Gemeenteraad september 2013

De toegevoegde agendapunten van INZET.

Capaciteitsproblemen in het onderwijs.

Op het college van 18 juli werd een e-mail van de directeur van basisschool De Duizendpootrakkers besproken. Uit informatie die de directeur van het Departement Onderwijs gekregen heeft, zou Opwijk deel uitmaken van een lijst van steden en gemeenten die te kampen hebben met capaciteitsproblemen in het kleuter- en lager onderwijs. De overvolle klassen en de kampeerders voor onze schoolpoorten zijn elementen die dit alleen maar kunnen bevestigen.
Door het inschrijvingsbeleid van de scholen van de verschillende netten beter op elkaar af te stemmen, zou men al een stuk van de problemen kunnen oplossen.
Aangezien het college op 18 juli enkel akte genomen heeft, stel ik graag volgende vragen:
1) Welke stappen heeft de schepen ondertussen ondernomen om iets te doen aan het capaciteitsprobleem? Werd hierover reeds overleg gepleegd over de netten heen? En zo ja, wat is het resultaat hiervan?
2) Aangezien onze gemeente blijft groeien, zal ook het aantal kinderen dat in Opwijk naar school wenst te gaan, blijven toenemen. Aan welke maatregelen denkt de Schepen van Onderwijs om deze groei op te vangen?

Groenonderhoud

De voorbije zomer moesten we vaststellen dat het onderhoud van gemeentelijke perken, beplantingsvakken, bloembakken etc. ernstig achter bleef. Het onkruid kreeg op vele plaatsen de tijd hoog op te schieten, zelfs langs één van de voornaamste invalswegen van onze gemeente, de heraangelegde Steenweg op Merchtem. Op die manier oogde onze gemeente verwaarloosd, wat terecht voor heel wat ongenoegen zorgde bij de bevolking.
Namens de Inzet-fractie zond ik op 25 juli het college van burgemeester en schepenen hierover een brief, onder meer met het verzoek een plan van aanpak voor te stellen. Tegelijk gaven we aan bereid te zijn om met de meerderheid constructief te dialogeren over een dergelijk plan.
Op voormelde brief mocht ik geen enkele reactie ontvangen.

Wel mochten we in de krant (Nieuwsblad, 25 juli, ‘Onkruid staat anderhalve meter hoog langs wegen in Opwijk’) lezen dat de groendienst, die te laat in actie zou zijn gekomen met gedoogde sproeiproducten, niet beantwoordt aan de verwachtingen van het gemeentebestuur, aldus de Schepen van Leefmilieu. Tegelijk verklaarde de schepen dat in het Konkelgoed reeds een inhaalbeweging was gedaan, eerst met eigen mensen, daarna met externen.
Dit brengt mij tot de volgende vragen:
1) Wat is de visie van het bestuur op het onderhoud van gemeentelijke perken, beplantingen langs wegen en andere publieke ruimtes waar onkruid minder gewenst is: volop inschakelen van de eigen groendienst en investeren in de goede werking ervan of meer uitbesteden?
2) Welke van dergelijke onderhoudstaken werden dit jaar al uitbesteed en voor welk bedrag?

Openluchtinfrastructuur Vetweyde

Vele mensen stellen zich vragen bij de putten en sleuven die gegraven zijn op het terrein van de Vetweyde, om nog niet te spreken over de kaalslag die aangebracht is door het rooien van bomen.
Een jaar geleden konden we aan mensen nog vertellen dat het project goed zat, het ontwerp was klaar en men zou redelijk snel met de werken kunnen beginnen.
Ondertussen geloven mensen niet meer dat het project nog zal worden gerealiseerd. Zeker niet als politieke verantwoordelijken van de meerderheid dat ook zo verklaren in het café.
We wensen te weten hoever het project nu staat? Blijft de meerderheid achter dit project staan?
Vragen:
1. Werd er een nieuwe bouwaanvraag ingediend? Ondervangt deze bouwaanvraag de klachten van de mensen die bezwaar hebben ingediend tegen het project?
2. Hoe zit het met de behandeling van de bezwaren die ingediend werden tegen het project?
3. Wanneer worden de resultaten van het archeologisch bodemonderzoek bekend gemaakt?
4. Blijft de meerderheid achter dit project staan?

