het gebouw en zijn onmiddellijke omgeving’.
 
Een ander belangrijk element van de nabestemming is dat bebouwing er enkel kan gerealiseerd worden in een globaal bouwproject voor de gehele zone of wel afgelijnde deelgebieden en dat dit globaal bouwproject een architecturaal samenhangend geheel moet vormen.
 
Al die voorwaarden maken dat de gemeente nu voldoende sleutels in handen zou moeten hebben om ervoor te zorgen dat er een goede invulling aan de site gegeven wordt. Er zijn ook opportuniteiten om er bijvoorbeeld diverse gemeentelijke voorzieningen samen te brengen.

INZET roept gemeente op tot actie in hulp bij hoge energiefacturen

Het is een open deur intrappen dat de hoge energieprijzen een ‘hot item’ zijn dezer dagen. Heel veel burgers zijn bezorgd over hun energiefactuur en terecht. Er dreigen financiële katers voor heel veel gezinnen. Energie is vooral een bovenlokale bevoegdheid, maar toch kunnen ook lokale besturen hier een rol spelen, oordeelt de INZET-fractie.

Luc De Ridder stelde daarover deze vragen aan het college van burgemeester en schepenen (CBS):

1) Wat is het aantal inwoners dat vandaag via het OCMW een beroep doet op energietoelagen? Zien we hier een stijging van het aantal hulpvragen?

Antwoord CBS : Gedetailleerde cijfers zijn niet beschikbaar, maar we zien zeker binnen de groep van mensen in budgetbeheer al heel wat verhoogde facturen binnenkomen, wat hun situatie nog meer precair maakt. Hiernaast groeit ook in het algemeen de vraag naar financiële steun in het algemeen.

2) Welke proactieve acties worden ondernomen naar gezinnen die door de stijging mogelijks in de problemen komen? Is er hiervoor overleg met scholen, mutualiteiten, …?

Antwoord CBS: Dit is zoals zelf ook aangehaald eerder een bovenlokale materie. Uiteraard worden de mensen verder geholpen op het moment dat ze een hulpvraag komen stellen. Wat wel gebeurt is nog meer inzetten om communicatie ivm de renovatiepremie via Webra bijvoorbeeld. Op die manier hopen we dat eigenaars meer gaan inzetten op energiebesparend renoveren en hopen we ook dat we het aanbod van conforme sociale woningen kunnen uitbreiden in Opwijk. Hiernaast wordt ook al doorverwezen naar de Energiesnoeiers.

3) Welke rol wil de gemeente hier spelen, los van het promoten van de energiesnoeiers?

Antwoord CBS : Naast de energiesnoeiers, die een belangrijke rol zullen spelen om kwetsbare gezinnen mbt het energiethema te begeleiden, kunnen alle inwoners met vragen over hun energiefactuur bij het woonloket terecht. In samenwerking met Energie 3Wplus zal gekeken worden welke stappen kunnen genomen worden. Ook de V-test kan via het woonloket aangevraagd worden. Dit is altijd al zo geweest. Hier zal ook nog verder over gecommuniceerd worden. Daarnaast kunnen de inwoners eveneens voor gratis advies, in het kader van renovatie en/of energiebesparende maatregelen, bij DUBO terecht. Ook het woonloket staat steeds ter beschikking voor alle vragen over premies rond renovatie en energiebesparende maatregelen.

4) Energie is een ingewikkelde materie. Volgen de medewerkers van het OCMW op geregelde tijdstippen bijscholingen hiervoor? Welke bijscholingen werden er gevolgd?

Antwoord CBS :De medewerkers van Energie 3wplus zijn deskundigen in het kader van energiekwesties. Deze deskundigheid kan niet door de medewerkers van het OCMW opgevangen worden. Door de samenwerkingen (IGS en Energie 3Wplus) kunnen alle vragen rond energie, die een specifieke en deskundige aanpak vraagt, naar deze partners doorverwezen worden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de kwetsbare gezinnen, naast een eventuele financiële toelage, ook op wezenlijk worden geholpen.

5) Worden hier vanuit het woonoverleg acties rond ontwikkeld?

Antwoord CBS : Zoals reeds aangehaald, is dit een bovenlokale materie. Via de intergemeentelijke samenwerking zal dit op een volgend woonoverleg geagendeerd worden en met de overheidsdiensten besproken worden.

INZET blijft wat op haar honger met deze magere antwoorden en blijft het energiedossier van nabij volgen.

