HERZIENING STRUCTUURPLAN

PERSBERICHT
Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: te weinig ambitie en inconsequent.

Vanavond staat de herziening van het ruimtelijk structuurplan op de agenda van de gemeenteraad. INZET is verbaasd dat dit zo lang moest duren, zegt voormalig schepen Paul Verhaevert: “Eigenlijk waren de teksten al klaar aan het einde van de vorige legislatuur. Hier en daar heeft de meerderheid een aanvulling gedaan, maar voor de rest werd vooral veel geschrapt in het zogenaamde ‘bindend gedeelte’.” Evenzeer verbazend is het dat het college na drie jaren een document voorlegt dat volgens het advies van de provincie Vlaams Brabant ‘bijzonder weinig ambitie’ toont. Het bevat bovendien zelfs enkele inconsequenties.

Het meest voorkomende thema in het richtinggevende gedeelte is ‘de nood aan meer inspanningen voor bos en groen en kleine landschapselementen: op minstens 17 plaatsen in het richtinggevende gedeelte wordt gesteld dat het behoud en de uitbreiding van bos en groen nodig is. Paul Verhaevert: “Maar in het bindende gedeelte vinden we geen enkel objectief terug over ‘bijkomende inspanningen voor bosuitbreiding’. Ook de Provincie Vlaams-Brabant stelt in zijn advies dat de belangrijkste selecties zoals verwoord in het richtinggevende gedeelte ook een plaats moeten krijgen in het bindende gedeelte.”
Ook het omgekeerde is waar. In het bindende gedeelte vermeldt de meerderheid de reorganisatie van de kern met onder meer de aanleg van de bijkomende parkeerzone in het centrum. Maar opnieuw vinden wij net als de provincie in hun advies weinig motivatie en verantwoording voor deze parkeerzone in het richtinggevende gedeelte.

Twee maten, twee gewichten
“We stellen bovendien een aantal flagrante inconsequenties vast. Zo vermeldt het document dat ‘de brongebieden Dokkenebos, Trot en Nanovebos met elkaar moeten worden verbonden door middel van ecologische verbindingen’. Maar wat was de eerste actie tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur? De vernietiging van een aankoop in vorige legislatuur in Perreveld die juist de bedoeling had om deze ecologische verbindingen te maken.”
En zo zijn er nog enkele voorbeelden. Zo lezen we dat deze meerderheid op termijn industriële activiteiten binnen de kern wil afbouwen. Tegelijk staat er: ‘aandachtspunt is alvast de mogelijke uitbreiding van het RUP Van de Velde Beton (vroeger zonevreemd bedrijf met mogelijk terug een uitbreidingsproblematiek)”. “Hier wordt duidelijk met twee maten en twee gewichten gemeten,” aldus Verhaevert.

Rubensveld
Ook in het document staat ‘het behoud als reserve van het woonuitbreidingsgebied Meerweg en het woonuitbreidingsgebied Hof Ten Eken’. “Logisch,” zegt Verhaevert, “na het advies en de brief van het departement Ruimte van het Vlaamse Gewest dat letterlijk stelt: “Aangezien er geen woonbehoefte wordt aangetoond en er geen ruimtelijk afwegingskader is opgemaakt om de woonuitbreidingsgebieden binnen de gemeente al of niet te ontwikkelen, is het dan ook aangewezen om geen woonuitbreidingsgebieden aan te snijden.” De gemeente werd door het advies van het Vlaamse Gewest aangemaand om voor het woonuitbreidingsgebied Hof Ten Eken dezelfde houding aan te nemen als voor het woonuitbreidingsgebied Meerweg.
Maar het gif zit in in dit dossier in de volgende zin die op twee plaatsen in de tekst is toegevoegd: “De bestaande mogelijkheden binnen de gewestplanbestemming als woonuitbreidingsgebied blijven eveneens behouden”. Daarmee opent het college de deur naar een vergunning voor een groepswoningbouw in het woonuitbreidingsgebied Hof Ten Eken (woonuitbreidingsgebied Rubensveld in de volksmond). Verder in het document lezen we nog iets in dezelfde richting: “De woonuitbreidingsgebieden worden als reserve behouden. Eventuele ontwikkelingen kunnen verder onderzocht worden. De bestaande mogelijkheden die geboden worden door de huidige gewestplanbestemming als woonuitbreidingsgebied blijven eveneens behouden”.
Zoals de Provincie, zegt ook INZET dat deze herziening in het bindend gedeelte bijzonder weinig ambitie heeft. Om deze reden wenst INZET zich te onthouden op deze herziening.