Schrapping aankoop perceel Perreveld

Op de gemeenteraad van 26 februari 2013 kwam INZET, via Pol Verhaevert, tussen betreffende de annulering van de aankoop van een perceel in het Perreveld. Hier de volledige tekst.

Het is een schande dat jullie beslissen om deze aankoop opnieuw ongedaan te maken.
En de enige klaarblijkelijke reden is het negatieve advies van de gemeentelijke landbouwraad. Heeft een advies zo veel invloed in deze legislatuur? Is een advies plots een bindend gegeven voor deze meerderheid? Moet het dossier dan ook niet opnieuw voorgelegd worden aan de milieuraad, die geen bezwaar had tegen deze aankoop? INZET vindt inspraak uitermate belangrijk en hecht veel waarde aan adviezen van de betrokken raden, maar vindt dat een advies nooit het algemeen belang in de weg mag staan.

Alle andere argumenten tellen blijkbaar niet mee.
– Het Regionaal Landschap Groene Corridor heeft in vorige legislatuur, op vraag van de gemeente, een grondig onderzoek (een geïntegreerd gebiedsproject) gedaan naar natuurverbindingen tussen twee bosgebieden Trodt en Dokkene. De aankoop van dit perceel aan Perreveld paste volledig in dit project. Het Regionaal Landschap Groene Corridor heeft de gemeente trouwens gefeliciteerd met deze aankoop.

– De milieuambtenaar van de gemeente heeft samen met de bosgroep van het Regionaal Landschap een inrichtingsplan gemaakt voor dit perceel. Het was niet de bedoeling om dit perceel te bebossen, zoals Albert Beerens vertelt. Het was de bedoeling om een hoogstamboomgaard in te richten op dit perceel, samen met een poel en randbegroeiïng. De verklaring van Albert Beerens in de pers dat op dit perceel geen aanplantingen kunnen komen omwille van de leidingen in de ondergrond snijdt geen hout, want het inrichtingsplan hield in ruime mate rekening met de aanwezigheid van deze leidingen.

– Waarom is de aanleg van kleine landschapselementen, zoals een hoogstamboomgaard, een poel, randbegroeiïng niet wenselijk, terwijl de uitbreiding van het Hoppeveld wel wenselijk is volgens de beleidsverklaring. Ook al zal die uitbreiding van het Hoppeveld ook ten koste gaan van waardevol landbouwland.

– In de werkgroep ‘Landschap Opwijk’, een werkgroep rond het landschap in Opwijk binnen het strategisch project Kravaal-Erembald, werd de aankoop van dit perceel gunstig beoordeeld. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouwers en natuurpunt, aangevuld met deskundigen, de milieuambtenaar, een vertegenwoordiging van Pasar en de coördinator van het project. Deze werkgroep had als specifieke opdracht om zoeken naar natuurverbindingen tussen de drie bronbossen in Opwijk en in een later stadium een natuurverbinding maken tussen het bronbos Dokkene en Kravaal.

– Het realiseren van groenverbindingen tussen Dokkene en Trodt past volledig binnen de bepalingen van het RUP Landschappelijke overgang. Het perceel aan Perreveld werd in dit RUP zelfs aangestipt als locatie voor kleinschalige toeristische infrastructuur omwille van zijn hoge potentie inzake landschapsbeleving.

– Het nieuwe bestuur wil het landschappelijke karakter van de gemeente bewaren. Volledig akkoord. Maar dat doe je onder meer door herstel van verloren gegaan bosgebied, door herstel van verdwenen kleine landschapselementen, door onze gemeente te vergroenen. En het is daarom verbazend om te lezen in de pers dat de burgemeester meent dat er in deze legislatuur geen terreinen meer zullen worden aangekocht voor bebossing. En we lezen als mogelijke reden dat onderhoud van bosgebied te duur is. Waanzin!

– De gemeente heeft gebouwen, straten en natuur: alle drie vergen ze onderhoud. En het ene onderhoud is niet belangrijker dan het andere. Er is geen gradatie in belangrijkheid. Voor wegen en gebouwen wordt de afweging van de onderhoudskosten niet gemaakt, maar voor groen wel. Ook al is de globale kost voor het onderhoud van bosaanplantingen veel keren kleiner dan de onderhoudskost voor de andere componenten. Men zou ook moeten weten dat onderhoud in bosaanplantingen de eerste jaren veel aandacht vraagt, maar na drie of vier jaren vergt dat bos veel minder onderhoud.

– En we willen hier ook nog eens graag verwijzen naar onderzoek die Ines De Coninck vermeldde in januari 2013 bij de toelichting over haar beleid: inderdaad verschillende onderzoeken wijzen uit dat mensen gelukkiger zijn als ze in nabijheid van groen wonen. Voldoende bos in de nabijheid, voldoende kleine landschapselementen en groen in de wijken kunnen daarbij helpen. Jullie zetten alleen in op het laatste. Dat is onvoldoende.

– Als jullie de gemeentelijke beslissing van 13 december 2012 over de aankoop van dit perceel willen annuleren, blijft het perceel juridisch eigendom van het OCMW. Wat gaat het OCMW doen met dit perceel? Ik wil nogmaals in herinnering brengen dat de kostprijs van dit perceel door de ontvanger van registratie en domeinen in een officieel schattingsverslag geraamd werd op afgerond 35.000 euro. Beneden dit bedrag kan het OCMW dus niet verkopen.