Onze reactie op de beleidsnota voor 2019-2024

In het voorwoord van de beleidsnota lezen we dat de meerderheid zal versterken wat goed is en deskundig aanpakken wat beter kan. Ze geven aan hierbij de hand te reiken naar de oppositie. Die uitgestoken hand nemen we vanuit INZET graag aan. Het is ook onze overtuiging dat het onze gemeente en het beleid ten goede zou komen als elk voorstel op zijn verdiensten wordt beoordeeld, ongeacht van welke politieke partij het afkomstig is.

“In de beleidsnota zitten zeker punten waarmee we het eens zijn,” stelt fractieleider Luc De Ridder. “De voorstellen rond inspraak en participatie (bv. met live streamen van de gemeenteraad), de wekelijkse GFT-ophaling, de herwaardering van de rol van de wijkagent, het aanleggen van afvalstraatjes om beter te sorteren …  stonden ook al in ons eigen programma. Heel wat andere zaken zijn als principe wel goed, maar het is op dit ogenblik erg onduidelijk hoe de meerderheid ze gaat realiseren.”

Gemiste kansen

Voor INZET ontbreken tal van zaken. We lezen bvb. geen enkel daadwerkelijk engagement om in het verkeersbeleid een echte omslag te realiseren ten gunste van de fietsers. Er liggen alvast geen ambitieuze plannen op tafel voor de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden.

‘Meer groen’ beperkt zich voor deze meerderheid jammer genoeg tot woonwijken en de KMO-zone. Nochtans liggen er buiten het bebouwd gebied nog vele kansen voor versterking van de natuurwaarden bijv. door het creëren van natuurverbindingen tussen bossen en beekvalleien, door uitbreiding van het geboortebos of door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor bescherming van onze resterende open ruimtegebieden.

Wat het lokale klimaatbeleid betreft, is het verwonderlijk dat er voor de vermindering van de CO2-uitstoot van privé-voertuigen geen acties worden aangekondigd om het gebruik van het openbaar vervoer, carpooling en autodelen te stimuleren. Maar, wat zeker ook ontbreekt, is het voornemen een actieplan om eigenaars van verouderde woningen daadwerkelijk te ondersteunen bij een energiezuinige renovatie (bijv. door betere isolatie). De vermelde acties blijven teveel steken op het niveau van het informeren en sensibiliseren.

Bestraffen, beboeten en veel camera’s

Uit de bevraging die Open VLD naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen deed, blijkt dat 83% van de Opwijkenaren zich veilig voelt in ons dorp. De indrukwekkende opsomming van repressieve en sanctionerende maatregelen inzake veiligheid deed ons dan ook de wenkbrauwen fronsen. “We moeten onze kop niet in het zand steken,” geeft gemeenteraadslid Marijke De Vis toe. “Er zijn inderdaad een aantal dingen die we moeten aanpakken zoals sluikstorten, overlast… De meerderheid verwacht duidelijk veel heil van de plaatsing van camera’s. Ze plaatsen is één ding, er daarna ook iets mee doen is iets anders. Denken we maar aan de plaag van fietsendiefstallen aan het station, daar hangen nochtans ook camera’s. Daarnaast lijkt de oprichting van een integrale veiligheidscel om het extremisme in Opwijk aan te pakken toch ook wat vergezocht.”

Het voornemen van de meerderheid om GAS-boetes ook al op te leggen aan minderjarigen vanaf 14 jaar is voor ons  overshooting. In het geval van verbalisering van minderjarigen voorziet de GAS-wet namelijk (ter bescherming van de minderjarige) in een lange, complexe en dure procedure. Kan men niet lokaal tot bemiddeling en overleg met de ouders overgaan? Via de GAS-wet kan je trouwens ook pas na het zetten van meerdere stappen eventueel overgaan tot het opleggen van een GAS-boete aan een minderjarige.

Uitbesteden en besparen

Door de lopende grote en geldverslindende projecten moet de meerderheid op zoek naar middelen. Naast de verkoop van eigen patrimonium gelooft men in ‘de kracht van uitbesteding’. INZET zal waakzaam zijn bij de plannen van de meerderheid om besparingen te zoeken bij het personeel en de werkingsmiddelen. INZET vraagt ook een evaluatie van de kwaliteit van de uitbestede taken. Heel concreet denkt de meerderheid eraan om burgers mee in te zetten voor het onderhoud van het openbaar groen. “Hier kunnen we ons niet in vinden,” zegt Luc De Ridder. “Het onderhoud van de openbare ruimte is bij uitstek een taak voor de gemeente. Het is trouwens een werk dat voldoende technische kennis en vaardigheden vraagt.”

Sporthal en atletiekpiste onzeker

Daarnaast wordt ook al duidelijk dat een paar belangrijke dossiers op de lange baan geschoven worden. De ambities zijn duidelijk al wat getemperd. Voor de lang verhoopte sporthal en atletiekpiste ‘worden de structuren uitgewerkt’. Dit betekent evenveel als: in deze legislatuur komt het er niet. Ook het masterplan Hof Ten Hemelrijk zal uitgevoerd worden ‘op voorwaarden dat er voldoende financiële middelen zijn’.