BOORDEVOL PLANNEN VOOR OPWIJK ...

... met jouw steun maken wij ze waar vanaf 14 oktober

#SamenwerkenVoorOpwijk: programma

INZET deed de voorbije 6 jaar heel wat constructieve voorstellen om onze gemeente aangenamer te maken. De belangrijkste thema's hebben we gebundeld. Hiernaast leest u de korte inhoud.

Het volledige programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vindt u hier (.pdf):

                     2018 programma INZET 14-10-2018                         

Niet alleen in woorden, maar ook in daden. We nemen concrete initiatieven om de productie van groene energie in Opwijk te verhogen. De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie, onder andere door op eigen gebouwen opnieuw zonnepanelen te leggen. Maar ook door  bij particulieren het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen… te promoten en te ondersteunen. We moeten de mogelijkheden van windenergie verder onderzoeken en buurten of andere groepen van inwoners helpen om gezamenlijk te investeren in hernieuwbare energie.

Gemeentelijke gebouwen maken we versneld energiezuinig. De gemeente moet het isoleren van vooral oudere privéwoningen niet alleen promoten, maar ook actief ondersteunen.

Open ruimte is schaars en verdient bescherming. We breiden boskernen uit en zorgen voor groene verbindingen tussen bos- en natuurgebieden.

We investeren in waterzuivering, geven beken voldoende ruimte en zorgen ervoor dat regenwater zoveel mogelijk ter plaatse wordt vastgehouden en infiltreert, ook via ondiepe waterpartijen. Hierdoor verminderen we de wateroverlast én voegen we water toe als natuurlijk element aan de woonomgeving.

We ondersteunen duurzame landbouw en promoten de korte ketenverkoop van lokaal geproduceerde voedingsproducten.

We zorgen voor een verstandige inzameling en recyclage van zoveel mogelijk afvalfracties. Tegelijk zetten we in op een vermindering van de afvalberg. We promoten ook hergebruik en herstel (circulaire economie) en het delen van goederen (deeleconomie).

Aan klimaatacties en milieubewust handelen moeten alle beleidsdomeinen bijdragen: openbare werken, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, onderwijs, jeugd, …Zo verminderen we samen de luchtvervuiling en klimaatopwarming  en maken we onze gemeente groener en leefbaarder. De gezondheid van onze inwoners is daarbij een belangrijke doelstelling!

In een leefbaar dorp zijn de dorpskernen aangenaam en veilig om te wandelen en te fietsen. Een zone 30 in een autoluw centrum helpt daarbij, naast andere maatregelen. Fietsers krijgen voorrang en meer ruimte. We maken voetpaden voldoende breed ook voor buggy’s en rolstoelgebruikers.

We zorgen voor nette buurten en verfraaien oudere woonwijken. Pleinen en parkjes worden groene en veilige speel- en ontmoetingsplekken. Initiatieven die mensen in buurten samenbrengen gaan we stimuleren.

We voorzien meer groen in het straatbeeld. Nieuwbouwprojecten mogen de publieke ruimte niet verstikken, maar ze moeten voldoende groen en open ruimte bevatten.

We laten woonuitbreidingsgebieden niet bebouwen.

In ons gemeentelijk verkeersbeleid moeten voetgangers en fietsers een meer centrale rol krijgen. De opmaak van een meerjarenplan met belangrijke investeringen in veilige weginfrastructuur wordt daarom cruciaal.

Veilige schoolomgevingen worden een prioriteit. Ook fietsverbindingen tussen de dorpskernen en de scholen zijn een blijvend aandachtspunt.

We willen woon-werkverkeer met de fiets stimuleren, onder meer door werk te maken van de OMA-fietsroute (Opwijk-Merchtem-Asse) en van veilige oversteekplaatsen voor de Leirekensroute. Het verbeteren van Leireken mag niet ten koste gaan van haar recreatief karakter en van de natuurwaarden langs de route.

Onze gemeente moet haar plaats in het netwerk van openbaar vervoer (trein en bus) behouden en zo mogelijk zelfs versterken. Tegelijk wil INZET het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. We voorzien degelijke schuilhokjes en fietsstallingen langs bushaltes.

Schone mobiliteit willen we verder promoten en ondersteunen. De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen en stimuleert het concept van autodelen.

We geven inwoners, verenigingen, adviesraden, burgerinitiatieven en ambtenaren een actievere rol in het gemeentelijk beleid.

INZET gelooft dat vernieuwende ideeën niet alleen uit de hoofden van burgemeester en schepenen komen. Kansen en ruimte geven aan wie een goed idee aanbrengt is essentieel, vanuit welke hoek dat idee ook komt. Het helpt om de platgetreden paden te verlaten. Want door samen te werken en kennis te delen komen we tot betere resultaten.

Transparantie betekent dat de redenen voor een beslissing duidelijk zijn. Niet iedereen hoeft het altijd eens te zijn, maar inzicht in het waarom van een beslissing zal het draagvlak vergroten.

INZET pleit voor openheid over alle mandaten van alle gemeenteraadsleden.

Opwijk is gemiddeld gezien een welstellende gemeente. Toch mogen we er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen het goed heeft. Onder ‘zorgzame gemeente’ verstaat INZET een beleid dat extra aandacht heeft voor ouderen en kinderen, voor mensen met een beperking en voor iedereen die het om één of andere reden moeilijk heeft.

Goede en betaalbare ouderenzorg en kinderopvang zijn geen luxe. Het gemeentebestuur moet zorgen dat de toegang tot deze diensten voor iedereen gelijk is.

De Opwijkse jeugd moet voor INZET alle kansen krijgen om zich te ontplooien en te ontspannen. De gemeente luistert naar wat kinderen en jongeren echt bezighoudt.

De lokale overheid staat dicht bij haar inwoners en moet initiatieven die de gezondheid van de inwoners ten goede komen ontwikkelen en ondersteunen.

We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

Het tijdperk van digitalisering is overal ingetreden. Die digitalisering staat voor heel wat uitdagingen. Naast persoonlijke, fysieke contacten verwachten we ook een snelle en gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening.

Een moderne gemeente informeert haar burgers actief over hun rechten en subsidies.

Om alle inwoners goed en volgens hun voorkeur/noden/wensen te bereiken is een mix van papieren en digitale communicatie is noodzakelijk.

Digitale dienstverlening uitbouwen betekent inspelen op nieuwe behoeften en wensen. Het betekent ook investeren in innovatie. De gemeentelijke website wordt een echt digitaal portaal. In een volwaardig e-loket kan je online meldingen opvolgen, digitale aangiftes doen en je facturen beheren. Tickets voor bijvoorbeeld culturele voorstellingen kan je ook online bestellen en betalen. Bij alle gemeentelijke diensten kan je elektronisch betalen. Wifi is overal beschikbaar.

Om iedereen mee te hebben zijn computerlessen en workshops noodzakelijk, met bijzondere aandacht voor senioren en kansengroepen.

Welkom in de 21ste eeuw, in de gemeente van de toekomst!