 

Communicatie en sancties incident KSA en Chiro buiten proportie

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari kwam de INZET-fractie terug om de incidenten met KSA en Chiro tijdens oudejaarsnacht. Raadslid Luc De Ridder ondervroeg schepen Beeckman over het dossier:

“Via pers en sociale media konden we vernemen dat de gemeente aan KSA Opwijk en Chiro maatregelen heeft opgelegd wegens het niet respecteren van de coronaregels op het Jeugdheem tijdens oudejaarsnacht. We willen vanuit INZET niet de indruk wekken dat de corona regels niet gerespecteerd moeten worden of dat, wanneer de gemeente overtredingen vaststelt, ze daar niet de nodige aandacht moet aan schenken. Maar, louter afgaande op de berichtgeving in pers en social media – de gemeenteraadsleden werden hierover bij ons weten niet geïnformeerd door het gemeentebestuur – doen de opgelegde maatregelen wel de wenkbrauwen fronsen. Vandaar onze vragen. Het zou gaan om de volgende maatregelen: 1) de werking van de twee oudste groepen van Chiro en KSA wordt stilgelegd tot en met maandag 31 januari 2022; 2) het jeugdheem gesloten tot en met 31 januari 2022.

1) Wat is de rechtsgrond om deze maatregelen op te leggen (op welk artikel uit de Nieuwe Gemeentewet of eventuele andere wetgeving is de maatregel gebaseerd)? Welke zijn de voorwaarden om op basis hiervan een maatregel op te leggen en hoe menen burgemeester en college dat aan deze voorwaarden is voldaan?

2) Welke ook de rechtsgrond is voor de maatregelen, het bestuur moet hierbij het proportionaliteitsbeginsel toepassen. Hoe kan er sprake zijn van proportionaliteit als ook de jongste groepen die in het geheel niet bij de overtredingen zijn betrokken, als gevolg hiervan het Jeugdheem niet mogen betreden? Ook al is hun werking niet stilgelegd, de jongste groepen worden wel degelijk getroffen want de maatregel geldt midden in de winter. Krijgt de opgelegde maatregel daardoor bovendien niet de aard van een sanctie t.a.v. minderjarigen die bovendien geen overtredingen hebben begaan?

3) Klopt het dat de gemeente op eigen initiatief naar de buitenwereld heeft gecommuniceerd over deze maatregelen? Indien zo, hoe wordt dit verantwoord? Het komt immers over als een sanctie bovenop de opgelegde maatregelen.

In hun schriftelijk antwoord meldde het college van burgemeester en schepenen hierover (citaat):

– Er wordt verwezen naar het collegeverslag van 10 januari 2022 : overleg met Chiro en KSA.
– De burgemeester mag in het kader van de algemene volksgezondheid maatregelen nemen.
– In het kader van de huidige coronamaatregelen is het verplicht voor alle jeugdwerking om de activiteiten buiten te laten doorgaan. Binnenactiviteiten zijn op dit moment verboden voor jeugdwerking.
– De communicatie werd in onderling overleg tussen gemeente en de jeugdverenigingen uitgestuurd.

Tijdens de mondelingen toelichting van schepen Beeckman werd aan deze argumentatie weinig tot niets toegevoegd.

INZET blijft dan ook bij haar standpunt dat:

1. het proportionaliteitsbeginsel niet werd gerespecteerd
2. de communicatie vanuit de gemeente ongepast was
3. voor dergelijke kwesties de gemeenteraadsleden geïnformeerd moeten worden vooraleer pers en andere media deze info publiceren

 

Deze legislatuur geen fietspaden meer in Neerveldstraat

In Opwijk werd op de gemeenteraad van eind december gestemd over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Hierbij werden heel wat investeringsbudgetten herzien. Na doorvragen door oppositiepartij INZET over de schrapping van belangrijke budgetten gekoppeld aan de sluiting van de spooroverwegen in Opwijk, meer bepaald deze in de Bolstraat (245.500 euro), kwam de aap uit de mouw. Er zal deze legislatuur niet meer geïnvesteerd worden in de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat.

Nochtans was de aanleg ervan gekoppeld aan de afschaffing van de overweg in de Bolstraat waardoor fietsers komende van Opstal of Eeksken niet meer naar fietsweg ‘Leirekensroute’ zullen kunnen doorsteken. Fietsers zullen dan ofwel het viaduct zonder fietspaden moeten nemen die het Eeksken met het centrum van Opwijk verbindt, ofwel de smalle Neerveldstraat, waar evenmin fietspaden liggen.

