Nieuws

Dan toch geen gemeentelijke fuifzaal

In de meerjarenplanaanpassing, het agendapunt op de gemeenteraad van 22 juni waarbij de financiën van de gemeente op bepaalde punten herzien wordt, viel ons oog op het schrappen van een krediet van 40.000 euro voor plannen/studie voor een fuifzaal in 2024.

Het betreft hier de toekomst van de huidige Sint-Pauluszaal en het voornemen van het college en de meerderheidspartijen om in 2024 (opnieuw) een volwaardige gemeentelijke fuifzaal te hebben.

De reden die het college daarbij aanhaalt is dat er een alternatief zou zijn in de vorm van een overeenkomst met Nijdrop.

Luc De Ridder vroeg voor de zekerheid of dit betekent dat deze meerderheid daarmee haar plannen voor een nieuwe fuifzaal deze legislatuur definitief opbergt, ondanks de gedane verkiezingsbeloftes. Het antwoord van de bevoegde schepen bevestigde deze stelling hoewel zij nog een slag om de arm hield door te zeggen dat noden in de toekomst ook kunnen evolueren.

 

 

Goedkeuring planologisch attest voor toekomstige bedrijfsuitbreiding ondanks negatief advies

Tijdens de gemeenteraad van 22 juni kwam de goedkeuring aan bod van het planologisch attest van Van de Velde Beton NV. Het bedrijf wil daarmee haar toekomstige uitbreiding voorbereiden. Het dossier had echter eerder een stevig beargumenteerd negatief advies gekregen van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening  (GECORO). Volgens die commissie situeren de problemen met de aanvraag tot aanpassing van de bestemming van de gronden zich vooral op het vlak van mobiliteit, milieu en hinder in  de vorm van stofhinder, visuele hinder en geluidsoverlast voor de omgeving. Bovendien vindt de raad dat de remediëring onvoldoende is voorzien. Desondanks keurt het college de aanvraag toch goed met een voorwaardelijk positief attest met voorwaarden. INZET vindt dit een zeer vreemde beslissing.

Raadslid Luc De Ridder stelde daarover volgende vragen (antwoorden van het college bijgevoegd)

1) Nu er een bijzonder onderbouwd negatief advies is van de GECORO, een bevoegde adviesinstantie ter zake, kan een gunstig planologisch attest slechts op verantwoorde wijze worden verleend als de diverse redenen die de GECORO aangeeft voor haar negatief arrest op gemotiveerde wijze worden weerlegd. Dit lijkt niet het geval of ziet het gemeentebestuur dit anders?

Antwoord CBS : Er is geen reden om de argumenten van de gecoro als dusdanig te weerleggen. Integendeel, de aangebrachte elementen zijn zeer pertinent en meegenomen in de behandeling van de planologisch attest. Wel is de conclusie die het gemeentebestuur meent hier aan te moeten verbinden niet dat er een negatief planologisch attest wordt afgeleverd maar wel een waaraan voldoende voorwaarden worden verbonden om er net voor te zorgen dat alle elementen uit het gecoroadvies een onderbouwde, bestudeerde en technisch haalbare oplossing krijgen.

2) Het gemeentebestuur erkent rechtstreeks of onrechtstreeks in het planologisch attest wel enkele problematieken, maar dit geeft slechts aanleiding tot zeer algemene voorwaarden te koppelen aan het verlenen van het attest. Heeft het bestuur onderzocht of dergelijke voorwaarden wel wettig zijn? Voorwaarden in een planologisch attest zijn normaal zeer concreet, wat ook logisch is want er moet rekening mee kunnen worden gehouden bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bedrijf. Het verlenen van een planologisch attest geeft het bedrijf immers de mogelijkheid om, binnen het jaar na het verkrijgen van het attest, in afwijking van de op heden geldende stedenbouwkundige voorschriften al een omgevingsvergunning te bekomen. Voorwaarden in een planologisch attest kunnen bijv. betrekking hebben op een maximale bouwhoogte of een afstandsregel. Hier wordt o.m. ook als voorwaarde gesteld: “uitklaring van de toekomstvisie van het bedrijf waarbij een aantal concrete aanzetten gegeven worden die er mee voor moeten zorgen dat de het toekomstig ruimtelijk uitvoeringsplan beter kan aansluiten en bij de realiteit van het terrein met respect voor de omgeving”. Dit lijkt vreemd: een planologisch attest moet zich juist uitspreken over het feit of het bedrijf op de site een toekomst heeft op langere termijn. Indien het bedrijf zelf haar toekomstvisie voor de wat langere termijn nog niet klaar heeft, dan lijkt het toch eerder logisch dat zolang dit niet het geval is, er ook geen gunstig planologisch attest kan verleend worden?

