Afvalcijfers Opwijk: nog teveel GFT-afval in de restafvalzak, extra inspanningen nodig.

Tijdens de gemeenteraad van 26 mei werden de afvalcijfers voor Opwijk voor 2019 voorgesteld. INZET-raadslid Luc De Ridder las het volledige rapport grondig door en had enkele bedenkingen en concrete suggesties.

Eerste vaststelling is dat er slechts een beperkte daling is van de restafvalcijfers (ca 5 kg/inwoner/jaar) over de jaren 2017 t.e.m. 2019. Vraag daarbij is ook of een deel van de daling van 2019 t.o.v. 2018 niet zit in het feit dat het bedrijfsafval, waaronder het afval van scholen, niet meer bij het restafvalcijfer zit?

Verder blijkt uit de cijfers dat een bijzonder groot aandeel (56,6%!) van het restafval bestaat uit recycleerbare fracties, waarvan het grootste deel (37,5%) GFT-afval. Afval dat dus niet in de restafvalzak hoort. Hiermee zit Opwijk ruim boven het gemiddelde van de 18 gemeenten waarvan de afvalcijfers in beeld worden gebracht.

“Haal GFT-afval wekelijks op en behoud de tweewekelijkse ophaling van restafval.”

Vanuit die vaststellingen stelt INZET dat men bij gelijk beleid mag verwachten dat de cijfers niet verder zullen dalen. Bijgevolg zal het doel van 122 kg/inwoner/jaar (vorig doel: 116 kg/inwoner/jaar) niet gehaald worden. Bijkomende inspanningen zijn dus nodig. Luc De Ridder: “Het is volgens ons logisch en nodig dat daarbij bijzondere aandacht gaat naar GFT-afval en hoe te vermijden dat dit bij het restafval terecht komt. In de voorgelegde documenten zitten meerdere voorstellen: GFT-afval wekelijks ophalen in plaats van tweewekelijks (en de ophaling van restafval wel tweewekelijks houden), de inwoners verder sensibiliseren en informeren over de uitbreiding van wat bij het GFT-afval mag.”

“Bij het verlenen van vergunningen voor appartementsgebouwen moet ook aandacht gaan naar geschikte ruimtes binnen het gebouw voor opslag van selectief ingezameld afval.”

INZET heeft zelf ook enkele concrete suggesties: “In een behoorlijk landelijke gemeente als Opwijk zou meer ingezet moeten worden op thuiscomposteren. Ook pilootprojecten rond buurtcompostering kunnen in dit kader interessant zijn. Naar bewoners van flats zou in de sensibilisering meer aandacht moeten gaan naar het bijhouden van GFT-afval in kleine, hygiënische recipiënten. Uiteraard moet bij het verlenen van vergunningen voor appartementsgebouwen ook aandacht gaan naar geschikte ruimtes binnen het gebouw voor opslag van selectief ingezameld afval.”

“De invoering van uniforme afvaltarieven voor alle recyclageparken in de regio wordt verder onderzocht.”

Eén van de OVAM-aanbevelingen was om kleinere zakken voor restafval verhoudingsgewijs goedkoper te maken dan grotere zakken. Luc De Ridder vroeg het college of ze deze aanbeveling ook zullen volgen. Het antwoord van het college was dat dat gedeeltelijk zo zou zijn: “Intradura zal namelijk vanaf 1.01.2021 uniforme afvalzakken invoeren binnen haar werkingsgebied.”

Op de vraag van Luc De Ridder over hoe het staat met de uitwerking door Intradura van een voorstel van uniforme afvaltarieven op de recyclageparken uit de regio én daaraan gekoppeld de opvolging van de OVAM-aanbeveling om wat differentiatie aan te brengen in de tarieven (een duurder tarief voor grofvuil dat verbrand of gestort wordt in vergelijking met het tarief voor de recycleerbare fracties) antwoordde de meerderheid dat de uniforme afvaltarieven voor de recyclageparken verder onderzocht wordt door Intradura. Geen concrete antwoorden dus wat dat betreft

Wij blijven dit dossier opvolgen.