INZET wees hier reeds op toen de gemeente in 2018 een princiepsakkoord sloot met Infrabel over de afschaffing van overwegen. Om hieraan tegemoet te komen werd in de samenwerkingsovereenkomst die in 2019 werd afgesloten voorzien dat wanneer de gemeente tegen 2026 fietspaden realiseert in de Neerveldstraat, Infrabel voor 50% zal tussenkomen in de kosten van aanleg. De kosten voor verwerving en eventueel onteigening van de stroken die daarvoor nodig zijn, blijven echter volledig ten laste van de gemeente. De bestuursmeerderheid van NV-A en Open VLD schrapt hiervoor nu dus alle budgetten. Het enige wat zij nog doet is een studie aanbesteden naar wat de meest aangewezen veilige fietsverbinding is. Ze laat wel al verstaan dat het schilderen van fietssuggestiestroken een mogelijk alternatief is. INZET betwijfelt sterkt dat dit een valabel alternatief is en betreurt dat het gemeentebestuur, ongeacht de uitkomst van de studie, nu al uit het meerjarenplan 2020-2025 de budgetten schrapt voor verwerving van de nodige grond.

Hiermee trekt het bestuur een kruis over de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat deze legislatuur. De kans dat er nog tegen 2026 fietspaden gerealiseerd zullen worden, is dan ook zo goed als uitgesloten.

Geen omstreden trajectcontroles in Opwijk

foto D. Demey

INZET-raadslid Luc De Ridder vroeg tijdens de gemeenteraad van december naar de eventuele plannen van het gemeentebestuur om het omstreden systeem van trajectcontroles as a service in Opwijk te installeren. Vele gemeenten toonden immers reeds interesse in dit systeem dat via GAS-boetes inkomsten uit verkeersboetes toelaat voor lokale besturen. De burgemeester stelde De Ridder echter gerust door plannen in die zin te ontkennen. Terecht, want de inmenging van privébedrijven in de lokale verkeersveiligheid.

Voorheen was beboeten op snelheidsovertredingen enkel de bevoegdheid van het parket en de politie. Met dit systeem kan ook de gemeente de verbaliserende instantie zijn, via GAS-boetes.

Vele gemeenten tonen interesse in dit systeem, ook al omdat het financieel een voordeel heeft. De opbrengst van een GAS-boete is nu voor de gemeentekas, niet langer voor het federale boetefonds. Dit laat gemeenten toe om zelf een sterker en doelgericht verkeersveiligheidsbeleid te voeren. De middelen kunnen aangewend worden om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Daar staat tegenover dat er fiks geïnvesteerd moet worden in de ANPR-camera’s en de softwaresystemen. En natuurlijk is er mankracht nodig voor de administratieve afhandeling.

In Bonheiden raakte recent bekend dat ze hiervoor in zee gaan met een consortium van drie privébedrijven dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. TAAS – Traject Controle as a Service – biedt zijn diensten ook elders aan.

Het consortium levert aan de gemeente het systeem (camera’s plus software) en zorgt voor de installatie, het onderhoud, de aansluiting op het net en de software die de gegevens tot bij de politie brengt. De politie moet de overtredingen wel nog valideren en de afhandeling van de GAS-boete gebeurt door de gemeente. De drie bedrijven krijgen een commissie van 24 euro per boete, de boetes variëren van 53 tot 163 euro. Bij de laagste boete komt dus 45% van het bedrag bij de bedrijven terecht.

De inkomsten van het private consortium hangen dus af van het aantal overtredingen (of zelfs van het aantal vaststellingen). Economisch gezien heeft het consortium dus baat bij veel overtredingen, maar dat staat haaks op het initiële doel van een trajectcontrole: het aantal snelheidsovertredingen terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen.

Problematischer is dat het consortium ook inspraak vraagt en al kreeg in de locaties waar de nieuwe trajectcontroles moeten komen, van de gemeente bedong dat in de betrokken straten alle snelheidsremmende maatregelen ( zoals versmallingen, drempels of bloembakken) weg worden gehaald en de straten maar een beperkt aantal dagen per jaar mogen worden afgesloten voor verkeer. Rechtstreekse impact dus op het lokale verkeersveiligheidsbeleid

Het verdienmodel en de economische logica van het privaat consortium lijkt het hier dan ook te halen op de verkeersveiligheid van de gemeente. De regie over het verkeersveiligheid wordt voor een deel uit handen gegeven, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

380.000 euro voor masterplan Vetweyde

Tijdens de gemeenteraad van december vroeg Luc De Ridder toelichting bij de post ‘masterplan Vetweyde’ in de meerjarenplanbegroting. Er wordt namelijk 380.000 euro voorzien voor een masterplan Vetweyde. Wat kan een dergelijk hoog bedrag voor een masterplan verantwoorden? Reeds vele jaren werd er over de site gediscussieerd, er werden tal van studies uitgevoerd die ook al vele duizenden euro’s hebben gekost. Nu moeten er dus nog studies uitgevoerd worden. Maar waarom eigenlijk.