Antwoord CBS : Er werd geen onderzoek gedaan of de opgelegde voorwaarden wettig zijn, of er precedenten zijn, mogelijke rechtspraak of dergelijke die deze werkwijze zou onderbouwen. Dit zou, qua tijdsbesteding, er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat het planologisch attest over de vakantie zou getild worden terwijl het bestuur net van mening is dat iedereen te winnen heeft bij het zo snel mogelijk uitklaren van alle voorwaarden die gesteld zijn in dit attest. Over de eventuele wettigheid zal geoordeeld worden indien een beroep zou worden ingesteld door de deputatie of de leidend ambtenaar. Idealiter was er meer duidelijkheid geweest over de precieze toekomstvisie. Er wordt gesuggereerd dat daarom (nog) geen gunstig planologisch attest zou kunnen verleend worden. Het bestuur is het hiermee niet eens maar stelt het bedrijf wel voor zijn verantwoordelijkheid om klaarheid te scheppen. Bovendien houdt het planologisch attest een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis wat de uiteindelijke  planologische oplossing betreft.

3) Het bedrijf voorziet de uitbreiding van de zone voor industriële gebouwen en de uitbreiding van de zone voor opslag in open ruimte. Welke oppervlakte neemt de eerstvermelde zone momenteel in binnen het RUP en welke oppervlakte zou deze (bij benadering) innemen in de op korte termijn gewenste situatie? Idem voor de zone voor opslag in open ruimte. Kan ook vermeld worden welk oppervlaktepercentage van het RUP momenteel voorzien is voor industriële gebouwen en welk oppervlaktepercentage van het RUP voor de zone voor opslag in open ruimte?

Antwoord CBS : Volgens het huidig RUP is de zone voor industriële gebouwen ongeveer 5429 m² en de zone voor opslag in open lucht (grondgebied Opwijk) ongeveer 11.148 m² groot. Toekomstgericht wordt de zone voor industriële gebouwen uitgebreid met ongeveer 1300 m² en de zone voor opslag in open lucht met ongeveer 3678 m². Momenteel in het huidig RUP is (bij benadering) 26% bestemd voor zone voor industriële gebouwen en 54,50% bestemd voor zone voor opslag in open lucht.

 

Het punt werd goedgekeurd met 17 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

 

INZET stelt voor om centrum autovrij te maken tijdens de zomerweekends

Marijke De Vis, Luc De Ridder en Tom Bosman van INZET

Na vele maanden verplichte sluiting is de horeca sinds 8 mei terug open, zij het voorlopig enkel op hun terrassen en met respect voor de afstandsregels. De weergoden zijn ons momenteel niet gunstig gezind, maar toch vinden de mensen wel de weg naar de terrassen.

Het overlegcomité heeft bepaald dat de tafels zo moeten opgesteld worden dat er ten allen tijde een afstand van 1,5 meter tussen de ‘bubbels’ gegarandeerd kan worden. Ondanks het feit dat de gemeente al extra mogelijkheden geboden heeft aan de horeca merken we dat die afstand in de praktijk toch moeilijk te garanderen is, vooral omdat sommige terrassen vrij klein zijn.

INZET stelde daarom op de gemeenteraad van 25 mei voor om in de weekends van juli en augustus een deel van het centrum autovrij te maken. Het gaat dan over de markt (het brede deel van de Marktstraat), de Kerkstraat en het Kerkplein. Op die manier krijgen de verschillende horecazaken meer ruimte om hun terrassen te plaatsen. Ze kunnen meer klanten ontvangen én de afstand tussen de klanten kan beter gerespecteerd worden. Een win-win voor iedereen.

Wie toch met de auto naar het centrum wil of moet om te winkelen of om een andere reden, ondervindt ook weinig problemen: de grote parkings blijven bereikbaar.

