Resultaten van de chat-actie

In willekeurige volgorde een overzicht van jullie vragen en onze antwoorden tijdens de chat-actie. Sommige vragen waren zo specifiek en/of gedetailleerd dat we niet de tijd vonden om er een uitgebreid antwoord op te geven. De vraagstellers krijgen via mail een antwoord…

Hoever staan we met een fuifzaal ?
De Sint-Pauluszaal moet volgens INZET-GROEN gerenoveerd worden zodat dit opnieuw een volwaardige fuifzaal wordt. We vinden dat dit in de komende bestuursperiode zeker moet gerealiseerd worden.

Wat gaan jullie doen aan het zwerfvuil ? Wat wordt er gedaan in onze gemeente aan het sluikstorten ? Van een propere gemeente kan men niet spreken , kijk maar rond tot aan onze grenzen.
Ook ons stoot het tegen de borst dat mensen zo maar vuil langs de weg gooien, maar helaas is dit moeilijk te verhinderen. INZET-GROEN meent dat de gemeente blijvend moet sensibiliseren, ook via scholen en jeugdverenigingen. In het verleden zijn er via het gemeentebestuur en de milieuraad reeds zwerfvuilacties georganiseerd, waaraan jeugdverenigingen hebben deelgenomen. Ook nu ondersteunt de gemeente de opruimacties van vrijwilligers. De gemeente moet daarnaast ook verbaliserend optreden, maar helaas is dit niet altijd mogelijk omdat de overtreders meestel onbekend zijn.

Graag had ik geweten hoe jullie het centrum van Opwijk over 6 jaar hadden gezien ?
Het kartel INZET-GROEN pleit in zijn programma voor de herwaardering van de site Singel-Kerkplein en aangrenzende straten. Bij de herinrichting moet niet alleen aandacht gaan naar voldoende parkeerplaatsen, maar ook naar een veilige doorgang van het verkeer, voldoende voetgangersruimte en een maximale ingroening van de site. Inmiddels is een studiebureau aangesteld voor deze opdracht.

Wat gebeurd er in de Gasthuisstraat aan het Theaterhuis. 0penbreken en de dag nadien terug dichtgooien voor de markt zogezegd, om nadien terug open te breken. Ze hebben geld teveel zeker op de gemeente ?
Samen met de aannemer is er gezorgd voor de vlotste manier om het doorgaand verkeer te verzekeren. Daardoor is in een eerste fase aan de nutsmaatschappijen verplicht om, na de uitvoering van hun werken, opnieuw doorgang te verlenen aan het verkeer. Reden van de werkzaamheden aldaar: de toiletten van het Theaterhuyse loosden rechtstreeks in de open Asbeek met geurhinder tot gevolg. De toiletten zijn nu aangesloten op de afvalwatercollector zodat de Asbeek nu enkel proper hemelwater ontvangt.

Mogen vrachtwagens, camions (van aannemers) langdurig, vooral in de week-ends, geparkeerd staan in het centrum van de gemeente en voor Uw venster ?
Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen niet parkeren in het centrum. Daarbuiten kan dit vermeden worden door het aanbrengen van borden met een parkeerverbod voor vrachtwagens boven een bepaald tonnage. In enkele straten, waar het probleem zich sterk stelde, zijn reeds dergelijke borden geplaatst. Bij de aanleg van de Stwg op Merchtem is gezorgd voor een specifieke parkeerzone voor vrachtwagens, ook in Droeshout ter hoogte van de watertoren. Het kartel INZET-GROEN beseft dat dit probleem blijvende aandacht verdient en verder moet gezocht worden naar uitwijkmogelijkheden voor grotere vrachtwagens. Grotere vrachtwagens horen immers niet thuis in woonwijken.