Antwoord vanuit het schepencollege: Dit is de gespreide kostprijs voor het studiebureau dat de opmaak van masterplan Bronnengebied, masterplan Vetweyde en trajactbegeleiding sporthal opmaakt en het dossier binnen die materie verder opvolgt. Dit betreft dus niet alleen het masterplan, maar ook wat volgt. De titels in het softwarepakket worden echter niet constant aangepast.

Foto: Goeiedag.be 2017

Nu ook in onderwijs: gemeenteraad steeds verder buiten spel gezet

“De meerderheid holt de bevoegdheden van de gemeenteraad verder uit. Wat zitten wij hier eigenlijk te doen?” Dat vragen de gemeenteraadsleden van INZET Luc De Ridder en Marijke De Vis zich af bij de zoveelste delegatie van beslissingen van de gemeenteraad naar het schepencollege. “Deze delegatiedrang van de meerderheid holt onze rol als gemeenteraadslid uit,” klinkt het.

Zowel op de gemeenteraad van november als op die van december agendeerde de meerderheid de delegatie van bepaalde beslissingen van de gemeenteraad naar het schepencollege. In november ging het over personeelsbeleid van het OCMW, namelijk het geldelijk en administratief statuut van de personeelsleden (de zogenaamde rechtspositie) en het arbeidsreglement. Eerder had de huidige bestuursmeerderheid van NV-A en Open VLD al beslist om de vaststelling van het organigram en de personeelsformatie te delegeren. In december was onderwijs aan de beurt, met de delegatie van onder andere de aanstelling van de directeur, het arbeidsreglement en het welzijns- en veiligheidsbeleid.” Op die manier worden beslissingen enkel nog in het schepencollege genomen. Ook het moment van de aankondiging komt ongelukkig, in navolging van een negatieve evaluatie van één van de Opwijkse gemeentelijke scholen. “We vinden het de rol van de gemeenteraad om de controle op en opvolging van dergelijke belangrijke thema’s te kunnen doen. Dat is voor ons basisdemocratie.”

“We kunnen ons bijgevolg absoluut niet vinden in deze manier van werken”, stellen Luc De Ridder en Marijke De Vis. “Onze rol als gemeenteraadslid wordt hier stelselmatig volledig uitgehold. We vinden dit belangrijke thema’s die in alle openheid tijdens een gemeenteraad moeten besproken worden. De meerderheid gaat dit nu binnen het schepencollege beslissen en wij kunnen als gemeenteraadsleden enkel nog kennis nemen van de beslissing.” Eerder werden ook al een aantal politionele bevoegdheden onttrokken aan de gemeenteraad. Ook daarop reageerden de raadsleden van INZET scherp.

Delegatie van bevoegdheden naar college zet gemeenteraad buiten spel

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) van 23 november stelde Luc De Ridder een vraag over de delegatie van bevoegdheden over personeelsaangelegenheden (de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement) aan het college van burgemeester en schepenen.

Net zoals bij de delegatie in 2016 van sommige bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college en van sommige bevoegdheden (vaststellen personeelsformatie en organogram) van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan het vast bureau (= het college), stellen wij ons ook vragen bij de bijkomende delegatie, in het bijzonder deze voor vaststelling van de rechtspositie. De rechtspositie handelt over het volledige geldelijke en administratieve statuut van de personeelsleden van het OCMW. Het is dus belangrijk en betreft een generieke regeling, geen operationeel of uitvoeringsbeleid of een beslissing in een individueel dossier. Wij vinden dit zelfs dermate belangrijk dat we dit liever niet gedelegeerd zouden zien. Het is ook niet dat wijzigingen hieraan de agenda van de Raad onnodig verzwaren (de agenda van de Raad telt meestal slechts een beperkt aantal punten). Het voorgaande geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor de vaststelling van het arbeidsreglement. Door dit toch te doen heeft de gemeenteraad in principe geen inspraak en geen inzicht op deze materie, wat we ten zeerste betreuren. De gemeenteraad heeft hier immers een democratische opvolgingsrol die door de delegatie teniet wordt gedaan.

De burgemeester verdedigde de beslissing met de stelling dat voor de gemeente deze materie eerder al gedelegeerd werd naar het college. Dat klopt ook, ook toen verzette INZET zich daartegen. Het bestuur wenst met dit voorstel meer conformiteit te verkrijgen tussen wat er op de gemeenteraad en de OCMW-raad moet beslist worden. Nog volgens het college moeten reglementen op een gelijk tempo behandeld en toegepast kunnen worden voor personeelsleden van gemeente en OCMW in het belang van alle personeelsleden van gemeente en OCMW die op gelijke wijze worden aangestuurd binnen een geïntegreerde organisatie.

Het is duidelijk dat INZET en de meerderheid hier een verschillende visie op hebben. INZET ziet wel degelijk een rol in deze materie voor de gemeenteraad, in tegenstelling tot het college.