Gemeenteraad 23 juni

TOEGEVOEGDE PUNTEN VAN INZET

Ethische clausule in bestekken

Op de gemeenteraad van 26 mei werd het toegevoegd punt van de INZET-fractie besproken waarmee gevraagd werd een ethische clausule op te nemen in bestekken voor openbare werken voor de uitvoering waarvan natuursteen wordt gebruikt. Het kwam erop neer in de bestekken garanties te eisen dat, indien natuursteen wordt gebruikt bij de aanleg van pleinen, parkings etc., die stenen gewonnen werden in omstandigheden die de basisrechten van arbeiders respecteren en dat geen kinderarbeid is ingezet bij het productieproces of elke daaraan gerelateerde werkzaamheid. Het is nu immers duidelijk dat natuursteen uit bepaalde regio’s gewonnen wordt in omstandigheden die een flagrante schending van rechten van arbeiders en kinderen uitmaken.

De waarnemend burgemeester stelde op de zitting van 26 mei hiertegen geen principieel bezwaar te hebben, maar om reden dat het kabinet of de administratie van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding nog een voorstel zou uitwerken voor de gemeenten, wenste hij dit voorstel af te wachten. Het standpunt van de INZET-fractie was dat hier niet op hoefde gewacht te worden, omdat het een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen betreft. De waarnemend burgemeester beloofde vervolgens dat tegen volgende gemeenteraad het voorstel van de Vlaamse Overheid wel beschikbaar zou zijn, zo niet zou de gemeente zelf iets voorstellen.

Omdat er evenwel op de agenda van de gemeenteraad van 23 juni geen voorstel van ethische clausule is geagendeerd, is de INZET-fractie zo vrij zelf een voorstel te agenderen.

Het gaat om een pasklare ethische clausule die aangeboden wordt door het departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid en die volgens dat departement integraal kan worden overgenomen in de uitvoeringsvoorwaarden van iedere overheidsopdracht. De clausule is ingegeven door de vaststelling dat hoewel quasi alle landen de 5 basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben geratificeerd, er toch nog steeds heel wat inbreuken tegen gebeuren. Zoals voormeld departement aangeeft, en wat laatst nog eens bevestigd is wat betreft natuursteen afkomstig van bepaalde regio’s in Indië, worden sommige goederen in onaanvaardbare werk- en sociale omstandigheden geproduceerd in lageloonlanden en in een aantal gevallen staan de arbeidskrachten er bloot aan ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Overheden moeten dan ook al het mogelijke doen, aldus departement Bestuurszaken, om te voorkomen dat ze goederen aankopen die zijn vervaardigd in omstandigheden die in strijd zijn met deze basisnormen.

De clausule luidt als volgt:

“De inschrijver verbindt er zich toe, tot de volledige uitvoering van de opdracht en doorheen de ganse toeleveringsketen, toe te zien op de nalevering van de 5 basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO):
1. Het verbod op dwangarbeid (conventies nr.° 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930, en nr.° 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957)
2. Het recht op vakbondsvrijheid (conventie nr.° 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948);
3. Het recht van organisatie en collectief overleg (conventie nr.° 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 19 49);
4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (conventies nr.° 100 betreffende de gelijke beloning, 1951 en n r.° 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958);
5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. ° 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook betreffende het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr.° 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).”

Voorstel van beslissing:
Akkoord van de gemeenteraad om deze ethische clausule op te nemen in de bestekken van de overheidsopdrachten van de gemeente Opwijk.

—————————————-

De herziening van het gemeentelijk structuurplan

Het is geleden van 6 oktober 2014 dat de stuurgroep voor de herziening van het structuurplan nog is samen gekomen.
Op die laatste vergadering kregen de leden van de stuurgroep gedurende 14 dagen de tijd om opmerkingen of bemerkingen in te dienen bij de voorzitter/of secretaris van de stuurgroep op de tekst die op dat moment voorlag.
Ik heb toen enige bladzijden met commentaar en bedenkingen toegezonden aan de secretaris van de stuurgroep. Maar sindsdien blijven we in het ongewisse. Wat is er met die bedenkingen en opmerkingen van anderen gebeurd? Hoe ziet de definitieve tekst eruit?
Het lijkt toch logisch dat de stuurgroep opnieuw bijeenkomt wanneer de definitieve versie klaar is, alvorens men het officieel overleg organiseert met de hogere overheden.
Ik stel vast dat de tekst ondertussen is overgemaakt aan de Bestendige Deputatie en aan het Vlaamse Gewest, zonder dat de stuurgroep de gelegenheid heeft gehad om kennis te krijgen van deze ‘definitieve’ tekst.
Als de meerderheid overleg ernstig neemt, waarom werd dan de stuurgroep niet opnieuw bijeen geroepen om kennis te krijgen van de tekst die gebruikt werd voor het officieel overleg met de hogere overheden?

—————————————

Vertegenwoordiging in werk- en stuurgroepen.

Op de GECORO van 8 juni laatstleden werd een toelichting gegeven over het zgn. Masterplan Mazenzele en de stand van zaken van dit in opmaak zijnde plan. We konden er vernemen dat de opmaak (mee) begeleid wordt door een werkgroep waarin o.m. betrokkenen als de kerkfabriek en vertegenwoordigers van bepaalde lokale organisaties zijn opgenomen. Dat is goed, zoals ook het initiatief zelf om een masterplan op te maken en dit voor veel meer dan het pleintje aan de kerk en de zone van zaal Hautekeet. De vertegenwoordigers van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties konden er ook vernemen dat er reeds bepaalde pistes zijn onderzocht voor herinrichting van het dorpsplein en voor aanpak van de mobiliteits- en parkeerproblematiek in die zone. Waardevol onderzoek, vinden ook wij vanuit de INZET-fractie. Wat wij evenwel betreuren, is dat wij als fractie en als gemeenteraadsleden hier niet in gekend worden. Via persartikelen, partijblaadjes en nu een gemeentelijke adviesraad en Opwijk Info! vernemen wij beetje bij beetje welke richting het masterplan uitgaat. Een toelichting aan de gemeenteraad over de stand van zaken van het Masterplan lijkt ons dringend nodig, temeer nu reeds aan de gemeenteraad punten ter beslissing worden voorgelegd waarvan in de motivering wordt verwezen naar het Masterplan Mazenzele (zie punt 14 van de dagorde van de gemeenteraad van 23 juni). Bovendien vragen wij dat elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie de mogelijkheid zou krijgen om via de/een begeleidende werk- of stuurgroep inspraak te krijgen in de verdere opmaak van het plan. Wij zijn vanuit de oppositie alleszins bereid positief mee te werken aan een dergelijk masterplan. Meer nog, als lokale democratie en dus de gemeenteraad ernstig wordt genomen, dan is het niet meer dan logisch dat elke fractie de mogelijkheid krijgt mee te participeren in de opmaak van het Masterplan, temeer daar dit een visie en doelstellingen uitwerkt die in principe legislatuur overschrijdend zijn.

Voorstel van beslissing:
Principebeslissing om zo spoedig mogelijk elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie te laten vertegenwoordigen in de werk- of stuurgroep die de (verdere) opmaak van het Masterplan Mazenzele begeleidt.