INZET stelt gemeentelijke premie voor aankoop kippen voor in strijd tegen afval

Ter aanmoediging en ondersteuning van de aankoop van kippen voor verwerking van keuken- en tuinafval diende INZET op de gemeenteraad van 29 mei een voorstel in om aan Opwijkse inwoners een premie toe te kennen.

In het kader van afvalpreventie en thuiskringlopen wordt aanbevolen het gebruik van kippen als afvalverwerkers aan te moedigen. Een kip kan namelijk jaarlijks ongeveer 50 kg keuken- en tuinafval verorberen. Het jaarlijks keukenafval van een doorsnee gezin komt ongeveer overeen met wat 3 kippen kunnen verwerken.

Een kippenproject kan dan ook bijdragen tot de afname van de fractie keukenafval in het restafval en tot afname van het groente-, fruit- en tuinafval in de gemeente. Waar in onze gemeente nu het restafval per inwoner per jaar maximum 140 kg mag bedragen, moet dit tegen 2020 verminderen tot maximum 116 kg. Dit wordt geen gemakkelijke opdracht.

Uit de resultaten van het afvalbeheer voor 2017 blijkt dat de hoeveelheid restafval per inwoner momenteel 147,71 kg bedraagt ten opzichte van 141,43 kg in 2016, zijnde een stijging van 6,28 kg/inwoner en een overschrijding van 7,71 kg/inwoner van het toegelaten maximum.

Indien we de hoeveelheid niet-uitgesorteerd afval van gemeentelijke en niet-gemeentelijke instellingen uit dit cijfer zouden kunnen halen en als bedrijfsafval zouden kunnen beschouwen, zouden we het toegelaten maximum niet meer overschrijden. Maar zelfs dan is het met het oog op de doelstelling voor 2020 aangewezen om zo snel mogelijk diverse middelen ter vermindering van het restafval in te zetten.

INZET stelt daarom voor om (onder andere) op regelmatige basis (om de 2 jaar) een gemeentelijk kippenproject te organiseren. Ook in het Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020, actieprogramma 2: thuiskringlopen, en in bijlage 5 van het ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, wordt de groepsaankoop van kippen beschreven als een actie om het thuiskringlopen te promoten.

INZET stelt voor de organisatie van het kippenproject in te schrijven in het budget. De ondersteuning van de aankoop kan gebeuren via een reglement waarvan wij ook een ontwerp bij het voorstel voegen.

Het voorstel werd verworpen door de meerdereheid. De CD&V-fractie onthield zich.