Doordacht afvalbeleid

INZET ijvert voor doordacht beleid over afval in Opwijk:

“Beperk het afvalbeleid niet tot een tariefwijziging alleen.”


Om een oplossing te bieden aan het sterk gedaalde bezoek aan het containerpark en de problemen die daaruit volgen stelt schepen Inez De Coninck voor om het toegangsgeld af te schaffen en het tarief te verlagen van 0,16 euro per kilogram naar 0,10 euro per gezin voor de eerste 500 kilogram. INZET beaamt dat er een oplossing moet komen en deed daartoe ook voorstellen, maar betreurt dat het beleid omtrent afval beperkt wordt tot een tariefwijziging. “Het bestuur zou de tariefaanpassing kaderen in een breder beleid, maar dat blijft voorlopig uit,” zegt Luc De Ridder. Daarom doet INZET opnieuw een aantal voorstellen.

Vooreerst volgt INZET het idee van schepen De Coninck om het tarief te verlagen. Anders echter dan de lineaire verlaging, pleit Luc De Ridder ervoor dat alle fracties waarvoor betaald moet worden, maar die te recycleren zijn, merkelijk goedkoper moeten zijn dan niet recycleerbaar grofvuil. De prijs voor de verschillende recycleerbare fracties moet daarbij uniform zijn. “De prijs voor de grofvuilfractie kan op 0,16 euro/kg blijven. Voor die van de recycleerbare fracties stellen we voor 0,04 euro/kg, maar als dit om redenen van betaalbaarheid voor de gemeente kan verantwoord worden, kan dit stijgen tot 0,07 euro/kg. Dat is een echte invulling van het vervuiler-betaalt-principe.” En ook over de verlaging van het minimumtarief volgt INZET de redenering van de schepen: “Het forfaitair bedrag van 5 euro moet lager. Gelet op de voorgesteld verlanging voor recycleerbare fracties is een minimumbijdrage van 2 euro te verantwoorden.”

Gratis ophaling snoeihout en bijkomende ophaling GFT-afval

INZET wil de aanpassing niet beperken tot een tariefaanpassing en is bijkomend voorstander van een aanpassing van de ophalingen aan huis door Haviland. De Ridder: “Van juni tot september een wekelijkse in plaats van tweewekelijkse ophaling van GFT ter vervanging van of aanvullend op de wekelijkse ophaling van restafval in de zomer, die we zouden behouden. Dat zal er voor zorgen dat het GFT-afval minder terechtkomt bij het restafval zoals nu het geval is. Bijkomend stellen wij een gratis ophaling van snoeihout aan huis voor, tweemaal in maart/april en tweemaal in november/december. Als compensatie zouden wij de ophalingen en het hakselen aan huis door de gemeentelijke diensten afschaffen.”

Sensibiliseringscampagne en compostmeersterwerking naar de buurten

Als sluitstuk vraagt INZET om een informatie- en sensibilisatiecampagne over afvalvoorkoming en -recyclage met specifieke aandacht voor het thuis bijhouden en ‘verwerken’ van GFT-afval en snoeihout. “Een idee is ook om een compostmeesterwerking naar de buurten te brengen en tegen een voordelige prijs geurvrije, kleine GFT-bakjes te verkopen voor het bewaren in huis/appartement van GFT-afval tot de volgende ophaling,“ besluit Luc De Ridder.