Gemeenteraad 18 juni 2019

Te onthouden uit de gemeenteraad van 18/6/2019

*/ Overeenkomst met Vlaamse ombudsdienst voor een professionele en objectieve behandeling van de klachten
De gemeente ondertekende een overeenkomst met Bart Weekers, de Vlaamse Ombudsman om zo zeker te zijn van een professionele en objectieve afhandeling van de door inwoners ingediende klachten.
*/ Deontologische code voor de gemeenteraad en OCMW-raad
De deontologische code met regels en afspraken over hoe mandatarissen zich dienen te gedragen werd unaniem goedgekeurd.
*/ Meerjarenplanaanpassing 1 2019
In afwachting van het nieuwe financiële meerjarenplan 2020-2025 dat in het najaar zal worden gepresenteerd werden nu in de overgangsmeerjarenplanning enkele aanpassingen gedaan. Belangrijkste om te onthouden is het feit dat de inkomsten van de personenbelasting wat lager uitvielen dan voorzien.
*/ RUP Okay
Deze beslissing laat de Colruyt groep post factum toe om een uitbreiding van de oorspronkelijke Okay-winkel, een zonevreemde activiteit, te voorzien. Dat dit post factum gebeurt en dat de uitbreiding met ander woorden reeds is gebeurd is op zich niet vreemd. In het RUP wordt ruimte voorzien om de overdruk aan verkeer op te vangen, in de vorm van herinrichting langs de gewestweg en de Steenweg op Merchtem. herinrichting van het kruispunt zal een noodzakelijke ingreep zijn om de mobiliteitsdruk enigszins op te vangen.
*/ RUP Van de Velde Beton
Kostprijsraming, lastvoorwaarden en wijze van gunning voor de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Van de Velde Beton. Eigenaar Pierre Van De Velde verwierf de voorbije jaren enkele woningen grenzend aan zijn bedrijf. Met de herziening van het RUP wordt woongebied ingekleurd als groene buffer en wordt de grond toegevoegd aan het bedrijfsterrein. Een deel zal ingericht worden als parking voor de werknemers. INZET vond het dossier bijzonder mager en onvolledig, doch is gezien de lokale situatie ter plaatse niet tegen de nieuwe inkleuring.
*/ Rechtzetting document gemeentelijke energieboekhouding
In de gemeenteraad van mei werd de energieboekhouding voorgesteld. Ons opmerkzaam INZET-raadslid Luc De Ridder ontdekte dat de CO2 uitstoot die was aangeduid voor de Opwijkse gebouwen overal dezelfde was. Dat klopte uiteraard niet en werd nu rechtgezet met de juiste cijfers.
*/ Kandidaturen milieuraad, adviescommissie cultuur/toerisme, kandidaturen adviescommissie bibliotheek
De voorbije weken deed het bestuur een oproep naar kandidaten-burgers voor de verschillende adviescommissies en -raden. Voor de milieuraad, de adviescommissie cultuur/toerisme en adviescommissie bibliotheek kwamen reeds voldoende kandidaturen binnen. De kandidaturen werden beoordeeld en de samenstelling werd goedgekeurd.
*/ Ontslag Pierre Van de Velde, vervanging door Eliane Laurent
Eliane Laurent neemt de plaats in van Pierre Van De Velde als gemeenteraadslid, nadat Pierre besliste om te stoppen en zijn mandaat door te geven.
Te onthouden uit de OCMW-raad van 18/6/2019
*/ Meerjarenplanaanpassing OCMW
gemeenschappelijk resultaat OCMW en gemeente: 1,62 miljoen euro. De autofinancieringsmarge: 11.754,12 euro. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen  van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven). Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.  In het geval van Opwijk betekent dat dat de gemeente nog slechts een zeer kleine marge heeft voor eigen investeringen, namelijk goed 11.000 euro. Dat was ooit wel anders …. Is zeker een aandachtspunt.
De AFM moet trouwens positief zijn in het laatste boekjaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Als dat niet het geval is, schorst de provinciegouverneur het meerjarenplan.
*/ Princiepebeslissing tussenkomst residenten WZC
Bepaling van maximum dagprijs bij hulpvraag. Maximum tussenkomst wordt vastgelegd op het niveau van Opcura, zijnde 57,08 euro per dag. Dat betekent dat Opwijkenaren zelf een woonzorgcentrum kunnen kiezen, ook in buurgemeenten, maar dat de tussenkomst steeds beperkt is tot de prijs die in Opwijk wordt betaald. INZET steunde dit principe.