Gemeenteraad 26 maart

Toegevoegd punt gemeenteraad 26 maart 2013

Sociale huisvesting
Uit de antwoorden die Open VLD en NVA verstrekt hebben op onze vragen en opmerkingen op de beleidsverklaring leiden we af dat het project van Providentia om sociale huisvesting te realiseren in de zone tussen Kattestraat en de Oude Pastoriedreef door Open VLD en NVA werd stopgezet. Dit werd bevestigd door de berichtgeving in Het Nieuwsblad van vandaag, 26 maart 2013. Dat brengt ons dan direct bij het onderwerp van het toegevoegd punt van INZET: hoe gaan Open VLD en NVA de achterstand in sociale huisvesting wegwerken?

Aan het einde van vorige legislatuur werd door de gemeenteraad, bij unanimiteit, een woonnota goedgekeurd, waarin de achterstand inzake sociale huisvesting in de gemeente Opwijk werd verduidelijkt. Juist omdat we niet voldeden aan de minimumnorm inzake sociale huisvesting in Opwijk kreeg de gemeente Opwijk ook nog een soort ‘penalisatie’.

Omwille van die grote achterstand werd aan het einde van vorige bestuursperiode ook een actieprogramma inzake sociale huisvesting goedgekeurd op de gemeenteraad.
Ook al kunnen soms vragen gesteld worden bij de concrete uitwerking van de toewijzingscriteria, toch zijn er heel wat wachtenden in Opwijk op een sociale woning. Onder de wachtenden zijn ook vele ouderen. Het is evenwel mogelijk om een doelgroepenbeleid te voeren binnen het sociaal huisvestingsbeleid.
INZET meent dat de een gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappijen inspanningen moeten leveren om voldoende initiatieven inzake sociale huisvesting te realiseren.

INZET wenst ook de uitspraken van Ines De Coninck, bevoegde schepen voor sociale huisvesting, te ontkrachten:
– In vorige legislatuur werden wel initiatieven inzake sociale huisvesting gerealiseerd; er werden twee sociale huisvestingsprojecten in de buurt van de Millenniumstraat gerealiseerd (in totaal ongeveer 50 woongelegenheden, deels koopwoningen en deels huurwoningen).
– Daarenboven werd een sociaal reglement goedgekeurd waardoor private verkavelaars (vanaf 10 loten) verplicht worden om 15 % van de kavels te bestemmen voor sociale huisvesting.
– Tot slot werden aan de wettelijke toewijzingsvoorwaarden van sociale woningen lokale voorwaarden gekoppeld, om ervoor te zorgen dat mensen met een lokale binding maximaal toegang krijgen tot sociale huisvesting.

Concreet wens INZET volgende vragen te stellen:
– hoe willen Open VLD en NVA de achterstand inzake sociale woningen wegwerken? Wat zijn de concrete plannen in de volgende jaren? Wat zijn de concrete vooruitzichten inzake bijkomende sociale huisvesting?