Er wordt rondgebazuind dat er voldoende opvang voorzien is in het rustoord voor oudere mensen. Nochthans voor echte Opwijkenaars is er geen plaats.
In principe hebben Opwijkse inwoners voorrang in het OCMW-rustoord. In elk sociaal beleidsplan van het OCMW hebben we aangedrongen op voldoende alternatieve opvang (meer kort opvang, meer dag- en nachtopvang), zodat de druk op het rustoord verlaagt. Ook is aangedrongen op bijkomende serviceflats. Er is nu groen licht voor de bouw (aanvang werken: voorjaar 2013) van 34 flats op de site van het oude rustoord. Ook dit moet de druk op het rustoord verlagen. Accute situaties zijn op dit ogenblik niet op te lossen, dit tot onze spijt.

Wat wordt er gedaan aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd ? Geen enkel fietspad in het centrum van de gemeente. Gevaarlijkste punt ” Singel”
In het programma van INZET-GROEN staat dat er prioriteit zal verleend worden aan een circuit van veilige voetgangers- en fietsroutes naar school. We hebben hier deze legislatuur al aan gewerkt: aan elke leerling van lager- en middelbaar onderwijs is door de gemeente een plan bezorgd waarin de veiligste routes naar school voor fietsers staan aangeduid. Op het terrein is recent gezorgd voor een fietspad in Nieuwstraat en Steenweg op Aalst. We willen ook nog in andere straten fietspaden aanleggen, maar in het centrum is daar niet altijd ruimte voor. Voor de Singel is een studiebureau aangeduid om deze site te herwaarderen en verkeersveiliger te maken.

Nogmaals aan onze zelfstandigen of gelijk wie die aangesproken wordt, te sensibiliseren om nederlands te spreken. Wij zijn nog altijd een vlaamse gemeente.
Hier kan een kort antwoord volstaan: volledig akkoord, iedereen moet aangespoord worden om Nederlands te spreken. Opwijk is én blijft een Vlaamse gemeente.

We zijn de treinvertragingen beu, wat kan Inzet hiertoe bijdragen tot oplossingen?
Benny De Ridder van INZET is continu bezig via een Facebook-actie allerlei klachten naar de ombudsdienst van de NMBS te sturen. Op intitiatief van de INZET-schepenen heeft het gemeentebestuur in het recente verleden een officieel schrijven gericht aan de NMBS om de vertragingen aan te klagen en een betere bediening en service van het Opwijkse station te bekomen. We blijven ijveren voor een betere service.

Wat willen/gaan jullie doen voor onderwijs: groeiend aantal leerlingen in de scholen zonder groei in middelen.
Voor INZET-GROEN is het essentieel dat alle Opwijkse kinderen in eigen gemeente naar school kunnen gaan. Indien hiervoor meer middelen nodig zijn (zowel voor gebouwen als voor materiaal), dan staat INZET-GROEN hier voor 100 procent achter.

De voorbije week werd voornamelijk de omgeving rond het Eeksken getroffen door een inbrakenplaag. Welke maatregelen voorzien jullie in jullie programma om de veiligheid in onze gemeente te verhogen?
Reeds lang dringen we bij de politiezone aan op meer zichtbaarheid en aanwezigheid in onze gemeente. Om die reden is door onze schepenen ook aangedrongen op het huisvesten van de fietsbrigade in Opwijk, wat nu een feit is. We blijven verder aandringen op een beter preventiebeleid door de politie ten aanzien van individuele burgers.

Op onderstaande vraag konden we zaterdagmorgen, in het korte tijdsbestek van twee uren, geen volledig antwoord geven.

