INZET vraagt wekelijkse ophaling GFT-afval tijdens zomer

Sinds 2014 vindt in de zomermaanden een wekelijkse i.p.v. tweewekelijkse ophaling plaats van de (witte) restafvalzakken. Omdat in dezelfde maanden de ophaling van GFT-afval tweewekelijks blijft, mag men er van uitgaan dat heel wat GFT-afval dat anders in de GFT-zakken zou terechtkomen, gedeponeerd wordt in de restafvalzakken. Het in de zomer bijhouden in composteerbare zakken van vochtig GFT-afval, is soms immers problematisch omdat dit afval in die periode vaak sneller gaat rotten of gisten. Voor mensen die niet beschikken over een tuin waar men het GFT-afval zelf kan composteren, zijn er ook weinig alternatieven. Het gevolg is dat heel wat te recycleren afval – wel correct ingezameld GFT-afval wordt tot compost verwerkt – niet meer gerecycleerd wordt, maar als restafval wordt verbrand! Vanuit milieuoogpunt is dit uiteraard zeer nadelig en maatschappelijk onverantwoord. Bovendien levert het voor de gemeente en de gemeenschap een duidelijke meerkost op.

Dat men er wel degelijk mag van uitgaan dat, minstens in de zomerperiode, heel wat GFT-afval in de restafvalzakken verdwijnt, blijkt ook uit de resultaten van het afvalbeheer in Opwijk voor 2017. Enerzijds wordt vastgesteld dat de hoeveelheid restafval stijgt, anderzijds wordt een daling van de hoeveelheid ingezameld GFT-afval aan huis vastgesteld (daling van bijna 34 ton t.o.v. 2016). Het document ‘2018_GR_00079 – Afvalbeheer Opwijk – Resultaten afvalbeheer 2017 – Kennisneming’ ter zake bevat de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de afvalgegevens tijdens een overleg tussen de directeur afvalbeheer van Intradura, de bevoegde schepen, het diensthoofd grondgebiedzaken van de gemeente en de gemeentelijke milieuambtenaar. Daarin staat: “De oorzaak hiervan is vermoedelijk te wijten aan een verschuiving van het GFT-afval naar de restafvalzak”.

Hoe dan ook is het aangewezen alles in het werk te stellen om te vermijden dat er GFT-afval in de restafvalzakken terecht komt. Het risico hierop is, om hoger geschetste redenen, het grootst in de zomerperiode, precies de periode waarin die restafvalzakken wekelijks worden opgehaald.

Om voormelde redenen stelde INZET op de gemeenteraad van 29 mei 2018 voor om in de zomerperiode, meer bepaald in de periode waarin de restafvalzakken wekelijks worden opgehaald, ook de GFT-afvalzakken wekelijks op te halen. Dit zal tevens een bijdrage leveren aan het behalen van de aan de gemeente opgelegde doelstelling inzake restafval. In onze gemeente mag momenteel het restafval per inwoner per jaar maximum 140 kg mag bedragen, maar tegen 2020 moet dit verminderen tot maximum 116 kg. De hoeveelheid restafval per inwoner bedraagt momenteel 147,71 kg/jaar (ten opzichte van 141,43 kg in 2016).

Het voorstel werd door de meerderheid verworpen.