OPWIJKS AFVALBELEID

Het afvalbeleid in Opwijk laat volgens INZET te wensen over. Wij stellen ondertussen samen met heel wat andere inwoners vast dat het recyclagepark slechts zeer beperkt wordt bezocht, dat Opwijkenaren hun vuilnis dumpen in containerparken in buurgemeenten, dat er meer aan sluikstorten wordt gedaan en dat inwoners afval dat enigszins in de witte vuilniszak past via die weg meegeven in plaats van het naar het recyclagepark te brengen. Naast die vaststellingen hebben wij ook grondig nagedacht over alternatieven en oplossingen, met 3 concrete voorstellen. Hierbij bezorgen wij u ons voorstel, dat wij ook aan het college zullen overmaken. Wij menen dat met afval doordacht moet worden omgegaan en dat dat een actief, maar vooral door de bevolking gesteund beleid vereist. Alleen zo kan het afvalbeleid een succes worden en bijdragen tot en leefbaardere gemeente.

INZET-voorstel voor bijsturing van het gemeentelijk afvalbeleid en de uitbating van het recyclagepark:

Voor alle niet-gratis af te leveren, maar wel recycleerbare afvalfracties betaalt de Opwijkenaar momenteel op het containerpark evenveel als voor grofvuil, namelijk 0,16 euro/kg, terwijl grof vuil niet te recycleren restafval is. Dit is verre van logisch. Het ontmoedigt gescheiden inzameling. Het strookt niet met het principe ‘de vervuiler betaalt’. En de kostprijs van 0,16 euro voor alle betalende fracties (groenafval, bouwafval, hout, vlakglas, plastics, snoeihout, …) zet mensen aan tot niet-milieuvriendelijke alternatieven en eigen ‘oplossingen’, die bovendien gepaard gaan met een maatschappelijke meerkost: wat niet te groot of te zwaar is, verdwijnt in de restafvalzak (en wordt dus niet gerecycleerd), wordt afgevoerd naar andere recyclageparken waar men (voorlopig) geen dergelijke tarieven hanteert, of erger, wordt ergens gedumpt als sluikstort …

En intussen geeft het vergrote Opwijkse recyclagepark een desolate indruk: ook op anders drukke momenten zoals zaterdagnamiddag zijn er haast geen bezoekers.

1. Voorstel nieuwe aanpak containerpark:

o Uitgangspunt: behouden van een hogere prijs voor grofvuil, maar combineren met een lagere prijs voor alle andere fracties die niet gratis zijn (hout, steenpuin, asbest (meer dan 100 kg), groenafval, snoeihout, …). Men zou dus de huidige 0,16 euro/kg kunnen houden voor grofvuil (dit zou de kostprijs benaderen voor Haviland om het af te voeren). MAAR, voor alle andere fracties die niet gratis zijn hanteert men best een merkelijk lager en – om het praktisch werkbaar te houden – uniform tarief van bijv. 0,04 euro/kg (25% van de prijs die men hanteert voor grofvuil). De prijzen voor grofvuil enerzijds en voor de andere betalende fracties anderzijds kunnen eventueel anders zijn, maar de prijs van de laatst vermelde fracties moet altijd beduidend lager zijn dan die van grofvuil;

Praktisch: hoe gaat dit in zijn werk? Mensen hebben slechts sporadisch niet te recycleren grofvuil hebben. Hiermee kan men dan een keertje apart rijden. Andere betalende, maar recycleerbare en dus veel goedkopere fracties zal men vaker hebben (groenafval, steenpuin, hout, vlak glas, plastics, …). Wenst men grofvuil toch samen met die fracties aan te bieden, dan zorg je er voor dat de verschillende fracties goed gesorteerd zijn in je (bestel)wagen of aanhangwagen en rij je tweemaal door het betalend gedeelte. Je kan dit ook vermijden door grofvuil aan huis te laten ophalen door Haviland (momenteel al ‘op afroep’ en tegen betaling op 2 vaste dagen per jaar; men kan overwegen dit uit te breiden naar 3 of 4 vaste dagen);

o Het minimaal te betalen bedrag van 5 euro (op het betalend gedeelte van het park) vormt duidelijk een te hoge drempel. Dit bedrag moet dan ook beduidend lager of moet worden afgeschaft. In samenhang met de aanmerkelijk lagere prijs die we voorstellen voor te recycleren betalende fracties (van 0,16 euro/kg naar 0,04 euro/kg), lijkt een minimaal te betalen bedrag van 2 euro ons verantwoord.