Werken in de Doortstraat

Op 24 september wordt de spoorwegovergang in de Doortstraat afgesloten voor alle verkeer. Geen echt probleem, als de werken in de Doortstraat zouden zijn beëindigd.
Sinds weken is er geen activiteit meer op de werf in de Doortstraat, ook al zijn de werken nog lang niet af. Integendeel. Bij het begin van de werken ligt er een nog een brede zandbak, de mensen moeten slalommen tussen de riooldeksels die uitsteken boven het wegdek, de aansluiting met de Merelweg is nog steeds niet gerealiseerd, de laatste asfaltlaag is nog altijd niet aangebracht.
Het College heeft bij een vorige interpellatie gewezen op haar beslissing om goed te communiceren met de bevolking. Buiten die ene keer, is het daarna nooit meer gebeurd, ook al stellen vele mensen zich vragen bij de afwerking van de werf.
Als men niet oplet zullen binnenkort een aantal riooldeksels kapot gereden zijn en zal men nog verplicht zijn om nieuwe riooldeksels te plaatsen. Wie zal dan opdraaien voor die meerkosten?
In welke mate zijn de werken uitgevoerd conform het bestek? Klopt het dat bij cameraonderzoek in de pas aangebrachte en nieuwe rioolbuizen barsten werden vastgesteld? Hoe werden die barsten gedicht? Werd gekozen voor een duurzame oplossing?
Vragen:
1. Zullen de werken beëindigd zijn, zal er vlotte doorgang zijn op het moment dat de spoorwegovergang wordt afgesloten?
2. Wanneer zal men leren om tijdig en goed te communiceren met de bevolking?
3. Werden de werken uitgevoerd conform het bestek? Klopt het dat barsten werden ontdekt in de nieuwe rioolbuizen? Welke oplossing werd gekozen om die barsten te dichten?

Zebrapad en parkeervakken in de Kloosterstraat.

Op advies van de verkeersadviesraad werd er recent een zebrapad aangebracht ter hoogte van het fietsbaantje en het aldaar gevestigde restaurant.
Tot onze verbazing was het zebrapad enkele dagen nadien uitgevaagd. Sommige mensen vroegen zich zelfs af of het zebrapad met waterverf was geschilderd. Ik verneem dat het zebrapad werd verwijderd na interventie van een aantal mensen.
In de Kloosterstraat werden parkeervakken geschilderd die op bepaalde punten onderbroken worden om op die manier uitwijkmogelijkheden te hebben voor het tegenliggend verkeer. Ter hoogte van dit fietsbaantje en het restaurant was er zo’n uitwijkmogelijkheid voorzien. Maar op die plaats staan steeds auto’s geparkeerd, dus buiten de parkeervakken. Mijn verbazing is nog groter als ik verneem dat mensen vroeger een toelating zouden bekomen hebben om zich buiten de parkeervakken te parkeren.
Zijn mensen in een straat met parkeervakken niet verplicht om hun auto te parkeren binnen de parkeervakken? Geldt die verplichting niet voor iedereen?
Vragen:
1. Waarom werd het zebrapad in de Kloosterstraat opnieuw verwijderd?
2. Kregen mensen toelating om zich buiten de parkeervakken te parkeren?
3. Welke bijkomende aanduidingen moeten worden aangebracht om mensen te beboeten die buiten de aangebrachte parkeervakken parkeren?

Openbare zitting gemeenteraad uitzenden via internet

Het is niet voor elke inwoner mogelijk om ‘s avonds een zitting van de gemeenteraad bij te wonen. Denken we maar aan minder mobiele mensen of ouders met jonge kinderen. Toch stelt de beleidsverklaring dat de inwoners meer betrokken moeten worden bij de beslissingen. Livestreaming, uitzenden via internet, is daarvoor een goede oplossing.
INZET vraagt om de openbare zittingen van de gemeenteraad elke maand via livestream uit te zenden en nadien beschikbaar te stellen op de website van de gemeente. Dit zou een mooie toepassing zijn op de gloednieuwe website die al een hele tijd is aangekondigd. De technologie laat dit perfect toe, maar tot op heden doen nog maar weinig gemeenten en steden dit. Opwijk kan hier een voortrekkersrol spelen.
Ook sociale media zoals Facebook en Twitter actief inzetten zorgt voor meer betrokkenheid. De jeugddienst is hier tijdens de vorige legislatuur al mee begonnen, maar dit kan gerust ook uitgebreid worden naar het gehele gemeentebestuur. Op die manier wordt een doelgroep bereikt die anders niet of minder bereikt wordt. Facebook en Twitter zijn bij een deel van de bevolking ondertussen dagelijkse realiteit. Zeker in geval van noodsituaties of voor belangrijke mededelingen is dit een interessant, efficiënt en kosteloos kanaal. Sociale netwerksites hebben bovendien het voordeel dat ze in twee richtingen werken, wat interactie mogelijk maakt. Digitale kanalen zijn vandaag een prima aanvulling op de bestaande zoals Opwijk Info.
Vragen:
1) Hoe staat het gemeentebestuur tegenover de livestreaming van de openbare zitting van de gemeenteraad?
2) Hoe ver staat het met de nieuwe website? En zal het gemeentebestuur dan ook gebruik maken van sociale media?