persbericht

Antwoorden van OPEN VLD en NVA op opmerkingen bij beleidsplan en begroting zijn totaal onvoldoende.

Tijdens de gemeenteraad van januari formuleerde INZET vele vragen en bedenkingen bij de beleidsverklaring en de begroting van Open VLD en NVA.
De nieuwe meerderheid beloofde ons om gedetailleerd te antwoorden op al onze vragen. Maar het antwoord van de meerderheid voldoet helemaal niet. Sommige schepenen doen een inspanning om een deel van onze vragen te beantwoorden, maar andere schepenen blinken uit in algemene of vage antwoorden. De burgemeester antwoordt zelfs helemaal niet op onze vragen die betrekking hebben op zijn bevoegdheden. Ook antwoorden op vragen bij de begroting blijven uit.

Een beperkt aantal voorbeelden:
– INZET had heel wat bedenkingen bij de intentie van Open VLD en NVA om de GAS-boetes te verlagen tot de leeftijd van 14 jaar. Noch de burgemeester, noch de schepen van jeugd neemt de moeite om hierop een antwoord te formuleren.
– op onze vraag of de nieuwe sportloods zal opgericht worden in de zone die daarvoor voorzien werd in het RUP Karenveld krijgen we als antwoord: ‘op die vraag kunnen we nog geen antwoord geven’.
– hoe zien jullie de uitbreiding van het IBO (initiatief buitenschoolse opvang)? Het antwoord van de bevoegde schepen: ‘dit probleem zal verder onderzocht worden’. Een nietszeggend antwoord als we weten dat het IBO nu al dagelijks teveel kinderen telt.
– op al onze gedetailleerde vragen inzake ruimtelijke ordening krijgen we klassiek het antwoord: ‘dat zal duidelijk worden tijdens het proces van de herziening van het structuurplan’.
– INZET vroeg de nieuwe meerderheid ook wat ze zal doen met het opgestarte ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Meerweg. Dat RUP had o.a. als doel een deel van dit woonuitbreidingsgebied pas te laten aansnijden als er een woonbehoefte is aangetoond. Het antwoord van Open VLD en NVA luidt dat ze ‘een andere visie hebben in verband met het ontwikkelen van RUP’s voor woonuitbreidingsgebied’ en dat ze dit ‘beter willen afstemmen op de woonbehoefte’ … Wat die andere visie dan precies is, dat komen we niet te weten.
– de Opwijkse scholen worden geconfronteerd met de opvang van een stijgend aantal kinderen. ‘De meerderheid heeft beslist om hierover ten gepaste tijde de nodige maatregelen te nemen’, lezen we in de antwoorden van de meerderheid. INZET denkt dat ‘de nodige maatregelen’ nu moeten genomen worden.
– op onze vraag hoe de nieuwe meerderheid veilige fuifinfrastructuur ziet en wat haar visie is op de Sint-Pauluszaal, krijgen we het volgende als antwoord: ‘De meerderheid heeft beslist wat omtrent de fuifinfrastructuur dat dit later ten gepaste tijden zal meegedeeld worden’.
– over de schrapping van bijna 80.000 euro aan financiële middelen voor jeugd wordt met geen woord gerept.
Op vele vragen en bedenkingen van INZET op de beleidsverklaring komt er helemaal geen antwoord.

Door een onvoldoende en ondermaats schriftelijk antwoord te verstrekken, ontlopen Open VLD en NVA een grondig debat in de gemeenteraad. We betreuren dat.