2. Voorstel ophalingen aan huis:

o Sinds vorige zomer vindt in de zomermaanden een wekelijkse i.p.v. tweewekelijkse ophaling plaats van restafvalzakken (witte). Dit zorgt er echter voor dat in die periode heel wat gescheiden in te zamelen en recycleerbaar afval (vermoedelijk voornamelijk groenten-, fruit- en tuinafval: GFT) in de restafvalzakken verdwijnt. Het heeft dus een zeer nadelig effect dat bovendien voor de gemeente én de gemeenschap een meerkost oplevert. Indien het bestuur de wekelijkse ophaling van restafval in de zomermaanden wenst te behouden (bijv. omdat daarin ook maaltijdresten en andere verwerkte voeding, luiers etc. terecht kunnen), dan stellen wij voor om in de periode van bijv. juni tot september ook een wekelijkse i.p.v. tweewekelijkse ophaling van GFT te laten doen. Die wekelijkse ophaling van GFT in de zomermaanden is sowieso aangewezen, gelet op het feit dat de te gebruiken zakken composteerbaar zijn en het bijhouden ervan in die periode problematisch kan zijn (niet iedereen beschikt ook over een tuin, waar men GFT zelf kan composteren);

o Daarnaast stellen we een gratis ophaling aan huis voor (door Haviland) van snoeihout enkele malen per jaar (is nu ook zo in Merchtem: 2x in maart en 2x in november). Bijgevolg stellen we eveneens voor om de ophalingen en het hakselen aan huis door de gemeentelijke diensten af te schaffen. De tijd die daardoor vrijkomt, kan de betrokken dienst besteden aan het onderhoud van het gemeentelijk groen. Er zal dan tevens niet meer moeten geïnvesteerd worden in het onderhoud en herstel van de mobiele hakselinstallatie.

3. Informatie- en sensibliseringscampagne over afvalvoorkoming, afvalrecyclage etc.

Daarbij rekening houdend met o.m. volgende aandachtspunten:

o GFT-afval (vormt groot deel van ons afval):

§ de compostvaten die de gemeente nu al ter beschikking stelt: bijkomende tips geven voor plaatsing en adequaat gebruik;

§ we stellen voor om door de gemeente handige, geurvrije, kleine gft-bakjes ter beschikking te stellen aan een voordelige prijs: handig voor wie op een appartement woont of voor wie in de keuken op een hygiënische manier GFT wil inzamelen;

§ we stellen voor na te gaan of voor de compostmeesterwerking niet kan samengewerkt worden met buurtcomités. Demosessies zouden in de buurten kunnen gegeven worden: ‘demosessies naar de mensen brengen, i.p.v. de mensen naar de demosessies’;

§ voorkomen van afvoer van gazonmaaisel via GFT-zakken of recyclagepark: info geven over traaggroeiende grassen en mulchmaaiers;

o Snoeihout (zorgt periodiek ook voor grote hoeveelheden):

§ kan verwerkt worden in de eigen tuin (transport kan dus vermeden worden), bijv. in takkenwallen of, verhakseld, in snipperwanden = voorbeelden van kringlooptuinieren. Wat dit betreft, stellen we tevens voor te zorgen voor voldoende voorbeeldprojecten op gemeentelijk domein, voldoende verspreid in de gemeente en deelgemeenten. Ook hier kan voor het promoten van de verwerking in eigen tuin een samenwerking tussen compostmeesterwerking en buurtcomités overwogen worden;