 

INZET deed zowat een jaar geleden al een vergelijkbaar voorstel. Toen wees het college van burgemeester en schepenen dat voorstel af. Nu gaf het college aan het idee wel genegen te zijn.

 

Tussenkomsten gemeenteraad 27april 2021

Tijdens de gemeenteraad en OCMW-raad van april deden de gemeenteraadsleden van INZET de volgende tussenkomsten:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)

Agendapunt: Sociale kruidenier “De Spruit” – Reglement – Goedkeuring

Vragen van Luc De Ridder:

1. Door de opsomming zonder meer van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de FEAD-middelen (bedeling van voedselpakketten) en voor de tegen betaling te bekomen goederen is het niet duidelijk welke voorwaarden cumulatief te vervullen zijn en welke niet. Er staat in punt 1 dat de aanvrager “moet voldoen aan de volgende voorwaarden” (dus eigenlijke alle volgende voorwaarden). De eerst vermelde voorwaarde is dat men inwoner is van de gemeente Opwijk en er ook effectief woont. Van de daaropvolgende voorwaarden nemen we aan dat er telkens maar één vervuld moet zijn en niet allemaal. Letterlijk genomen moeten ze echter allemaal vervuld zijn, wat allicht niet de bedoeling is. Het is daarom aangewezen dit in de verschillende onderdelen van punt 1 te verduidelijken.

Antwoord College van Burgemeester en Schepenen (CBS): De tekst werd aangepast, de voorwaarden zijn niet cumulatief.

2. Hoeveel inwoners of gezinnen komen bij benadering in aanmerking voor de verschillende types van ondersteuning geboden door de sociale kruidenier?

Antwoord CBS: Voor april hadden 66 alleenstaanden en 65 gezinnen recht hadden op een voedselpakket, dus een totaal van 131 pakketten. Deze mensen behoren allen tot de doelgroep. Maar er is nog geen opsplitsing gemaakt per type.

Gemeenteraad

Agendapunt: Decretale graden – Functiebeschrijvingen – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder (1) en Marijke De Vis (2):

1) Waarom is er voor de functie van Financieel Directeur geen ‘grondige’ kennis van boekhouding en financieel management nodig? Nu is ‘kennis’ voldoende;

2) Hoe ziet de huidige cyclus van evaluatie- en functioneringsgesprekken eruit? Hoeveel % van de medewerkers heeft vandaag hun evaluatiegesprek mbt 2020 gekregen? Worden er voor elke medewerker specifieke doelstellingen uitgeschreven?

Antwoord CBS:

1) Omdat de evaluatoren deze omschrijving als voldoende inschatten om de rol correct te kunnen opnemen.

2) We zijn recent overgeschakeld naar een systeem van korte opvolging en feedback en één formeel opvolgingsgesprek op jaarbasis. Evaluaties zullen in de toekomst enkel toegepast worden bij uitstekende presteerders en slecht functionerende medewerkers. De opvolgingsgesprekken zijn recent met de vakbond besproken en nieuwe opgestart. Er zijn nog maar een beperkt aantal gesprekken gerapporteerd aan de personeelsdienst. Er worden momenteel geen doelstellingen op jaarbasis uitgeschreven.

Agendapunt: Brand appartementsgebouw Kloosterstraat – Burgemeesterbesluiten 09.04.2021 en 14.04.2021 – Bekrachtiging

Vraag van Luc De Ridder:

Zou het gezien de verwoestende gevolgen van de brand in de Kloosterstraat geen idee zijn om nogmaals in te zetten op brandpreventie, brandveiligheid en sensibilisering van alle Opwijkenaren? Zo zou bijv. de rookmelderwetgeving nog eens in herinnering gebracht kunnen worden en zou nogmaals het belang kunnen benadrukt worden van de (verplichte) plaatsing van rookmelders.

Antwoord CBS: In samenspraak met het woonloket, zal de rookmelderwetgeving nog eens in de kijker worden gezet via de lokale media.

Agendapunt: Reglement – terrasreglement – Gemeentelijk reglement zomerterrassen – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder :

Het reglement treedt in werking vanaf 1 mei. Geldt hier dan ook een doorlooptijd van 1 maand voor het plaatsen van een terras? Wat indien er vandaag terrasconstructies zijn die niet conform het nieuwe reglement zijn? Worden die dit jaar nog ‘gedoogd’?

