Geen gemeentelijke tussenkomst meer voor nachtzorg

Tijdens de gemeenteraad van augustus kwam de meerderheid met het voorstel om de gemeentelijke tussenkomst voor nachtzorg stop te zetten vanaf 1 januari 2020. Nachtzorg wordt verleend door professionele verzorgenden of vrijwilligers bij de cliënt thuis of in een residentiële setting. De gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 1 euro per uur. Motivatie is volgens de bevoegde schepen Wouter Van Driessche het beperkt aantal aanvragen. Momenteel doen slechts 5 inwoners beroep op de tegemoetkoming. Reden genoeg volgens de meerderheid om de tegemoetkoming helemaal af te schaffen. INZET is het niet zomaar eens met die conclusie.
Geen advies
Gevraagd naar het advies ter zake vanwege de Welzijnsraad blijkt dat deze adviesraad voor dit voorstel niet werd geconsulteerd. Nochtans bestaat deze adviesraad (onder andere) uit experts en afgevaardigden van organisaties die hierover ongetwijfeld een interessante en onderbouwde mening hebben, ook vanuit praktijkervaring. Niet de welzijnsraad dus, maar evenmin de organisaties die nachtzorg aanbieden in onze gemeente werden bevraagd over de mogelijke redenen van het beperkt aantal aanvragen.
De suggestie dat het lage aantal aanvragen voor tegemoetkoming misschien te wijten is aan de onwetendheid bij de bevolking over het bestaan van dergelijke tegemoetkoming, werd van tafel geveegd. Marijke De Vis: “Het gaat over mensen in een moeilijke situatie zoals palliatieve, dementerende of andere zwaar zorgbehoevende cliënten. Nachtzorg kan vroegtijdig afbreken van de thuiswoonsituatie voorkomen. Het helpt ook mantelzorgers tijdelijk ontlasten. De drempel tot deze tegemoetkoming moet dan ook zo laag mogelijk zijn en de gemeente zou hierover regelmatig moeten communiceren. Bovendien, als het aantal aanvragen beperkt is, dan kan de gemeente ze even goed laten bestaan, de financiële impact is dan immers ook beperkt.”

Geen uitstel, meteen afschaffing

Het voorstel van INZET-gemeenteraadslid Luc De Ridder om de beslissing tot stopzetting uit te stellen en ondertussen informatie en advies in te winnen werd niet weerhouden door de schepen.
De afschaffing van de gemeentelijke tussenkomst voor nachtzorg werd uiteindelijk goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. Concreet kunnen inwoners vanaf 1 januari dus geen tussenkomst meer krijgen van de gemeente voor nachtzorg.