Hoe ziet Inzet de financiering van een aantal ideeën uit hun programma zonder belastingverhoging ?
– volwaardig communicatieambtenaar (we hebben reeds één gemeentelijke ambtenaar en de huidig communicatie kan beter, zie de reacties op website ‘de redactie’..) meerkost : ? euro
– exploitatie van de vetweyde : er is (zou?) momenteel geen enkel concreet voorstel zijn wat die zou kosten aan de participerende verenigingen. Kost ? euro voor gemeente
– bijzonder financiering voor verenigingen met personen met handicap : kost ? euro
– bouw sportloods : investeringskost ? euro; exploitatiekost ? euro
– pleintjes aanleggen : ? euro
– vernieuwing St Pauluszaal ; investeringkost ? euro; exploitatiekost ? euro
– nieuwe? IBO kost ? euro
– recentelijk : heraanleg Europaplein : hoe concreet realiseren : kost : ? euro
– betaalbaar wonen : kost ? euro

Een aantal zijn lopende initiatieven, een aantal nieuwe… Ik neem aan dat Inzet alle bestaande initiatieven wil blijven behouden (zo niet welke komen in aanmerking voor schrapping?)

Namens het kartel INZET-GROEN kunnen we alvast volgende antwoorden geven:
– de ambtenaar die nu halftijds met communicatie belast is, is momenteel voltijds in dienst van de gemeente. Door een herschikking van de taken zou zij voltijds ingeschakeld kunnen worden voor communicatie. En dit zonder een meerkost voor de gemeente,
– wat de Vetweyde betreft: momenteel is er 1,5 miljoen euro voorzien in de begroting. We beseffen dat de latere exploitatie een behoorlijke hap zal kosten in de gewone begroting. Wat de deelname-kost van sportverenigingen betreft zijn er momenteel gesprekken gaande tussen SK Opwijk en Eendracht Mazenzele. Wat zeker al verworven is, is dat E. Mazenzele ook gebruik zal kunnen maken van het tweede terrein.
– de sportloods: in ons beleid ‘ruimtelijke ordening’ is er een zone voor de inplanting van een sportloods voorzien in het RUP Karenveld. De eigenlijke realisatie van de sportloods zal afhangen van de financierings- en subsidiemogelijkheden komende legislatuur. Daarbij zal ook onderzocht moeten worden of er geen prefinanciering door bijv. een intercommunale kan gebeuren, in combinatie met een zeer gespreide terugbetaling over vele jaren door de gemeente. Hierdoor kan de jaarlijkse last op de begroting beperkt worden. Uiteraard is dit enkel een piste indien de terugbetaling kan gebeuren aan een lage rentevoet.
pleintjes: de aanleg van pleintjes kan in nieuwe verkavelingen gewoon door de gemeente opgelegd worden als een bijzondere last aan de verkavelaar en dus op diens kosten. In andere gevallen zal de gemeente vaak kunnen inspelen op de subsidiemogelijkheden van de Vlaamse overheid en de provincie.
IBO: een nieuw IBO kan in belangrijke mate gefinancierd worden door de verkoop van de huidige site.
– De recente heraanleg van het Europaplein is niet bekostigd via de bijzondere begroting, maar binnen de gewone begroting, in het kader van het raamcontract “kleine werken”. Ook de aanleg van het rond punt aan Stationsstraat/Ringlaan/Heiveld/Marktstraat is aangelegd binnen dit raamcontract. Omdat het om al gerealiseerde én door de gemeente gefinancierde werken gaat, kunnen zij uiteraard niet drukken op de begroting van de komende legislatuur.
– wat betaalbaar wonen betreft: dit kan in eerste instantie zonder bijzondere financiering, nl. door ervoor te zorgen dat het gemeentelijk reglement genomen in het kader van het grond- en pandendecreet komende legislatuur wordt gehandhaafd. Dit reglement voorziet dat bij grotere verkavelingen (10 of meer kavels) er een bepaald percentage (15%) wordt voorbehouden voor sociale woningbouw. Bij een woonuitbreidingsgebied is het percentage sociale huisvesting minimum 30 % en maximum 40 % als het gaat om terreinen die eigendom zijn van een publiek bestuur. Het percentage ligt tussen minimum 20 % en maximum 30 % wanneer het gaat om eigendom van private personen.
Ook dit zal in de toekomst voor een stuk zorgen voor betaalbare woningen of kavels. Daarnaast voorzien we dat het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden enkel maar in fasen kan gebeuren, in functie van de lokale nood aan bijkomende kavels en dat het om kleine kavels gaat. Ook dit moet bijdragen tot beter betaalbare kavels, zonder dat dit de gemeente geld kost. Het zelf verwerven van kavels en/of woningen, met het oog op het kunnen ter beschikking stellen later van betaalbare woningen of kavels door de gemeente zelf, is slechts een optie als zou blijken dat de gemeente daarvoor nog voldoende financiële middelen zou hebben en zonder dat dit de overige projecten in het gedrang brengt waarvoor het kartel ijvert.