Antwoord CBS: Voor deze zomer worden er in het kader van corona nog uitgebreidere terrassen toegestaan.

Agendapunt: Afvalcijfers Opwijk – dienstjaar 2020 – Evaluatie – Kennisneming

Vragen van Luc De Ridder :

De prognose voor 2020 is dat de hoeveelheid restafval (huisvuil, grofvuil, veegvuil, gemeentelijk vuil) uitkomt op 136 kg/inwoner, wat dan een lichte vermindering is met 1,82 kg/inwoner t.o.v. 2019. Dit lijkt een, zij het lichte, positieve evolutie. Kijken we echter naar de hoeveelheid opgehaald huisvuil (witte zak) dan moeten we echter vaststellen dat we er op achteruitgaan: in 2020 werd een groter tonnage opgehaald dan in 2019: 1625,01 in 2020 t.o.v. 1615,925 in 2019, terwijl nochtans de inzameling van GFT in 2020 aanzienlijk gestegen is t.o.v. 2019 (2020: 626,42; 2019: 419,06) en ook de inzameling van andere fracties, zoals PMD (2020: 237,81; 2019: 212,02) gestegen is. Er lijkt dus gewoon meer huisvuil (restafval) geproduceerd te zijn.

Vragen:

1) Welke verklaring heeft Intradura hiervoor? Wordt dit ook vastgesteld in andere gemeenten? Zou dit verband kunnen houden met het verplichte thuiswerk als gevolg van de coronacrisis waardoor bijv. veel meer thuis gekookt en geconsumeerd wordt? – – Zou dit niet kunnen betekenen dat, ondanks de grote stijging van de inzameling van bijv. GFT en PMD, er toch nog heel wat GFT en mogelijks PMD in de witte vuilniszak terecht komt? Heeft Intradura hiervoor analyses van het huisvuil gedaan?

Antwoord CBS: Uit de vorige analyse van het restafval in Opwijk is gebleken dat er nog heel wat recycleerbare materialen en GFT-afval terechtkomt in de afvalzak. De resultaten van deze analyse werden gecommuniceerd naar de burgers toe via de gemeentelijke communicatiekanalen. Het is de bedoeling van afvalintercommunale Intradura om samen met de gemeente ervoor te zorgen om de restafvalzak lichter te maken en verder te communiceren naar de burgers toe m.b.t. afvalsortering/afvalpreventie.

2) Mogelijk is onvoldoende bekend wat intussen allemaal in de GFT-zak mag en is er op dat punt nog nood aan extra sensibilisatie. Gaat het gemeentebestuur Intradura hierop bevragen?

Antwoord CBS: Eerder heeft de gemeente al gecommuniceerd over wat allemaal in de GFT-zak mag + info hieromtrent op de website van de gemeente Opwijk en website van afvalintercommunale Intradura. Intradura rolt momenteel bijkomende sensibilisering uit naar de burgers met het oog op een betere afvalsortering en afvalpreventie door burgers. De doelstellingen van Intradura zijn om het keukenafval maximaal te weren uit de restafvalzak en het sorteergedrag bij burgers aan te scherpen, door onder meer volgende maatregelen/acties:

-inzetten op afvalpreventie
-promoten van thuiscompostering
-promotie van het gebruik van de kleinste aangeboden GFT-zak (15 liter) voor inwoners die niet beschikken over een tuin
-het aanbieden van een kwalitatief veel betere GFT-zak
-project ‘tuinkracht’: gratis advies over kringlooptuinieren en klimaatadaptatie voor inwoners
-sorteergame: focus op gedragsverandering
-infocampagne + sensibilisatie via verschillende communicatiekanalen
-najaar 2021: uitvoering van een restafvalzakanalyse
-2x ID-krant Intradura: gratis verspreiding aan alle huisgezinnen

Tijdens het geplande overleg (september 2021) tussen gemeente en Intradura zal de lange termijnvisie m.b.t. afvalbeheer en afvalpreventie/voorkoming besproken worden.

