Tussenkomsten gemeenteraad 27april 2021

Tijdens de gemeenteraad en OCMW-raad van april deden de gemeenteraadsleden van INZET de volgende tussenkomsten:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)

Agendapunt: Sociale kruidenier “De Spruit” – Reglement – Goedkeuring

Vragen van Luc De Ridder:

1. Door de opsomming zonder meer van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de FEAD-middelen (bedeling van voedselpakketten) en voor de tegen betaling te bekomen goederen is het niet duidelijk welke voorwaarden cumulatief te vervullen zijn en welke niet. Er staat in punt 1 dat de aanvrager “moet voldoen aan de volgende voorwaarden” (dus eigenlijke alle volgende voorwaarden). De eerst vermelde voorwaarde is dat men inwoner is van de gemeente Opwijk en er ook effectief woont. Van de daaropvolgende voorwaarden nemen we aan dat er telkens maar één vervuld moet zijn en niet allemaal. Letterlijk genomen moeten ze echter allemaal vervuld zijn, wat allicht niet de bedoeling is. Het is daarom aangewezen dit in de verschillende onderdelen van punt 1 te verduidelijken.

Antwoord College van Burgemeester en Schepenen (CBS): De tekst werd aangepast, de voorwaarden zijn niet cumulatief.

2. Hoeveel inwoners of gezinnen komen bij benadering in aanmerking voor de verschillende types van ondersteuning geboden door de sociale kruidenier?

Antwoord CBS: Voor april hadden 66 alleenstaanden en 65 gezinnen recht hadden op een voedselpakket, dus een totaal van 131 pakketten. Deze mensen behoren allen tot de doelgroep. Maar er is nog geen opsplitsing gemaakt per type.

Gemeenteraad

Agendapunt: Decretale graden – Functiebeschrijvingen – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder (1) en Marijke De Vis (2):

1) Waarom is er voor de functie van Financieel Directeur geen ‘grondige’ kennis van boekhouding en financieel management nodig? Nu is ‘kennis’ voldoende;

2) Hoe ziet de huidige cyclus van evaluatie- en functioneringsgesprekken eruit? Hoeveel % van de medewerkers heeft vandaag hun evaluatiegesprek mbt 2020 gekregen? Worden er voor elke medewerker specifieke doelstellingen uitgeschreven?

Antwoord CBS:

1) Omdat de evaluatoren deze omschrijving als voldoende inschatten om de rol correct te kunnen opnemen.

2) We zijn recent overgeschakeld naar een systeem van korte opvolging en feedback en één formeel opvolgingsgesprek op jaarbasis. Evaluaties zullen in de toekomst enkel toegepast worden bij uitstekende presteerders en slecht functionerende medewerkers. De opvolgingsgesprekken zijn recent met de vakbond besproken en nieuwe opgestart. Er zijn nog maar een beperkt aantal gesprekken gerapporteerd aan de personeelsdienst. Er worden momenteel geen doelstellingen op jaarbasis uitgeschreven.

Agendapunt: Brand appartementsgebouw Kloosterstraat – Burgemeesterbesluiten 09.04.2021 en 14.04.2021 – Bekrachtiging

Vraag van Luc De Ridder:

Zou het gezien de verwoestende gevolgen van de brand in de Kloosterstraat geen idee zijn om nogmaals in te zetten op brandpreventie, brandveiligheid en sensibilisering van alle Opwijkenaren? Zo zou bijv. de rookmelderwetgeving nog eens in herinnering gebracht kunnen worden en zou nogmaals het belang kunnen benadrukt worden van de (verplichte) plaatsing van rookmelders.

Antwoord CBS: In samenspraak met het woonloket, zal de rookmelderwetgeving nog eens in de kijker worden gezet via de lokale media.

Agendapunt: Reglement – terrasreglement – Gemeentelijk reglement zomerterrassen – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder :

Het reglement treedt in werking vanaf 1 mei. Geldt hier dan ook een doorlooptijd van 1 maand voor het plaatsen van een terras? Wat indien er vandaag terrasconstructies zijn die niet conform het nieuwe reglement zijn? Worden die dit jaar nog ‘gedoogd’?

Antwoord CBS: Voor deze zomer worden er in het kader van corona nog uitgebreidere terrassen toegestaan.

