Gemeenteraad 22 augustus 2019

Uitzonderlijk werd in augustus de gemeenteraad bijeen geroepen. In principe is er immers in de zomermaanden geen raad voorzien. Reden waarom dit toch gebeurde was het aflopen van de wettelijke termijnen in het kader van een dossier definitieve afschaffing van de voetwegen 65 en 66. Dat dossier werd overigens goedgekeurd.

Ook deze punten stonden op de agenda:

*/ De samenstelling van enkele adviesraden werd goedgekeurd: seniorenadviesraad, middenstandsraad, welzijnsraad en milieuraad voldoen nu aan de samenstellingsregels (man-vrouwverhouding, aantallen) en kunnen weldra van start.
*/ Opwijk stapt in in het Vlaams BIB-netwerk van openbare bibliotheken; tegen 2021 moet dat uitgerold zijn. voordelen: meer samenwerking tussen de bibliotheken mogelijk, bovendien kan de lezer in heel Vlaanderen shoppen; De kosten voor de gemeente voor deze samenwerking zijn nog onduidelijk, niet alle financiële inbreng blijkt gedocumenteerd.
*/ WIFI4EU: Opwijk is één van de 15 Belgische pilootgemeenten voor gratis wifi in het kader van dit Europees project. Project kost voor Opwijk 30.000 euro, de helft is gesubsidieerd. Bedoeling is om te beginnen met gratis wifi in de sporthal, op termijn ook Hof Ten Hemelrijk, de markt etc.
*/ Energieconcept lokaal bedrijven terrein: diverse pistes werden onderzocht om een duurzaam warmteproject voor het lokaal bedrijventerrein op poten te zetten. Uiteindelijk kwam een warmtepompensysteem uit de bus. In 2 fases wordt het duurzaam opwekken van warmte geïmplementeerd: vrijwillige intekening door de bedrijven op een warmtepompsysteem (7 van de 11 bedrijven die grond hebben gekocht stappen al in) en vervolgens plaatsing van een middelgrote windturbine; Het betreft hier dus voorziening in warmte, niet van elektriciteit! In de marge werd gemeld dat bouwen op de percelen van het lokaal bedrijventerrein (KMO-zone) mogelijk is vanaf september 2019.
*/ Stopzetting nachtzorg: vanaf 1/1/2020 krijgt u geen gemeentelijke tussenkomst meer voor nachtzorg. Dit punt is voor ons zo belangrijk dat we er een uitgebreidere tekst over geschreven hebben, die leest u hier.
*/ Samenwerkingsakkoord rond sociale tolken: de gemeente gaat een samenwerkingsakkoord aan met het Agentschap Integratie en Inburgering om beroep te kunnen doen op hun sociale tolken voor vertalingen bij mensen die vragen hebben voor de gemeentelijke diensten, maar het Nederlands niet machtig zijn.
*/ vraag van Luc De Ridder over rattenbestrijding op openbaar domein naar aanleiding van artikels in de pers over ratten aan het nieuwe skatepark; Wat met site Vanbreuze en de omgeving van de Fabriekstraat (waarover Luc enkele maanden terug ook al een vraag stelde aan de gemeenteraad)? Antwoord van schepen De Coninck: op openbaar domein treden we op, op privéterrein (site Vanbreuze) ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar. De gemeente zal de eigenaar aanschrijven om de nodige maatregelen te treffen (dit zou vooralsnog nog niet gebeurd zijn).