3) In de nota van 1/2/2021 staat: “nog mogelijk te nemen maatregelen: overwegen om frequentie van GFT-ophaling het hele jaar door wekelijks te laten ophalen”. Als dit als mogelijk te nemen maatregel wordt vermeld, betekent dit dan dat Intradura ook meent dat in het huisvuil nog heel wat GFT zit? Intussen zijn we bijna mei. Wordt die wekelijkse ophaling effectief overwogen om dit jaar nog in te voeren?

Antwoord CBS: Er is eerder beslist om tijdens de zomermaanden het GFT-afval wekelijks op te halen, dit in vergelijking met vorige jaren waar tijdens de zomermaanden het restafval wekelijks werd opgehaald. Er is momenteel geen beslissing genomen om het GFT-afval jaarrond wekelijks op te halen, gelet op de hoge kostprijs voor de organisatie van dergelijke verhoogde ophaalrondes jaarrond.

Agendapunt: Retributiereglement recyclagepark – Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder:

Het zou getuigd hebben van beter bestuur mocht Intradura niet eerst holderdebolder op 1/1/2020 een verbod ingevoerd hebben op het aanleveren van niet verpakt asbestafval, om daarover vervolgens te communiceren, dan later via de gemeenteraden dat verbod retroactief (en dus onwettig) te laten invoeren via een wijziging van het politiereglement, om dan nu de gemeente een wijziging van het retributiereglement voor te leggen zodat zelf verpakkingsmateriaal en beschermingsmateriaal kan aangeboden worden aan onze inwoners. Zoals we eerder aangeven had dit allemaal perfect in één beweging gekund, met één omvattende communicatiecampagne. Immers, de ministeriële omzendbrief van 18/12/2020 liet dit perfect toe: deze gaf 6 maanden de tijd om de verplichting tot het aanleveren van verpakt asbestafval in te voeren in het politiereglement. Wordt Intradura hierop aangesproken?

Antwoord CBS: De procedure die afvalintercommunale Intradura heeft toegepast geldt voor alle vennoten binnen het werkingsgebied van Intradura, en is gebeurd in uitvoering van de ministeriële omzendbrief. Intradura zal via onze vertegenwoordiging in de algemene vergadering hierop aangesproken.

Agendapunt: Energieteam – energieboekhouding – verslag gemeentelijke energieboekhouding 2020 – Kennisneming

Vraag van Luc De Ridder:

In de tabel op blz. 8 tot 10 ontbreekt wel de aanduiding van oorzaken en aandachtspunten voor de hierna vermelde gemeentelijke infrastructuur waar toch belangrijke stijgingen van energieverbruik zijn vastgesteld:

– verhoogd waterverbruik GAC 1: elders wordt wel gesteld dat dit te wijten is aan het uitspuiten van voegen met een hogedrukreiniger. Dit kan toch niet een stijging van 14m3 verklaren?
– verhoogd gasverbruik GAC2
– algemene stijging van energieverbruik in De Boot: geen oorzaken of aandachtspunten aangeduid, maar ook geen maatregelen om te remediëren?
– stijging aardgasverbruik in De Kersenpit met meer dan 1000 m3: vanwaar deze stijging?
– stijging gas- en waterverbruik in De MOZA-IK
– stijging elektriciteitsverbruik gemeentelijke begraafplaats Mazenzele

Kunnen alsnog ontbrekende oorzaken en aandachtspunten voor deze gebouwen aangeduid worden?

Antwoord CBS: Het feit dat er geen info vermeld werd voor bovenvermelde gebouwen betekent dat er geen echt duidelijke oorzaak of verklaring is voor het stijgende energieverbruik. Wat de gemeentelijke scholen De Boot en MOZA-IK betreft werd het verslag over de gemeentelijke energieboekhouding overgemaakt tezamen met een aantal vragen over de vastgestelde hogere verbruiken + tips voor het toepassen van een rationeel energiebeheer. In overleg met de directie van De Boot en MOZA-IK werd ondertussen afgesproken om asap een intern overleg te organiseren tussen leden van het gemeentelijk energieteam, de schooldirectie, en de betrokken schepenen om de energiecijfers voor deze scholen verder te evalueren en verdere maatregelen met het oog op maximalisering van het toe te passen rationeel energiebeheer te nemen.

