INZET wil naast Rubensveld en Korruit ook Meerweg behouden als open ruimte

Rubensveld blijft verder onbebouwd

De gemeenteraad keurde unaniem de aanstelling van een studiebureau goed dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet opmaken om woonuitbreidingsgebied om te vormen naar open ruimte.

Goed nieuws dus voor de dossiers Rubensveld en Korruit, die zo gevrijwaard kunnen blijven van bebouwing. INZET stelde trouwens vroeger (in oktober 2014 en nogmaals in januari 2016) ook ook al voor om de bestemming van het woonuitbreidingsgebied (WUG) Rubensveld te wijzigen …

Luc De Ridder: “We denken dat hier best snel wordt gehandeld. Wanneer de bestemming van het WUG gewijzigd wordt naar een zachte bestemming, is de verschuldigde planschade (inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie) nu nog betaalbaar. Naast de delen gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die bovendien stedenbouwkundig en bouwfysisch in aanmerking moeten komen voor bebouwing, komt enkel de 1ste 50 m vanaf de rooilijn in aanmerking voor planschade.”

Belangrijk daarbij is vooral dat de waardevermindering wordt vastgesteld t.o.v. de geactualiseerde verwervingswaarde en dit aan 80% van die waardevermindering. In de huidige versie van het ontwerp van instrumentendecreet is echter voorzien dat de waardevermindering wordt vastgesteld t.o.v. de actuele waarde (die véél hoger ligt dan de geactualiseerde verwervingswaarde!) en dit bovendien aan 100%.” Met andere woorden: lang wachten zal meer kosten.

“Ook het WUG Meerweg omvat een belangrijke oppervlakte aan gronden die wat ons betreft best zouden gevrijwaard blijven van bebouwing, ook op langere termijn.”

Vanuit de INZET-fractie stelden we bijkomend de vraag waarom niet een groot deel van het WUG Meerweg wordt betrokken in dit initiatief voor wijziging naar een zachte bestemming? Luc De Ridder: “We begrijpen wel dat het deel van dit WUG dat onmiddellijk aan de overzijde van het station is gelegen (ingesloten deel) vanwege zijn ligging dicht bij station en centrum als WUG wordt bewaard. Maar, het WUG Meerweg gaat véél dieper, in feite tot de landelijke rand van onze gemeente. Het omvat dan ook een belangrijke oppervlakte aan gronden die wat ons betreft best zouden gevrijwaard blijven van bebouwing, ook op langere termijn. We stellen dan ook voor die oppervlakte mee op te nemen in de huidige opdracht.”

Wij ontvingen volgend antwoord van het college van burgemeester en schepen:

“Het klopt dat er geen tijd te verliezen valt als men de omzetting van het woonuitbreidingsgebied daadwerkelijk wenst te realiseren. Hoe uitgebreider men het opzet van het bestek maakt, hoe langer het zal duren om de procedure vlot te doorlopen. De insteek dat ook in het woonuitbreidingsgebied Meerweg best gronden zouden gevrijwaard blijven van bebouwing kan zeker bijgetreden worden. Het ontwerpend onderzoek uit de bouwmeesterscan zou in die zin een eerste aanzet kunnen zijn maar het zou op dit ogenblik totaal voorbarig zijn om hierop zonder meer voort te bouwen. Er is dus gekozen om prioriteit te geven aan Rubensveld en Korruit om de redenen die uitgebreid vermeld staan in het dossier. Woonuitbreidingsgebied Meerweg blijft zo een potentiële reserve op lange termijn.”