Delegatie van bevoegdheden naar college zet gemeenteraad buiten spel

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) van 23 november stelde Luc De Ridder een vraag over de delegatie van bevoegdheden over personeelsaangelegenheden (de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement) aan het college van burgemeester en schepenen.

Net zoals bij de delegatie in 2016 van sommige bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college en van sommige bevoegdheden (vaststellen personeelsformatie en organogram) van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan het vast bureau (= het college), stellen wij ons ook vragen bij de bijkomende delegatie, in het bijzonder deze voor vaststelling van de rechtspositie. De rechtspositie handelt over het volledige geldelijke en administratieve statuut van de personeelsleden van het OCMW. Het is dus belangrijk en betreft een generieke regeling, geen operationeel of uitvoeringsbeleid of een beslissing in een individueel dossier. Wij vinden dit zelfs dermate belangrijk dat we dit liever niet gedelegeerd zouden zien. Het is ook niet dat wijzigingen hieraan de agenda van de Raad onnodig verzwaren (de agenda van de Raad telt meestal slechts een beperkt aantal punten). Het voorgaande geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor de vaststelling van het arbeidsreglement. Door dit toch te doen heeft de gemeenteraad in principe geen inspraak en geen inzicht op deze materie, wat we ten zeerste betreuren. De gemeenteraad heeft hier immers een democratische opvolgingsrol die door de delegatie teniet wordt gedaan.

De burgemeester verdedigde de beslissing met de stelling dat voor de gemeente deze materie eerder al gedelegeerd werd naar het college. Dat klopt ook, ook toen verzette INZET zich daartegen. Het bestuur wenst met dit voorstel meer conformiteit te verkrijgen tussen wat er op de gemeenteraad en de OCMW-raad moet beslist worden. Nog volgens het college moeten reglementen op een gelijk tempo behandeld en toegepast kunnen worden voor personeelsleden van gemeente en OCMW in het belang van alle personeelsleden van gemeente en OCMW die op gelijke wijze worden aangestuurd binnen een geïntegreerde organisatie.

Het is duidelijk dat INZET en de meerderheid hier een verschillende visie op hebben. INZET ziet wel degelijk een rol in deze materie voor de gemeenteraad, in tegenstelling tot het college.