Gemeenteraad mei 2014

TOEGEVOEGD PUNT INZET
Tussenkomst verantwoordingsnota jeugd – Dikke onvoldoende voor schepen van jeugd

Ondanks het uiteindelijke positieve advies van de jeugdraad is de inhoud ervan vernietigend: de verantwoordingsnota werd te laat voorgelegd, er stonden heel veel fouten in, het was een kopie van 2012, er worden drogredenen aangehaald voor het niet realiseren van een aantal doelstellingen en ten slotte de belangrijkste passage: ‘Zelden heeft de jeugdraad een verantwoordingsnota gezien in de gemeente Opwijk met zo vaak de vermelding ‘niet gerealiseerd’’.

Dit alles wijst niet alleen op een gebrek aan respect voor de jeugdraad, maar ook op een totaal gebrek aan aandacht voor het thema jeugd bij de huidige schepen en bestuursploeg. De realisaties waarmee men in het voorbije jaar graag uitpakte in de pers, waren bovendien nog projecten van de vorige legislatuur. Als je dit dus nog filtert uit de verantwoordingsnota, dan blijven er inderdaad bitter weinig realisaties over.

Eén van de opmerkelijkste tekortkomingen in het werkingsjaar 2013 is de totale afwezigheid van investeringen in de brandpreventie van jeugdlokalen. Niet alleen een prioriteit in het jeugdbeleidsplan, maar bovenal een reële nood op het terrein. In de verantwoordingsnota lezen we: ‘Deze actie is niet verwezenlijkt in 2013 omdat er elders grotere prioriteiten lagen’. Ik had graag geweten wat die ‘grotere prioriteiten’ dan wel waren. Dat er in 2013 dus werkelijk geen euro besteed werd aan het brandveilig maken van de jeugdlokalen, is een regelrechte schande.

Op pagina 9 in de verantwoordingsnota staat te lezen dat een vorming heeft laten blijken dat inclusiewerking in het VAJA niet haalbaar is. Indien dit het geval is, wat ik niet in vraag stel, vraag ik me wel af waarom dit item wel expliciet opgenomen werd in de BBC. Alleen omdat het mooi staat om hiermee uit te pakken, en als volgt even snel te begraven?

Ook de preventie gehoorschade, toch een hot topic in onze gemeente als we denken aan de discussie die er onlangs was n.a.v. de KSA-fuif, werd gewoonweg niet uitgevoerd.

En dan het luik jeugdruimte. In 2013 was er 20.000 euro voorzien voor de opwaardering van speelterreinen. Kan de schepen toelichten waaraan dit budget besteed is, want dit valt niet op te maken uit de verantwoordingsnota. Bovendien wordt het niet realiseren van pleintjes voor recreatieve sportbeoefening, waarvoor een budget voorzien was van 2.500 euro, wel heel snel van tafel geveegd door te verwijzen naar een project van de vorige legislatuur. En daarmee is de kous dan af. Jammer…

Verder zijn er heel veel projecten in de onderste schuif beland, met als excuus ‘tijdsgebrek omwille van de opmaak van de BBC’. Het gaat dan bijvoorbeeld over vorming en activiteiten i.s.m. Nijdrop en het gemeenschapscentrum, de organisatie van een free podium, van projecten rond diversiteit… zelfs de organisatie van een EHBO-cursus, toch geen overbodige luxe voor de leiding van een jeugdbeweging, wordt met dit argument van tafel geveegd.

Dit alles in overweging nemend, kunnen we vanuit INZET alleen maar concluderen dat de balans zwaar negatief doorslaat en dat het jeugdbeleid er met de nieuwe meerderheid zeker niet op vooruitgegaan is.