Het verhoogd waterverbruik in GAC 1 heeft vooral te maken met het waterverbruik tijdens de uitgevoerde werkzaamheden met hoge drukspuit + tijdelijk gebrekkige functie van een vlotter van het herentoilet in de sanitaire ruimte + het feit dat sinds vorige jaar geen gratis frisdranken meer aangekocht worden en volledig werd overgeschakeld op het gebruik van drinkwater (kraantjeswater) aan het personeel via een drinkwaterunit (plat water + bruis) wat uiteraard een verhoging van het drinkwater genereert.

Dergelijke drinkwaterunit is ook in gebruik in Hof t/Hemelrijk, bibliotheek, De Loods, GAC 2.

Sinds de start van de coronacrisis is het ook zo dat in navolging van de richtlijnen van de overheid alle lokalen waar zich personeel bevindt maximaal goed moeten geventileerd worden. Dit heeft tot gevolg dat tijdens de openingsuren van GAC 1, dat niet beschikt over een centraal ventilatiesysteem, de ramen van de ruimten waar zich personeel (of bezoekers) bevinden vrijwel continu op klikstand staan voor goede ventilatie/verluchting. Deze maatregel heeft uiteraard een (negatieve) impact op het energieverbruik (cfr. gedeeltelijk warmteverlies). Deze maatregel wordt aangehouden zolang de coronamaatregelen dit vereisen, in het belang van de gezondheid van het personeel.

 

INZET-voorstel uitgevoerd: paaltjes verhogen verkeersveiligheid op Spechtes

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2019 stelde INZET voor om paaltjes te plaatsen aan de achterkant van het Hof ten Hemelrijk. Dit om doorgaand verkeer (racende auto’s) onmogelijk te maken en zo kinderen veilig te laten spelen in de speeltuin. Een kleine, eenvoudige en goedkope ingreep met een grote impact op de verkeersveiligheid, zo luide onze redenering.

Het schepencollege reageerde positief op ons voorstel en beloofde toen deze suggestie verder te onderzoeken op haalbaarheid.

Na een lange periode van stilte werden de paaltjes zeer onlangs geplaatst. 

Het toenmalige voorstel van INZET vindt u hier.

 

 

INZET vraagt actieplan naar aanleiding van jaarrapport over schuldbemiddeling

Op de agenda van de OCMW-raad van 23 februari 2021 stond de rapportering over het aantal dossiers schuldbemiddeling in de gemeente. Daaruit blijkt dat het aantal schuldbemiddelingsdossiers stijgt, dat de betrokken inwoners uit alle lagen van de bevolking komen en dat de bedragen ook hoger worden.

Uit het rapport werden door de bevoegde schepen een aantal markante vaststellingen geciteerd over het stijgend aantal dossiers en het profiel van de cliënten. Gevraagd naar de acties die de gemeente ter zake plant antwoordde de schepen algemeen met ‘onze taal leren’, ‘onderwijs afwerken’ en ‘werk zoeken’. Het ontbrak echter aan concrete maatregelen.

Raadslid Marijke De Vis drong er daarom op aan om de OCMW-raadsleden te informeren over de concrete plannen, te meer omdat ook werd verteld dat de gemeente momenteel nog geen grote invloed ziet van de coronacrisis, doch dat die pas later (de komende maanden, jaar) zal duidelijk worden. De bevoegde schepen beloofde ons alvast om het actieplan tijdens een van de komende OCMW-raden toe te lichten.

Kaartjesactie: laat een postkaartje met jouw boodschap gratis bezorgen bij iemand die je mist

Corona treft ons allen hard. In deze barre tijden moeten we de mensen die we graag zien al veel te lang missen. Zowel jong als iets ouder hunkert naar meer sociaal contact. Het sociale leven van heel veel mensen is ondertussen al vele maanden zeer beperkt. Stilaan snakken we naar de vertrouwde uitstapjes, dat gezellig bezoekje en die hartverwarmende knuffel. Maar we moeten nog even volhouden!

Zelfs als we elkaar niet kunnen vastpakken willen we mensen dichter bij elkaar brengen. Een leuke boodschap aan elkaar helpt daarbij. Met deze gratis kaartjesactie bezorgen we jouw boodschap handgeschreven aan iemand die je liefhebt, mist, een hart onder de riem wil steken, wil laten weten hoe het met je gaat of gewoon eens wil verrassen.