Agendapunt: Afvalcijfers Opwijk – dienstjaar 2020 – Evaluatie – Kennisneming

Vragen van Luc De Ridder :

De prognose voor 2020 is dat de hoeveelheid restafval (huisvuil, grofvuil, veegvuil, gemeentelijk vuil) uitkomt op 136 kg/inwoner, wat dan een lichte vermindering is met 1,82 kg/inwoner t.o.v. 2019. Dit lijkt een, zij het lichte, positieve evolutie. Kijken we echter naar de hoeveelheid opgehaald huisvuil (witte zak) dan moeten we echter vaststellen dat we er op achteruitgaan: in 2020 werd een groter tonnage opgehaald dan in 2019: 1625,01 in 2020 t.o.v. 1615,925 in 2019, terwijl nochtans de inzameling van GFT in 2020 aanzienlijk gestegen is t.o.v. 2019 (2020: 626,42; 2019: 419,06) en ook de inzameling van andere fracties, zoals PMD (2020: 237,81; 2019: 212,02) gestegen is. Er lijkt dus gewoon meer huisvuil (restafval) geproduceerd te zijn.

Vragen:

1) Welke verklaring heeft Intradura hiervoor? Wordt dit ook vastgesteld in andere gemeenten? Zou dit verband kunnen houden met het verplichte thuiswerk als gevolg van de coronacrisis waardoor bijv. veel meer thuis gekookt en geconsumeerd wordt? – – Zou dit niet kunnen betekenen dat, ondanks de grote stijging van de inzameling van bijv. GFT en PMD, er toch nog heel wat GFT en mogelijks PMD in de witte vuilniszak terecht komt? Heeft Intradura hiervoor analyses van het huisvuil gedaan?

Antwoord CBS: Uit de vorige analyse van het restafval in Opwijk is gebleken dat er nog heel wat recycleerbare materialen en GFT-afval terechtkomt in de afvalzak. De resultaten van deze analyse werden gecommuniceerd naar de burgers toe via de gemeentelijke communicatiekanalen. Het is de bedoeling van afvalintercommunale Intradura om samen met de gemeente ervoor te zorgen om de restafvalzak lichter te maken en verder te communiceren naar de burgers toe m.b.t. afvalsortering/afvalpreventie.

2) Mogelijk is onvoldoende bekend wat intussen allemaal in de GFT-zak mag en is er op dat punt nog nood aan extra sensibilisatie. Gaat het gemeentebestuur Intradura hierop bevragen?

Antwoord CBS: Eerder heeft de gemeente al gecommuniceerd over wat allemaal in de GFT-zak mag + info hieromtrent op de website van de gemeente Opwijk en website van afvalintercommunale Intradura. Intradura rolt momenteel bijkomende sensibilisering uit naar de burgers met het oog op een betere afvalsortering en afvalpreventie door burgers. De doelstellingen van Intradura zijn om het keukenafval maximaal te weren uit de restafvalzak en het sorteergedrag bij burgers aan te scherpen, door onder meer volgende maatregelen/acties:

-inzetten op afvalpreventie
-promoten van thuiscompostering
-promotie van het gebruik van de kleinste aangeboden GFT-zak (15 liter) voor inwoners die niet beschikken over een tuin
-het aanbieden van een kwalitatief veel betere GFT-zak
-project ‘tuinkracht’: gratis advies over kringlooptuinieren en klimaatadaptatie voor inwoners
-sorteergame: focus op gedragsverandering
-infocampagne + sensibilisatie via verschillende communicatiekanalen
-najaar 2021: uitvoering van een restafvalzakanalyse
-2x ID-krant Intradura: gratis verspreiding aan alle huisgezinnen

Tijdens het geplande overleg (september 2021) tussen gemeente en Intradura zal de lange termijnvisie m.b.t. afvalbeheer en afvalpreventie/voorkoming besproken worden.

3) In de nota van 1/2/2021 staat: “nog mogelijk te nemen maatregelen: overwegen om frequentie van GFT-ophaling het hele jaar door wekelijks te laten ophalen”. Als dit als mogelijk te nemen maatregel wordt vermeld, betekent dit dan dat Intradura ook meent dat in het huisvuil nog heel wat GFT zit? Intussen zijn we bijna mei. Wordt die wekelijkse ophaling effectief overwogen om dit jaar nog in te voeren?

Antwoord CBS: Er is eerder beslist om tijdens de zomermaanden het GFT-afval wekelijks op te halen, dit in vergelijking met vorige jaren waar tijdens de zomermaanden het restafval wekelijks werd opgehaald. Er is momenteel geen beslissing genomen om het GFT-afval jaarrond wekelijks op te halen, gelet op de hoge kostprijs voor de organisatie van dergelijke verhoogde ophaalrondes jaarrond.

