OMA-fietsroute

Gemeenteraad 1 juli 2014 –

Toegevoegd agendapunt namens INZET en CD&V

De zgn. OMA-fietsroute moet, zoals u weet, zorgen voor een veilige en snelle fietsverbinding langsheen de spoorweg en dit van Opwijk naar Merchtem en vervolgens over Asse tot in Brussel. Voor heel wat fietsers, zowel scholieren als pendelaars en recreanten zou de route een grote meerwaarde betekenen. Ook kan ze een rol spelen, als fietsalternatief, in het verlichten van de mobiliteitsdruk op onze wegen op het genoemde traject Opwijk-Brussel. Recreanten zullen er dan weer dankbaar gebruik van maken, mede door de aansluiting op andere fietsroutes zoals Leirekesroute.

Intussen stellen we vast dat op het grondgebied van Asse reeds een deel is gerealiseerd, maar een onvoorwaardelijk engagement voor realisatie van de verbinding op het grondgebied Opwijk laat op zich wachten. Ter verklaring verwijst ons gemeentebestuur, ook via de pers, naar de houding van Merchtem die hierin niet wenst te investeren, en naar het niet of onvoldoende subsidiëren van dit project door de provincie Vlaams-Brabant.

Desondanks blijkt uit talrijke contacten met en reacties van in de eerste plaats inwoners van Opwijk, maar ook van buurgemeenten, dat deze massaal voor de realisatie van de OMA-fietsroute zijn én aandringen dat we zouden blijven ijveren voor de realisatie ervan.
Tijdens enkele petitieacties die INZET en CD&V ondernamen verzamelden wij binnen de kortste keren meer dan 1000 handtekeningen.

Dat er geen of onvoldoende subsidies voorhanden zijn voor de realisatie van de OMA-fietsroute op het grondgebied van Opwijk wensen wij formeel te ontkennen. Het nieuwe provinciale beleidskader, van kracht sinds januari 2014, heeft immers niets gewijzigd aan de subsidiëring. Dat betekent concreet dat de OMA-route vanuit het Fietsfonds kan rekenen op 80% subsidiëring voor de fietsinfrastructuur.
Wel is het zo dat de OMA-route niet behoort tot de 15 prioritaire fietssnelwegen geselecteerd door de provincie Vlaams-Brabant. Dat zijn dan ook routes die meestal maar tot zo’n 15 kilometer buiten het centrum van Brussel lopen. Zoals u weet, wordt de realisatie van die prioritaire fietssnelwegen door de provincie nog zwaarder gesubsidieerd. Maar, dat neemt niet weg dat de OMA-route wel erkend is en blijft als bovenlokale functionele fietsroute en, zoals gezegd, wordt de aanleg daarvan toch voor 80% gesubsidieerd.

INZET en CD&V zijn dan ook van mening dat het gemeentebestuur van Opwijk onvoorwaardelijk werk moet maken van de realisatie van deze route, wat ook de houding van de gemeente Merchtem mag zijn. Ook Leirekesroute is niet in één beweging gerealiseerd en het (tijdelijk) ontbreken van het deel op het grondgebied van Merchtem ontdoet het Opwijkse deel nog niet van zijn meerwaarde.
De realisatie van de fietsroute is dan ook een kwestie van beleidskeuzes te maken.

Samen met meer dan 1000 Opwijkenaars en allicht nog veel meer hopen wij dan ook dat u de enige juiste keuze maakt, nl. de realisatie deze legislatuur van de OMA-fietsroute. Wij leggen dan ook de vraag van al deze mensen in uw handen en overhandigen u, namens de fracties INZET en CD&V, de ingezamelde handtekeningen.

Dit alles leidt ons nu tot de volgende vragen:

1) Is het gemeentebestuur bereid om bij de buurgemeente Merchtem aan te dringen op enerzijds een formele toezegging van de realisatie van de OMA-fietsroute op Merchtems grondgebied en op anderzijds het zetten, deze legislatuur, van minstens de eerste stappen ter realisatie van deze route?

2) Is het gemeentebestuur bereid om zich onvoorwaardelijk te engageren tot realisatie van de OMA-fietsroute op Opwijks grondgebied, ongeacht de houding van de gemeente Merchtem en wetende dat de huidige subsidiegraad 80% bedraagt voor de aanleg van de route? Indien zo, zal het gemeentebestuur zich dan engageren tot de feitelijke realisatie van de fietsroute deze legislatuur?