MEERJARENPLANNING 2014-2019 DOORGELICHT

PERSBERICHT

De meerderheid van Open VLD en NVA hebben met de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 hun huiswerk gemaakt. Of dat huiswerk ook een voldoende oplevert, daar is INZET niet zo zeker van. ‘Deze meerderheid jaagt er in snel tempo de opgebouwde spaarpot door’, luidt het bij INZET. ‘Bovendien houdt men uitverkoop van het eigen patrimonium door onder andere de oude jongensschool van Nijverseel en de pastorij van Nijverseel in de vitrine te zetten. En op vlak van milieu blijft het akelig stil.’

Reserves opgesoupeerd.
In 2013 vertrok de nieuwe meerderheid met ongeveer 11 miljoen euro in kas. Aan het einde van dit jaar schiet daar nog iets meer dan 5 miljoen van over. Ook in 2014 gaat men verder met de leeghalen van de reservepot door ruim 3 miljoen meer uit te geven dan dat er binnenkomt. Daardoor eindigen we in 2014 op een goeie 2 miljoen euro. Het vet zal dan echt van de soep zijn.
Uiteraard zitten er een aantal goede projecten bij zoals de heraanleg van de dorpskern van Mazenzele en de herinrichting van de Singel. Al blijft het bij dit laatste wel de vraag of men met de voorziene 50.000 euro zal toekomen om tot een structurele oplossing te komen voor de onveilige verkeerssituatie op die plaats. Ook de verbouwing van het GAC II, in functie van de centralisatie van OCMW- en gemeentediensten – een idee dat INZET trouwens niet ongenegen is – blijkt een grote hap uit het budget. In enkele maanden tijd steeg de voorziene kostprijs van een kleine € 100.000 naar een slordige € 850.000. Een project dat in deze economisch moeilijke tijden volgens INZET nu niet prioritair is.

Realiteitszin soms veraf
Soms is de realiteitszin in dit meerjarenplan ver te zoeken. De intentie om een grondregie op te richten is alleszins lovenswaardig. Alleen voorziet men hiervoor pas geld in 2018, namelijk 250.000. Waarom begint men daar niet onmiddellijk mee? De prijzen gaan de komende jaren alleen maar stijgen en wat ga je in 2018 nog kunnen kopen voor 250.000 euro. Een nobel idee, maar slechts een druppel op een hete plaat.
Binnen het departement jeugd lezen we dat de meerderheid werk wil maken van inclusie en dit voor een bedrag van – u leest het goed – 500 euro per jaar. Om aan echte inclusiewerking te doen en dus kinderen met een specifieke zorgbehoefte een plaats te geven binnen de gewone buitenschoolse opvang en de speelpleinwerking, heb je een veelvoud van dit bedrag nodig. ‘Werk maken van inclusie’, het klinkt mooi, maar wat gaat men echt doen?

Parking troef
Toegegeven, op bepaalde momenten is het moeilijk om in Opwijk-centrum je wagen te parkeren. Maar de astronomische bedragen die deze meerderheid hieraan spendeert, daar kan INZET niet achter staan. De parking op de zogenaamde ‘Borchtsite’ (bij sommigen beter gekend als de Fata Morgana-site) zal geen 710.000 euro kosten, zoals NVA in haar publicaties beweert, maar wel 1.755.000 euro: 710.000 euro voor de aankoop van het perceel, 200.000 euro voor de aankoop van twee bouwvallige woningen in de Kattestraat en 845.000 euro voor de aanleg van de parking. Een andere visie, zo verklaart de meerderheid haar keuzes ter zake, en dat kan uiteraard, maar ondertussen blijft Opwijk achter op de engagementen die het moet opnemen ten opzichte van de Vlaamse Overheid inzake sociale huisvesting. Vragen over de aanpak daarvan blijven onbeantwoord. Een boete lijkt steeds meer in het verschiet.

Geen prioriteit voor milieu
In de nieuwe meerjarenbegroting 2014-2019 komt niet één milieuthema voor in het prioritair beleid. Ook wordt elke aankoop van percelen voor bosrealisatie of groenontwikkeling geweigerd. Terwijl alle wetenschappelijke rapporten aantonen dat bos de capaciteit heeft om veel CO² uitstoot op te vangen. Andere wetenschappelijke rapporten wijzen erop dat bomen veel fijn stof kunnen opvangen. Fijn stof, afkomstig o.m. van het verkeer en van verwarmingsinstallaties, is schadelijk voor de gezondheid: luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker zijn mogelijke gevolgen.
Toch ontkent deze meerderheid het belang van meer groen en bos. Overigens heeft INZET niet alleen gepleit voor meer natuur in het buitengebied, maar evenzeer voor meer en goed onderhouden groen langs onze straten en in onze woonwijken. Ter herinnering, Opwijk blijft vandaag ver onder het Vlaams gemiddelde inzake aanwezigheid van bos.
Het aanleggen van bos hoeft trouwens niet duur te zijn, in tegenstelling tot wat de huidige meerderheid beweert. Dat heeft voormalig milieuschepen Pol Verhaevert in de vorige legislatuur bewezen. Alle percelen die op initiatief van Pol Verhaevert in werden gekocht voor bosuitbreiding kostten de gemeente echter net heel weinig geld, omdat alle aankopen voor minstens 80 % werden gesubsidieerd, sommige aankopen zelfs voor bijna 100%. En de kosten voor onderhoud dan, zo argumenteert de meerderheid. Alsof parkings, voetbalvelden en gebouwen geen onderhoud vereisen?

En dan nog … de Vetweyde
In de meerjarenbegroting staat de realisatie van de Vetweyde gepland voor 2018. Daarmee wordt dit dossier op de plank van de volgende meerderheid gelegd. Uitstel of afstel? Het blijft in ieder geval erg onduidelijk wat men nu eigenlijk met dit project van plan is. Ondertussen blijft men wel massaal investeren in de aankoop van gronden, de aanleg van kunstgrasvelden … Tussen 2014 en 2019 voorziet men hiervoor – inclusief de Vetweyde – iets meer dan 3 miljoen euro. Voor de bouw van een nieuwe sporthal zal men in 2014 een studie laten uitvoeren, geschatte kostprijs 15.000 euro. Verder werd hiervoor geen geld voorzien in de meerjarenplanning. Een klein onevenwicht misschien?

Tenslotte: einde Sint-Pauluszaal?
De meerderheid bestelde een studie om te onderzoeken of de renovatie van de Sint-Pauluszaal haalbaar is. In de meerjarenbegroting is echter geen enkel bedrag terug te vinden dat in een renovatie of een (her)nieuwbouw voorziet. Een gokje: de studie zal uitwijzen dat renovatie niet haalbaar is en vervolgens verdwijnt de zaal om plaats te maken voor parking. Exit fuifzaal en zaal voor activiteiten allerhande. Zeer spijtig!