Agendapunt: Retributiereglement recyclagepark – Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement – Goedkeuring

Vraag van Luc De Ridder:

Het zou getuigd hebben van beter bestuur mocht Intradura niet eerst holderdebolder op 1/1/2020 een verbod ingevoerd hebben op het aanleveren van niet verpakt asbestafval, om daarover vervolgens te communiceren, dan later via de gemeenteraden dat verbod retroactief (en dus onwettig) te laten invoeren via een wijziging van het politiereglement, om dan nu de gemeente een wijziging van het retributiereglement voor te leggen zodat zelf verpakkingsmateriaal en beschermingsmateriaal kan aangeboden worden aan onze inwoners. Zoals we eerder aangeven had dit allemaal perfect in één beweging gekund, met één omvattende communicatiecampagne. Immers, de ministeriële omzendbrief van 18/12/2020 liet dit perfect toe: deze gaf 6 maanden de tijd om de verplichting tot het aanleveren van verpakt asbestafval in te voeren in het politiereglement. Wordt Intradura hierop aangesproken?

Antwoord CBS: De procedure die afvalintercommunale Intradura heeft toegepast geldt voor alle vennoten binnen het werkingsgebied van Intradura, en is gebeurd in uitvoering van de ministeriële omzendbrief. Intradura zal via onze vertegenwoordiging in de algemene vergadering hierop aangesproken.

Agendapunt: Energieteam – energieboekhouding – verslag gemeentelijke energieboekhouding 2020 – Kennisneming

Vraag van Luc De Ridder:

In de tabel op blz. 8 tot 10 ontbreekt wel de aanduiding van oorzaken en aandachtspunten voor de hierna vermelde gemeentelijke infrastructuur waar toch belangrijke stijgingen van energieverbruik zijn vastgesteld:

– verhoogd waterverbruik GAC 1: elders wordt wel gesteld dat dit te wijten is aan het uitspuiten van voegen met een hogedrukreiniger. Dit kan toch niet een stijging van 14m3 verklaren?
– verhoogd gasverbruik GAC2
– algemene stijging van energieverbruik in De Boot: geen oorzaken of aandachtspunten aangeduid, maar ook geen maatregelen om te remediëren?
– stijging aardgasverbruik in De Kersenpit met meer dan 1000 m3: vanwaar deze stijging?
– stijging gas- en waterverbruik in De MOZA-IK
– stijging elektriciteitsverbruik gemeentelijke begraafplaats Mazenzele

Kunnen alsnog ontbrekende oorzaken en aandachtspunten voor deze gebouwen aangeduid worden?

Antwoord CBS: Het feit dat er geen info vermeld werd voor bovenvermelde gebouwen betekent dat er geen echt duidelijke oorzaak of verklaring is voor het stijgende energieverbruik. Wat de gemeentelijke scholen De Boot en MOZA-IK betreft werd het verslag over de gemeentelijke energieboekhouding overgemaakt tezamen met een aantal vragen over de vastgestelde hogere verbruiken + tips voor het toepassen van een rationeel energiebeheer. In overleg met de directie van De Boot en MOZA-IK werd ondertussen afgesproken om asap een intern overleg te organiseren tussen leden van het gemeentelijk energieteam, de schooldirectie, en de betrokken schepenen om de energiecijfers voor deze scholen verder te evalueren en verdere maatregelen met het oog op maximalisering van het toe te passen rationeel energiebeheer te nemen.

Het verhoogd waterverbruik in GAC 1 heeft vooral te maken met het waterverbruik tijdens de uitgevoerde werkzaamheden met hoge drukspuit + tijdelijk gebrekkige functie van een vlotter van het herentoilet in de sanitaire ruimte + het feit dat sinds vorige jaar geen gratis frisdranken meer aangekocht worden en volledig werd overgeschakeld op het gebruik van drinkwater (kraantjeswater) aan het personeel via een drinkwaterunit (plat water + bruis) wat uiteraard een verhoging van het drinkwater genereert.

Dergelijke drinkwaterunit is ook in gebruik in Hof t/Hemelrijk, bibliotheek, De Loods, GAC 2.

Sinds de start van de coronacrisis is het ook zo dat in navolging van de richtlijnen van de overheid alle lokalen waar zich personeel bevindt maximaal goed moeten geventileerd worden. Dit heeft tot gevolg dat tijdens de openingsuren van GAC 1, dat niet beschikt over een centraal ventilatiesysteem, de ramen van de ruimten waar zich personeel (of bezoekers) bevinden vrijwel continu op klikstand staan voor goede ventilatie/verluchting. Deze maatregel heeft uiteraard een (negatieve) impact op het energieverbruik (cfr. gedeeltelijk warmteverlies). Deze maatregel wordt aangehouden zolang de coronamaatregelen dit vereisen, in het belang van de gezondheid van het personeel.