persbericht

GEEN SPOOR VAN ‘DE KRACHT VAN VERANDERING’ IN BELEIDSVERKLARING NIEUWE MEERDERHEID.

De beleidsnota van Open VLD en NVA belooft veel, is weinig concreet, maakt geen echte keuzes en realiseert zeker niet de grote verandering die beloofd werd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Beloofde sanering van de gemeentefinanciën blijft lege doos

“De gemeentefinanciën gezond maken is één van de belangrijkste opdrachten van het nieuwe gemeentebestuur”, lezen we in het begin van de beleidsverklaring. In de begroting is daar echter niet veel van te merken. De zogezegd grondige evaluatie van werkingskosten, die ongeveer 3,9 miljoen euro bedragen, heeft een besparing van slechts 120.000 euro opgeleverd, waarvan 50.000 euro afkomstig is van het schrappen van het krediet voor energiebesparende maatregelen. Deed het vorige bestuur het dan misschien toch niet zo slecht als werd beweerd?

Nergens worden duidelijke keuzes gemaakt voor verdere structurele besparingen. De personeelskosten stijgen daarenboven met ongeveer 400.000 euro in 2013. Bovendien zullen de personeelskosten alleen maar toenemen aangezien Open VLD en NVA pleiten voor tal van nieuwe diensten, loketten en functies. Zo wil men een aparte dienst economie, een gemeentelijke ombudsman, een preventieambtenaar, een seniorenconsulent, een cel Vlaams karakter … Ook zijn er nog een hele resem andere maatregelen die geld zullen kosten in plaats van een besparing teweeg brengen, waaronder de invoering van een buurtfeestcheque en een verwervingspremie inzake huisvesting. INZET is niet tegen deze ondersteuningsmaatregelen, maar het geld moet wel van ergens komen natuurlijk.

Alhoewel Open VLD en NVA verklaren geen prestigeprojecten te zullen realiseren, is men achter de schermen volop bezig met een megalomaan project voor een groot administratief gebouw op de Flaktsite in de Doortstraat. Voor INZET zijn er andere prioriteiten: hernieuwing van de Ringlaan, aanleg of vernieuwing van voet- en fietspaden, de oprichting van een sportloods voor binnensporten, de uitbreiding van het IBO, de renovatie van de Sint-Pauluszaal en vergroening van de gemeente.

Milieubeleid geen prioriteit

De beleidsverklaring bevat ook vele uitspraken die door de feiten of door de daden van het nieuwe college worden tegengesproken. Pol Verhaevert: ‘In de beleidsnota lezen we dat Open VLD en NVA de bestaande groene ruimten wensen te verbinden. Dit staat in schril contrast met de intentie van het nieuwe college om de aankoop van een perceel grond van 1,1 hectare, dat een eerste verbinding tussen twee bosgebieden kan zijn en dat in december 2012 goedgekeurd werd door de gemeenteraad, ongedaan te maken. Het bestuursdocument bevat geen enkele verwijzing rond het verder zetten van bebossingsprojecten of rond het verder participeren in het strategisch project Kravaal-Erembald.’

De nieuwe meerderheid wil ook iets doen aan haar energiefactuur, terecht. Toch schrapt ze het budget voor energiebesparende maatregelen, dat in de vorige bestuursperiode zijn intrede maakte.

Opwijkse jeugd de dupe van nieuwe bestuur

Bijna 80.000 euro die voorzien was in het JBP 2011-2013 wordt niet weerhouden door nieuwe meerderheid. Het gaat hier in grote mate over ondersteuning van de renovatie van jeugdlokalen (30.000 euro), het opwaarderen van speelterreinen (20.000 euro), de inrichting van een avonturenspeelruimte op de Vetweyde (25.000 euro). Ook de viering van het 30-jarig bestaan van het VAJA is niet meer terug te vinden. De begroting 2013 voorziet 8.100 euro voor vernieuwingswerken aan de lokalen van VVVKB Heiveld, terwijl dit in december al goedgekeurd werd door het vorige bestuur. Dit nu opnieuw in de begroting schrijven is pure politieke recuperatie.

Naast het financieel kortwieken van de jeugddienst is de nieuwe meerderheid ook vast overtuigd om GAS-boetes in te voeren vanaf 14 jaar. ‘Alsof jeugdcriminaliteit in Opwijk schering en inslag is. Voor INZET is overleg en begeleiding beter dan onmiddellijk te zwaaien met sancties en boetes’, stelt voormalig schepen van jeugd Marijke De Vis. ‘Wij vragen dat de jeugdraad actief betrokken wordt bij dit dossier.’

Reactie INZET op beleidsnota 2013-2018

Klik hier voor de beleidsnota VLD-NVA 2013-2018 (pdf-bestand)