Meedoen? Dat kan eenvoudig en kost niets:

1. Vul in aan wie je een kaartje wil sturen
2. Kies je boodschap
3. Wij zorgen er voor dat het kaartje bij je bestemmeling in de bus valt. Helemaal kosteloos.

Vul dit formulier in en wij doen de rest.
Je kan kiezen uit deze kaartjes (als je wil kan je ook nog een persoonlijke boodschap toevoegen):

 

 

Zone 30-idee wordt ingevoerd!

Nadat INZET reeds in 2017 en nogmaals naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ijverde voor een zone 30 binnen de ‘Opwijkse ring’ (in het centrum van Opwijk) – destijds overigens steeds gecontesteerd door de andere partijen – werd op de gemeenteraad van 1 december 2020 dan toch een zone 30 in het centrum goedgekeurd.

Opvallend is dat alle partijen nu ‘voor’ stemden. INZET kan niet anders dan tevreden zijn met deze stemming, met de invoering van de zone 30 en met het voortschrijdend inzicht dat er bij de meerderheidspartijen en de collega-oppositiepartijen is gegroeid. We zijn er van overtuigd dat deze maatregel bijdraagt tot de algemene verkeersveiligheid in onze gemeente.

INZET en de andere Opwijkse oppositiepartijen willen samen afvalbeleid aanpakken

Op de gemeenteraad van 1 december diende de voltallige oppositie een gezamenlijk dossier in in het kader van het afvalbeleid in de gemeente. De drie partijen willen daarmee samen hun visie onderstrepen op het afvalbeleid in Opwijk, dat volgens de partijen beter moet. Terwijl Vlaanderen er in totaal in slaagt om de restafvalcijfer te laten dalen, stijgen de cijfers in Opwijk.

De drie partijen schuiven een aantal principes naar voor gericht op het vermijden van afval. Het gaat om een combinatie van concrete acties, communicatie en sensibiliseringsmaatregelen. Het doel is in ieder geval om de doelstelling van 122 kg restafval per inwoner effectief te helpen realiseren. Ter info, vandaag zitten we aan maar liefst 140 kg/inwoner. Nog een hele we te gaan dus.

Op gemeentelijk niveau kan er heel wat gebeuren. Dit zijn de belangrijkste voorstellen:

– Het aanleggen door de gemeente van demonstratie kringlooptuinen samen met buurtbewoners. Het doel is om het GFT afval te verminderen.
– Bevragen van appartementsbewoners om hen te kunnen ondersteunen met specifieke maatregelen om GFT en ander afval te vermijden.
– Actief promoten bij de Opwijkenaar van producten zonder verpakking.
– Stimuleren van verpakkingsvrij winkelen in Opwijk in samenwerking met de lokale handelaars.
– Ondersteunen van de nieuwe statiegeldcampagne “Yes We Can!”.
– Opschalen en ondersteunen van lokale initiatieven om elektrische toestellen te repareren (repair cafés) en te delen.
– Verhogen van de pakkans voor mensen die zich schuldig maken aan zwerfvuil.
– Aansluiten bij de campagne van MooiMakers, “Mijn Mooie Straat” waarbij burgers actief problemen met zwerfvuil gaan melden.
– Samenwerkingen opzetten met verenigingen en burgers die mee dit doel willen realiseren.

De fractieleiders van INZET, Groen en CD&V stellen voor aan de meerderheid om samen deze maatregelen verder uit te werken om zo de afvalberg in Opwijk te verminderen.

Het schepencollege wenst bij monde van de bevoegde schepen niet in te gaan op dit gezamenlijk voorstel en verwijst door naar Intradura, aan wie de gemeente de bevoegdheid over afvalpreventie heeft gedelegeerd.

De indieners van het voorstel zijn in ieder geval bijzonder ontgoocheld over de beperkte reactie vanuit het schepencollege en over de inhoud van het antwoord van de lokale beleidsmakers.

Het voorstel werd verworpen meerderheid tegen oppositie.

 

Meer bomen in Opwijk graag!

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van hun stad of gemeente. Het Bomencharter vormt daarmee meteen een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen.

