KLIMAATACTIEPLAN

PERSBERICHT

INZET stelt ambitieuzer en concreter klimaatactieplan voor Opwijk voor

Op de gemeenteraad van 17 november staat de goedkeuring van het klimaatactieplan voor Opwijk geagendeerd. INZET las het met bijzondere aandacht en is enerzijds tevreden dat er eindelijk een plan is, maar anderzijds teleurgesteld over de inhoud. “Het gaat niet ver, volgens ons ook helemaal niet ver genoeg, is niet concreet en mist ambitie. Bovendien missen wij een lange termijn kader en doelen en wordt er teveel verantwoordelijkheid gelegd bij de burger alleen,” zegt Luc De Ridder.

Inzetten op langere termijn
De verwachtingen bij INZET worden niet ingelost. Luc De Ridder duidt: “Vooreerst getuigt het plan van te weinig ambitie, creativiteit en lange termijn doelstellingen. We missen een breder kader. Er wordt enkel melding gemaakt van het huidige, minimaal gevraagde engagement van vermindering van CO2 met 20% tegen 2020. Ondertussen kijken de Europese Commissie en ook de provincie Vlaams-Brabant al verder. De provincie wil naar klimaatneutraliteit tegen 2040. Over de gemeentelijke bijdrage daaraan vinden we niks terug. De huidige doelstellingen zijn een eerste stap, wij willen ook graag zien waar we finaal naartoe gaan.”

Inzetten op participatie en extra stimuli
Verder wordt er volgens INZET te veel verantwoordelijkheid gelegd bij de burger. “De overheid zou veel sturender kunnen optreden op weg naar het behalen van veel meer te concretiseren doelstellingen. Bovendien is er veel te weinig participatief gewerkt op dit thema. Terwijl het duidelijk is dat input en betrokkenheid van burgers en lokale verenigingen cruciaal zal zijn willen we in Opwijk werkelijk een verschil maken,” aldus de Ridder. Al is het volgens INZET nog niet te laat: “In andere gemeenten gaat de participatie van de burgers veel verder, soms ludiek, soms ernstig, maar steeds in functie van het draagvlak over het thema. Ons voorstel is dan ook: organiseer alsnog zulke participatieve acties naar diverse doelgroepen. Dit moet ook nog mogelijk zijn terwijl het actieplan loopt. Het kan leiden tot uitdieping en verruiming ervan.”
Incentives en stimuli ontbreken ook: “We zien geen afdoend budgettair kader en zelfs een aantal inconsequenties. Zo werden begin deze legislatuur enkele bevorderende subsidies afgeschaft, die nu weer opduiken in het actieplan. Omdat ‘huishoudens’ (residentiële woningen) en ‘particulier en commercieel vervoer’ voor respectievelijk 41% en 40% van de CO2-uitstoot in onze gemeente verantwoordelijk zijn, is het logisch dat voor zeer vele acties beroep wordt gedaan op de burger. Wat daar tegenover wordt gesteld vanuit de gemeente is voor een groot stuk sensibilisatie, kennisoverdracht, promotie van ondersteuning door andere overheden en organisaties en het uitvoeren van energiescans en -testen. Er zijn evenwel slechts een beperkt aantal acties waarbij de gemeente burgers mee begeleidt en ondersteunt bij het ondernemen van concrete acties. Zo is de actie ‘Samenaankoop dakisolatie i.s.m. Lokaal Woonbeleid’ de enige dergelijke actie.” Wat betreft ‘biodiversiteit en natuur’ is er wel sprake van het versterken van ‘groen-blauwe infrastructuur’, maar daarvoor wordt bijna uitsluitend gekeken naar de burgers : “Zij worden aangezet tot aanplanten van hagen, fruitbomen, kleine landschapselementen en groenbemesters. De gemeente zelf beperkt zich tot vergroening van straten (laanbomen) en duurzame beplanting in gemeentelijke perken.”

Inzetten op concrete, nieuwe doelstellingen
Heel wat van de vernoemde acties zijn overlappend, vaag of hebben slechts zijdeling te maken met klimaat. “De belangrijkste acties zijn bovendien opgestart in het verleden, tijdens de vorige legislatuur,” zo zegt Pol Verhaevert. “Daarnaast worden acties opgenomen die elkaar kunnen tegenwerken: enerzijds wil men het autoverkeer in het centrum ontmoedigen, anderzijds lanceert men de uitbouw van parking Borchtsite en het RUP hiervoor als een klimaatactie, waarmee men evenwel dreigt het autoverkeer nog meer in het hart van het centrum te trekken.” Verder vindt Verhaevert als ex-schepen van verkeer dat er ook op het vlak van mobiliteit kansen blijven liggen: “Overleg met buurgemeenten en met De Lijn voor beter openbaar vervoer, stel een duidelijk plan op ter verbetering van fiets- en voetpaden, maak werk van de trage wegen en maak de nodige budgetten vrij. Dat waren keuzes die ik als schepen reeds maakte, maar die nu blijkbaar niet meer belangrijk zijn.”

Duidelijk geen prioritair thema
Het is duidelijk dat dit klimaatactieplan geen echte prioriteit is voor de meerderheid. “Deze meerderheid maakt andere keuzes maar wil dat niet zo gezegd hebben. De combinatie van de bovenstaande elementen doet ons besluiten dat ze niet echt geneigd is om heel actief met het klimaatprobleem en de doelstellingen om te gaan. Immers mist het plan concrete acties en ambitie op dat vlak. Bovendien ontbreekt het aan voorbestemde middelen om minstens een beperkt klimaatbeleid te voeren zoals het hoort.”

Op haar website presenteert INZET dan ook een heel aantal voorstellen om het klimaatplan bij te werken en te doen evolueren tot een volwaardig plan voor de toekomst. Meer info op www.inzetopwijk.be.