De recentste persberichten

Verantwoordingsnota te laat en zonder advies jeugdraad.

De verantwoordingsnota bij het jeugdbeleidsplan moet jaarlijks voor 1 juni ingediend worden. ‘Dat is dit jaar niet gebeurd en daardoor zou de gemeente flink wat subsidies kunnen mislopen. Bovendien werd de verantwoordingsnota niet voorgelegd aan de jeugdraad, wat een verplichting is,’ stelt gemeenteraadslid Marijke De Vis (INZET).

Het indienen van een verantwoordingsnota is een essentiële voorwaarde om subsidies te kunnen krijgen van de Vlaamse overheid. De verantwoordingsnota moet voor advies aan de gemeentelijke jeugdraad worden voorgelegd. Deze moet ten minste 30 dagen de tijd krijgen om haar advies te formuleren. Daarna moet de verantwoordingsnota, samen met het jeugdraadadvies, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De verantwoordingsnota werd niet voorgelegd aan de jeugdraad en wordt nu in allerijl opgemaakt om op 27 juni voor te leggen aan het schepencollege.
Indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt, verliest de gemeente mogelijks het recht op subsidies voor het betrokken begrotingsjaar, in dit geval zou dat kunnen oplopen tot ongeveer 35.000 euro.

‘De schepen van jeugd was blijkbaar vergeten dat er een verantwoordingsnota moest ingediend worden. Nu probeert men met paniekvoetbal nog wat brandjes te blussen, maar eigenlijk komt men hopeloos te laat,’ stelt voormalig schepen van jeugd Marijke De Vis. ‘Toch raar dat schepen De Koster dit over het hoofd zit,’ vervolgt De Vis. ‘De voorbije legislatuur zat de schepen ook in de gemeenteraad en toen was de verantwoordingsnota een jaarlijks weerkerend punt op de agenda. Ze zou dus goed genoeg moeten weten dat het advies van de jeugdraad essentieel is voor het indienen van de verantwoordingsnota. Op deze manier riskeert de gemeente heel wat subsidies mis te lopen.’

Meerderheid neemt loopje met adviesraden.

Op de gemeenteraad van 18 juni staan twee dossiers geagendeerd waaruit blijkt dat Open VLD en NVA het niet zo nauw nemen met de rol van de adviesraden. Het eerste dossier is de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang (IBO), het tweede is de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de vakantiewerking, het VAJA.

‘Op zich hebben we geen problemen met de voorgestelde aanpassingen. Alleen werden ze niet voorgelegd aan de adviesraden die bevoegd zijn voor deze materie, namelijk het Lokaal Overleg Kinderopvang voor het reglement over het IBO en de jeugdraad voor het reglement over het VAJA,’ zegt gemeenteraadslid voor INZET Marijke De Vis. ‘Het is zelfs straffer, in een eerder punt op de agenda van de gemeenteraad beslissen we over de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Niet echt motiverend dus voor de toekomstige leden van dit overleg om te zien dat er toch niet om hun mening gevraagd wordt, zelfs niet als het over hun kerntaak gaat. Hier nemen Open VLD en NVA de adviesraden echt niet serieus.’

INZET vraagt daarom om beide dossiers te verdagen naar een volgende gemeenteraad en eerst advies in te winnen bij de betrokken adviesraden.

Begrotingswijziging: positieve elementen, maar middelen voor jeugd blijven uit.

De begrotingswijziging die de meerderheid voorlegt, is een beperkte aanpassing van de zogenaamde technische begroting die in januari werd voorgesteld aan de gemeenteraad.

Toch staan er een paar opmerkelijke nieuwigheden in:
• Er wordt 1.050.000 euro voorzien voor een nieuw gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang (IBO). INZET is tevreden dat hier budgetten voor voorzien worden, maar vindt 1.050.000 euro toch wel aan de hoge kant.
• INZET kan zich perfect aansluiten bij de aankoop van de Sint-Pauluszaal voor 160.000 euro.
• De terugkeer van het budget voor energiemaatregelen, nl. 50.000 euro, kan eveneens op de instemming van INZET rekenen.
• Er wordt 1 miljoen extra uitgetrokken voor de aankoop van gronden waardoor het totaalbudget op bijna 1,5 miljoen euro komt en waarvan het grootste deel zal opgesoupeerd worden door de aankoop van bouwgrond in de zone tussen Kattestraat en Oude Pastoriedreef. Door de vorige meerderheid was in deze zone sociale huisvesting voorzien, maar Open VLD en NVA willen deze dure bouwgrond nu aanwenden voor het scheppen van nieuwe parkeergelegenheid in het centrum. Dit worden wel heel dure parkeerplaatsen.

INZET is echter wel teleurgesteld in het feit dat de middelen voor jeugd, die geschrapt werden in de technische begroting, ook nu niet voorzien worden. De schepen voor jeugd Vera De Koster had nochtans aan de jeugdraad beloofd om dit opnieuw te bekijken. Het gaat hier over een budget van ongeveer 80.000 euro bedoeld voor de renovatie van jeugdlokalen (30.000 euro), de opwaardering van speelterreinen (20.000 euro), de inrichting van de avonturenspeelruimte op de Vetweyde (25.000 euro) en de viering van het 30-jarig bestaan van het VAJA.