Het Bomencharter staat ook symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Bomen planten heeft verschillende positieve gevolgen. Het vermindert de klimaatopwarming (door de opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte, …). Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een buffer tegen lawaai. Daarnaast bevorderen ze de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.

De ondertekening van het Bomencharter en het engagement dat daarmee wordt opgenomen, past mooi binnen de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en het hiervoor op te maken actieplan. Het is bovendien een laagdrempelige actie waarvan de resultaten snel zichtbaar kunnen zijn en die mensen gemakkelijk kan motiveren om deel te nemen. De telling van het aantal geplante bomen vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Het Bomencharter wordt ondertekend door de lokale besturen en andere partners die willen samenwerken om zo veel mogelijk bijkomende bomen te planten in de periode 2019 – 2024. Hoewel we intussen najaar 2020 zijn, blijft het mogelijk om deel te nemen aan het Bomencharter. Het ondertekend Bomencharter kan worden afgeleverd tot 31/12/2020.

Het Bomencharter is een burgerinitiatief dat onder meer wordt gesteund door de Vereniging voor Openbaar Groen, de Vlaamse Bosgroepen, het Vlaams Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), BOS+, de Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen en de BBL. Meerdere van deze organisaties kunnen voor ondersteuning zorgen. Zo heeft BOS+ een ruim aanbod voor ondersteuning van iedereen die plannen heeft om bomen en bossen te planten: van bomen in de tuinen over mini(speel)bosjes tot de echte grotere bosuitbreidingsprojecten.

Het Bomencharter kan ondertussen al rekenen op een zeer brede steun:

  • De volgende steden en gemeenten ondertekenden reeds het Bomencharter : Affligem, Alken, Antwerpen, Anzegem, Avelgem, Begijnendijk, Beringen, Berlaar, Berlare, Bertem, Bever, Blankenberge, Boechout, Bonheiden, Boortmeerbeek, Bornem, Boutersem, Brakel, Brugge, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Dessel, Duffel, Eeklo, Evergem, Gavere, Geel, Geetbets, Genk, Gent, Geraardsbergen, Grimbergen, Grobbendonk, Haacht, Halen, Halle, Harelbeke, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Herne, Hove, Huldenberg, Hulshout, Ieper, Jabbeke, Kalmthout, Kampenhout, Kaprijke, Kapelle-op-den-Bos, Kapellen, Kasterlee, Keerbergen, Kinrooi, Koksijde, Kontich, Kortenaken, Kruibeke, Laakdal, Laarne, Landen, Lebbeke, Lendelede, Lennik, Lichtervelde, Liedekerke, Lier, Lierde, Lille, Lint, Linter, Lochristi, Londerzeel, Machelen, Mechelen, Meerhout, Meise, Menen, Merchtem, Merelbeke, Meulebeke, Mol, Moorslede, Niel, Nieuwpoort, Oostende, Oosterzele, Oudenaarde, Oudsbergen, Oud-Heverlee, Overijse, Putte, Puurs-Sint-Amands, Ranst, Ravels, Roeselare, Roosdaal, Rumst, Schelle, Schoten, Sint-Gillis-Waas, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Staden, Steenokkerzeel, Temse, Ternat, Tienen, Torhout, Tremelo, Turnhout, Vilvoorde, Voeren, Vorselaar, Vosselaar, Wachtebeke, Wellen, Wetteren, Wichelen, Wijnegem, Willebroek, Wommelgem, Wortegem-Petegem, Wuustwezel, Zaventem, Zele, Zelzate, Zoersel, Zottegem, Zoutleeuw, Zulte en Zwalm.
  • De volgende provincies ondertekenen het Bomencharter: de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant.
  • Het Bomencharter wordt tevens gesteund door de ministers Somers en Demir.

De INZET-fractie stelt voor dat ook de gemeente Opwijk het Bomencharter ondertekent en zich engageert om tijdens de lopende legislatuur zoveel mogelijk bomen te (laten) planten, met een minimum aantal bijkomende bomen van het aantal dat overeenkomt met één boom per Opwijks gezin (+/- 6000).

Meer info: www.bomencharter.be

Toegevoegd punt door Luc De Ridder – Gemeenteraad 20 oktober 2020