De echt duurdere projecten waarvoor het kartel INZET-Groen wil gaan zijn redelijk beperkt: nieuw gebouw voor IBO, de herwaardering van de Sint-Pauluszaal (ondermeer als volwaardige fuifzaal), de herwaardering van het dorpsplein in Mazenzele en de herwaardering van de site Singel/kerkplein.
Verder zijn we ervan overtuigd dat alle voorstellen uit ons programma financieel haalbaar zijn, uiteraard gespreid over meerdere jaren en mits voldoende ingespeeld wordt op de subsidiemogelijkheden vanuit de Vlaamse overheid.

Wat lopende maatregelen inzake milieu en verkeersveiligheid betreft en ook wat betreft de verderzetting van het beleid dat INZET op deze legislatuur in deze beide thema’s is gestart, kan het kartel INZET-GROEN nog het volgende opmerken:
1. Alle rioleringsprojecten kunnen worden uitgevoerd binnen de overeenkomst van onze gemeente met Aqua Rio (TMVW) in ruil voor een jaarlijks bedrag van 58.000 euro dat we gedurende 20 jaren moeten inschrijven op onze gewone begroting. Dat komt omdat onze rioleringsprojecten meestal gesubsidieerd zijn door het Vlaamse Gewest en Aqua Rio een prefinanciering heeft uitgewerkt met de gemeente. Het probleem van de bijkomende kost bij rioleringswerken voor de bovenbouw (wegenis, borduren, voetpad en andere weginfrastructuur) kunnen we oplossen via “ Inter Via”. Dat is een nieuw financieringsvoorstel waarbij TMVW de kosten van de bovenbouw betaalt en de gemeente betaalt de kosten terug over een periode van 50 jaren (samen met een kleine leningsvergoeding). Op die manier bekomt de gemeente geld dat maar op lange termijn moet worden terugbetaald voor de betaling van de kosten voor de bovenbouw bij rioleringswerken. Dit maakt het mogelijk dat we in de volgende legislatuur alle noodzakelijke rioleringswerken kunnen uitvoeren.
2. Milieumaatregelen zijn nodig, maar worden meestal ten belope van 60 % tot 80 % gesubsidieerd.
3. De ondertunneling van Leireken: we beschikken over een subsidiebelofte van het Vlaamse Gewest van 100 % voor de ondertunneling en 80 % voor de aangrenzende fietspaden.
4. De aanleg van het fietspad langsheen de spoorweg van Opwijk over Merchtem naar Asse is ten belope van 80 % gesubsidieerd. De aanleg op Opwijks grondgebied is weliswaar moeilijk, maar ook kort en alles bij elkaar zal de resterende 20 % voor de gemeente Opwijk meevallen.
5. De aanleg van fietspaden op het functioneel fietsroutenetwerk van de Provincie wordt telkens ten belope van 80 % gesubsidieerd. De gemeente betaalt zelf de aanleg van fietspaden wanneer die niet liggen op het functioneel fietsroutenetwerk.
6. Binnen de begroting van de gemeente moet het haalbaar zijn om jaarlijks een vast bedrag te krijgen voor voetpaden (bijvoorbeeld 100.000 euro). Met dat bedrag kan je elk jaar een paar honderden meters voetpaden herstellen of aanleggen.

Reacties, bemerkingen, aanvullingen? Geen probleem via inzet@telenet.be komen ze terecht.
Het programma van INZET-GROEN is op deze site te lezen: klik hier